Izdelava programov Dobrobit živali na področju prašičereje za leti 2015 in 2016 – “Pomoč pri uporabi storitev svetovanja”

KGZS-ZAVOD CE je v okviru izvedbe javnega naročila štev. 430-14/2015, namenjenemu Podpori za pomoč pri uporabi storitev svetovanja, z dne 13.3.2015, izdeloval PROGRAME DOBROBITI ŽIVALI ZA LETO 2015. V obdobju  marec -april  izdelal 6 Programov dobrobiti živali za leto 2015 na območju Savinjske in Koroške regije.

Glavne dejavnosti:

Izvajali smo individualno svetovanje na 6 kmetijskih gospodarstvih, ki so se vključila v ukrep DŽ v letu 2015.

Individualno svetovanje je zajemalo:

- Priprava celotnega programa DŽ za kmetijsko gospodarstvo (popis podatkov o gospodarstvu, podatkov o prašičih na kmetiji - število in kategorija živali, načini in pogoji vhlevitve, podatkov o zdravstvenem stanju črede - kar je izvedel usposobljen zunanji izvajalec, svetovanje o potrebnih ukrepih za odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih v pregledu gospodarstva, pregled izpolnjevanja zahtev, ki jih gospodarstvo izpolnjuje in za katera bo mogoče pridobiti podporo iz ukrepa dobrobit živali, določitev največjega dovoljenega števila živali v primeru uveljavljanja zahtev za večjo neovirano talno površino, izris tlorisa za posamezen gospodarski objekt, v katerem je bil opravljen pregled izpolnjevanja zahtev).

- Pregled gospodarstva in vnos podatkov v CRPš (pregled izpolnjevanja zahtev, ki jih je zadevno gospodarstvo uveljavljalo že v letu 2014 in jih bo uveljavljalo tudi v letu 2015, izpolnjevanje Programa DŽ: -obrazec za leto 2015, vnos ugotovitev o izpolnjevanju zgoraj navedenih zahtev v eRPs).

- Posodobitev programa DZ in vpis podatkov v CRPš, (pregled izpolnjevanja zahtev, ki jih je zadevno gospodarstvo uveljavljalo v letu 2014 in jih bo uveljavljalo tudi v letu 2015 ter vnos ugotovitev o izpolnjevanju zgoraj navedenih zahtev v eRPs.

- Izdelava izjave zootehnika.

Cilj:

Ozaveščanje in povečanje števila rejcev, ki se odločajo za nadstandardne načine reje živali, ki upoštevajo vidike dobrobiti živali, presegajo predpisane zahteve ravnanja ali običajno rejsko prakso.

Pričakovani rezultati:

Večja ozaveščenost rejcev na področju dobrobiti živali ter izboljšanje stanja reje živali oziroma uspešnejše preusmerjanje v nadstandardne oblike reje, kar je pomembno ne le z vidika zagotavljanja dobrobiti živali, temveč tudi z vidika zagotavljanja kakovostnejših proizvodov na trgu.

Vključitev kmetijskih gospodarstev v ukrep M14 Dobrobit živali.