Javno naročilo 430-81/2016 : Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa Ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2016

Ekološko kmetovanje (ukrep M11 ) je v aktualnem PRP 2014 -2020 samostojen ukrep, ki je namenjen podpori izvajanju praks ekološkega kmetovanja. Plačila v tem ukrepu so spodbuda kmetom, ki z izbiro ekološkega gospodarjenja opravljajo naloge skrbnika okolja in s svojimi aktivnostmi poleg pridelave hrane, ohranjajo naravo, varujejo vode in tla, vzdržujejo krajino, zagotavljajo pa tudi izvajanje družbeno pomembnih storitev in neblagovnih javnih dobrin. Ker te aktivnosti predstavljajo dodatno ekonomsko obremenitev, se sredstva dodelijo tistim kmetom, ki prostovoljno izvajajo prakse in metode ekološkega kmetovanja, kot je določeno z Uredbo 834/2007/ES in njenimi dopolnitvami.

Cilj naloge je usposabljanje kmetov, ki bodo oz. so vstopili v ukrep EK in je pogoj za uspešno izvajanje ukrepa v programskem obdobju 2014–2020, saj ekološko kmetovanje zahteva specializirano znanje in usmeritve na kmetijskem gospodarstvu. S tovrstnim znanjem kmetijska gospodarstva prispevajo tudi k izboljšanju gospodarske in okoljevarstvene učinkovitosti.

Glavne dejavnosti so priprava gradiv za predavatelje za izvedbo rednih usposabljanj, priprava gradiv za udeležence usposabljanj, izbor lokacij usposabljanj, seznanjanje in vabljenje vključenih ukrep Ekološko kmetijstvo, izvedba usposabljanj, vpis udeležencev usposabljanj in izpolnjenih anket v aplikacijo  »Evidenca izobraževanj kmetijskih gospodarstev« ter priprava analize anket, izdaja potrdil udeležencem ter objava gradiv in video posnetkov.

Pričakovani rezultati so pridobljeno začetno oziroma dodatno  znanje o praksah ekološkega kmetovanja, ki zahtevajo specializirano znanje in usmeritve na kmetijskem gospodarstvu. S tovrstnim znanjem kmetijska gospodarstva prispevajo tudi k izboljšanju gospodarske in okoljevarstvene učinkovitosti


GRADIVO

Lahko si ogledate posnetek usposabljanja, ki se je odvijal v Ljubljani.

Osnovno usposabljanje KOPOP za ukrep EK iz PRP 2014-2020, 8. novembra 2016

Lahko si ogledate posnetek usposabljanja v Kamniku.

Nadaljevalno usposabljanje KOPOP za ukrep EK iz PRP 2014-2020, 10. novembra 2016

 

 

USPOSABLJANJE ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA EKOLOŠKO KMETOVANJE IZ PRP ZA OBDOBJE 2014-2020 ZA LETO 2016

Povzetek:

KGZS-ZAVOD CE  je v okviru izvedbe javnega naročila štev. 002476/2016-W01, namenjeno izvedbi »Usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za leto 2016, izvajal usposabljanja za kmete, ki so se v letu 2016 vključili v ukrep EK.

Glavne dejavnosti:

V času od 27. 10. 2016 do 06. 12. 2016 smo izvedli 1 osnovno usposabljanje in 9 nadaljevalnih usposabljanj na območju Savinjske in Koroške regije. Usposabljanj se je udeležilo 894 udeležencev.

Posamezno usposabljanje v trajanju 6 ur je vsebovalo sledeče vsebine:

Vsebine oziroma tematski sklopi osnovnega in nadaljevalnega usposabljanja so bili:

1. Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa EK (1 ura);

2. Varstvo voda in tal ter podnebne spremembe (2 uri);

3. Ekološko čebelarjenje (1 ura) ali ekološko semenarjenje (1 ura) ali trženje ekoloških pridelkov in izdelkov (1 ura);

4. Ogled dobrih praks (2 uri).

Poleg usposabljanj so bile izvedene še naslednje aktivnosti: priprava strokovnih gradiv, obveščanje udeležencev o usposabljanjih, vpis udeležencev v aplikacijo in izdaja potrdil udeležencem.

Cilj:

Usposobiti kmete, ki so ali bodo vstopili v ukrep EK, za uspešno izvajanje ukrepa.

Pričakovani rezultati aktivnosti:

Udeležencem so zagotovljene informacije, potrebne za uspešno izvajanje ukrepa EK. S tovrstnim znanjem kmetijska gospodarstvi prispevajo tudi k zboljšanju gospodarske in okoljevarstvene učinkovitosti.
Usposabljanje za EK - osnovni
Usposabljanje za EK - nadaljevalni