Dvig prepoznavnosti in kakovosti učnih vsebin na podeželju

1. Kratka zgodovina in namen projekta:

 Projekt predstavlja nadgradnjo in nadaljevanje projekta »Razvoj ponudbe učnih in oglednih vsebin na podeželju«. Nastal je na pobudo ponudnikov, ki so po sprejetju prvih obiskovalcev ugotovili, da je prenos znanja, bogate tradicije podeželja in kulturne dediščine na mlade zelo zahtevno delo. Z izvedbo usposabljanja za interpretacijo učnih vsebin, komuniciranja in govorništva ter pripravo učnih listov smo želeli dvigniti kakovost izvedbe učnih programov. Prepoznavnost obstoječe ponudbe v širši okolici, s katero smo potencialne uporabnike že seznanili s katalogom, smo želeli povečati s postavitvijo ponudbe tudi na internetu, ki je najbolj razširjen medij. Ponudnike, ki niso vešči dela z računalnikom, smo želeli usposobiti za uporabo interneta in elektronske pošte in s tem za hitrejše komuniciranje s potencialnimi obiskovalci. Ponudnike pa mo želeli tudi označiti s tablami.

2. Nosilec projekta in partnerji:

Nosilec projekta je KGZS-Zavod Celje, ki je izvajal že predhodni projekt, je koordiniral in vodil projektne aktivnosti. Partner na projektu MEP d.o.o. je izvedel svetovanje za pripravo učnih listov za učne programe za ponudnike na podeželju, pomagal ponudnikom pri izdelavi učnih listov in dokončno vsebinsko izdelal učne liste.

3. Glavne dejavnosti:

Prav faza je bila namenjena pripravi učnih listov, ki bodo v pomoč pri izvedbi učnega programa. V ta name smo izvedli dve delavnici za pripravo učnih listov, nudili strokovno pomoč pri pripravi učnih listov. Ko so bili učni listi vsebinsko oblikovani, je sledilo oblikovanje in tisk učnih listov. Pripravili smo tudi nekaj obrazcev, ki bodo ponudnikom v pomoč pri beleženju povpraševanja in načrtovanju ogledov ter vprašalnik za zbiranje povratnih informacij o ogledih, ki bo ponudnikom koristil pri izboljševanju načrtovanja in izvajanja ogledov. Izvedli smo računalniški tečaj za začetnike (osnove Windows okolja, programi word in excel, uporaba interneta in elektronske pošte), dvodnevno izobraževanja na temo interpretacije učnih vsebin oz. posredovanja informacij večjim skupinam mladih in odraslih, s katerimi smo ponudnike usposobili za sledeče veščine: kako čim bolj uspešno predstaviti tradicionalna znanja, kako v svojo predstavitev vključiti naravne in kulturne znamenitosti v bližnji oklici, … V drugi fazi je bila izvedena priprava skupne predstavitve ponudnikov učnih in oglednih vsebin na podeželju na spletnem portalu društva »Raznolikost podeželja«. Oblikovali in vzpostavili smo spletno stran s posameznimi predstavitvami po posameznih vsebinskih sklopih. Za vsakega ponudnika je narejen opis ponudnika in opis programov z bogatim fotografskim materialom, kontaktnimi podatki ter možnostjo direktnega povpraševanja po storitvi. Oblikovati in izdelati smo dali tudi označevalne table za ponudnike. Table so ročno izdelane iz gline in vse unikat. Ves čas izvajanja projekta smo širšo javnost informirali preko lokalnih medijev in na prireditvah na območju LAS. Ponudbo učnih vsebin smo predstavili tudi eko šolam savinjske regije ter ravnateljem šol na Koroškem.

4. Dejanski dosežki in rezultati:

Ponudnikom smo nudili pomoč pri oblikovanju učnih listov na dveh delavnicah. Ponudniki, ki so pri pripravi učnih listov aktivno sodelovali. Izdelano, oblikovano in natisnjeno je bilo 40 različnih učnih listov, od tega eden v obliki igrice spomin in eden v obliki igrice po mlečni cesti, v skupno 37.000 izvodih. Namenjeni so skupinam šolskih in predšolskih otrok, ki bodo ponudnike obiskali in nato pri pouku ponovili in utrdili pridobljeno znanje ob ogledu. Prilagojeni so učnim programom in zahtevnosti stopnji učencev. Ponudnikom je omogočeno, da vodijo evidenco povpraševanj po ogledih v enotne obrazce na računalniku, da si pripravijo načrt in izvedbo ogledov, da pridobijo ovrednotenje obiska na kmetiji, ki služi izboljšanju izvedbe ogledov. Izvedli smo analizo povpraševanj in ogledov v letu 2010. Poročilo je oddalo 20 ponudnikov. Izvedenih je bilo 18 ogledov šol, skupaj 544 učencev, 7 ogledov iz vrtcev, 206 otrok in 83 ogled skupin odraslih s kar 1638 udeleženci. 6 ponudnikov se je udeležilo začetnega računalniškega tečaja in se usposobilo za uporabo programov word in excel, uporabo interneta in elektronske pošte, kar jim bo koristilo pri komuniciranju po e-pošti in iskanju informacij po internetu. Glavni rezultat projekta je vzpostavitev ponudbe na spletni strani http://www.raznolikost-podezelja.si/, na kateri je predstavljeno 32 ponudnikov in več kot 60 programov ogledov. Ponudniki so usposobljeni za kakovostno podajanje vsebin. V ta namen smo izvedli dvodnevno izobraževanje, ki se ga je udeležilo 24 ponudnikov. Ponudniki označeni s tablami. Z izdelavo tabel se je zelo potrudilo podjetje Dinocolor d.o.o., ki je našlo izvajalca, ki je table izdelal v glini in so vsaka posebej unikat – ročno izdelane. Širša javnost je bila informirana o poteku izvajanja projekta preko objav v občinskih glasilih in na spletni strani LAS. Ponudniki so se predstavili tudi na petih prireditvah na območju LAS.

5. Trajanje:

Projekt je trajal 13 mesecev, in sicer od aprila 2010 do maja 2011. Izvajal se je na območju občin Celje, Laško, Štore in Vojnik.

6. Proračun:

 Skupna vrednost projekta je 16.511,37 EUR, od tega prispeva Leader 7.236,75 EUR (sredstva EU in Slovenije), omenjene občine 6.508,87 EUR, prispevek prijavitelja pa znaša 2.738,75 EUR.

Kontaktni podatki o projektu:

Ime organizacije: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Celje Kontaktna oseba: Mojca Krivec, vodja projekta Naslov: Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje Tel.: 00 386 (0)3 490 75 86

E-naslov: mojca.krivec@ce.kgzs.si

Naslov spletne strani: www.kmetijskizavod-celje.siEvropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje