Javni razpis za podukrep 6.3. Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij

Objavljen je bil javni razpis za poukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij. Vsebino si lahko preberete tukaj.

 

Znesek podpore znaša 5.000 evrov na upravičenca, izplačan pa bo v dveh obrokih. Z razpisanimi sredstvi bo ministrstvo lahko podprlo 4.000 majhnih kmetij, kar po podatkih registra kmetijskih gospodarstev predstavlja približno dve tretjini obstoječih majhnih kmetij, ki izpolnjujejo pogoje (cca 6.500 kmetij). 75 % sredstev javnega razpisa prispeva Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in 25 % proračun Republike Slovenije.
Upravičenci do podpore so majhne kmetije, ki so vpisane v register kmetijskih gospodarstev in opravljajo kmetijsko dejavnost ter imajo več kot 50 % kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje. Poleg tega morajo v letu 2017 vložiti tudi zbirno vlogo za neposredna plačila, imajo od 3 do 6 ha primerljivih kmetijskih površin, skupno od 3 od 15 glav velike živine (GVŽ) ter zagotavljajo predpisano obtežbo s travojedimi živalmi (govedo, kopitarji, drobnica, jelenjad).
Vloga na javni razpis bo morala vsebovati tudi enostaven poslovni načrt, v katerem bo upravičenec navedel izhodiščno stanje kmetije, opisal dejavnosti in izbral vsaj en cilj za razvoj kmetije oz. vsaj en cilj, ki prispeva k doseganju horizontalnih ciljev (inovacije, okolje, podnebne spremembe). Če bo upravičenec v poslovnem načrtu izbral cilje, ki predstavljajo dolgoročno vlaganje v kmetijsko dejavnost (npr. nakup strojev in opreme, ureditev trajnih nasadov, pašnikov), in bo za izpolnitev tega cilja namenil celoten znesek podpore, bo za sredstva iz podukrepa oproščen plačila dohodnine.
Upravičenci se bodo zavezali tudi k izpolnjevanju določenih obveznosti, in sicer bodo morali doseči cilje iz poslovnega načrta v roku 3 let po izdaji odločbe o pravici do sredstev. Poleg tega se ne bo smel zmanjšati obseg kmetijskih zemljišč za več kot 10 %, zagotavljati ustrezno obtežbo s travojedimi živalmi ter vsako leto vključno z letom oddaje zahtevka za izplačilo drugega obroka pomoči oddati zbirno vlogo za neposredna plačila.
Za namen izvajanja tega podukrepa pridejo v poštev samo stroški in aktivnosti, ki bodo nastali po datumu oddaje vloge na javni razpis.