Izdelava načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja za leti 2015 in 2016

POVZETEK:

Kmetijsko gozdarski zavod Celje v okviru izvedbe javnega naročila št.430-135/2015 z dne 31. 07. 2015, namenjenemu Izdelavi načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja za leti 2015 in 2016, izdeluje programe preusmeritev za kmetije (PEK), ki se v letih 2015 ali 2016 preusmerjajo v prakse in metode ekološkega kmetovanja. Izdelava načrta PEK je za kmetijsko gospodarstvo brezplačna.

GLAVNE DEJAVNOSTI:

Kmetijsko gozdarski zavod Celje je v obdobju od 19. 01. 2016 do 25. 04. 2016 izdelal 57 načrtov PEK za nosilce kmetijskih gospodarstev, ki so se prijavili organizaciji za kontrolo in certificiranje ekološke pridelave oziroma predelave do 31. 12. 2014 in so vstopili v ukrep ekološko kmetovanje v letu 2015.

Do 20.12. 2016 bo opravil svetovanja in izdelal načrte PEK za nosilce tistih kmetijskih gospodarstev, ki so se prijavili organizaciji za kontrolo in certificiranje ekološke pridelave oziroma predelave do 31.12. 2015 in so vstopili v ukrep ekološko kmetovanje v letu 2016. Svetovanja izvaja na območju dveh regij: Savinjska in Koroška.

Aktivnosti za izdelavo načrta PEK:
- analiza stanja kmetijskega gospodarstva – popis površin, vrst rastlin, načina gnojenja, staleža in vrst živali ter podatki vezani na čebelarstvo,
- izdelava informacije glede bistvenih ugotovitev analize stanja, glavnih pomanjkljivosti, predlaganih ustreznih ukrepov za izboljšanje stanja in možnosti preusmeritve v prakse in metode ekološkega kmetovanja ter opis prispevka KMG k blaženju oziroma prilagajanju podnebnim spremembam, varovanju voda in habitatov.

CILJ:

Nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki na novo vstopajo v ukrep ekološko kmetovanje, nuditi svetovanje, opozarjati na morebitne pomanjkljivosti na kmetiji, predlagati ukrepe za odpravo pomanjkljivosti ter svetovati, kako se preusmeriti v ekološki način kmetovanja. Pospeševati pravilen prehod k kmetovanju na naravi prijazen način, ki prispeva k ohranjanju in izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine in k varovanju okolja nasploh.

PRIČAKOVANI REZULTATI AKTIVNOSTI:

Izvedena individualna svetovanja ter izdelani načrti preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja za nosilce kmetijskih gospodarstev (PEK), ki prvič vstopajo v ukrep in kontrolo ekološko kmetovanje na podlagi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.