Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Celje (v nadaljevanju: KGZS - Zavod CE), Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje

Odgovorna uradna oseba:
Stanko Jamnik, direktor

Datum prve objave kataloga:
24. avgust 2009

Datum zadnje spremembe:
25. september 2018

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
www.kmetijskizavod-celje.si

Druge oblike kataloga:
Tiskana oblika kataloga je na voljo na sedežu KGZS –Zavod CE.

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
2.a Podatki o organizaciji organa in organigram

Kratek opis delovnega področja organa:
KGZS – Zavod CE je bil preoblikovan iz Zavoda za živinorejo in veterinarstvo Celje, p.o.Celje s sklepom sveta KGZS 15. 12. 2000. KGZS-Zavod CE kot javni zavod izvaja javne službe kmetijskega svetovanja, strokovne naloge v rastlinski pridelavi in strokovne naloge v živinoreji. Zavod deluje na območju 11 upravnih enot (Dravograd, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Velenje in Žalec). Kmetijsko svetovanje se izvaja kot svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti, kot svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov za kmetijska gospodarstva, kot svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike, kot svetovanje in pomoč pri organizaciji in delovanju rejskih organizacij, organizacij pridelovalcev in drugih oblik proizvodnega združevanja kmetijskih pridelovalcev in kot svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov. Strokovne naloge v živinoreji se izvajajo v obliki selekcijske, kontrolne in rodovniške službe v živinoreji. V okviru lastne dejavnosti je cilj pomagati čim več kmetom pri gradnji objektov, načrtovanje koriščenja alternativnih virov energije, pomagati pri vodenju knjig za davčne namene, organizirati in pomagati pri delovanju Združenja turističnih kmetij Slovenije, sodelovati pri delovanju Inštituta za kontrolo in certificiranje ter organizirati in voditi delovanje območnih enot in izpostav Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Skupne službe zagotavljajo kvalitetno servisiranje vseh potreb posameznih oddelkov, sodelujejo s strokovnimi službami in vodstvom KGZS in organizirajo delo uprave, da je v skladu zakonskimi zahtevami.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Direktor
Stanko Jamnik, univ. dipl. inž. agr., tel.: 03 42 555 23,  stanko.jamnik@ce.kgzs.si

Oddelek za kmetijsko svetovanje

Vodja oddelka: Vesna Čuček, univ. dipl. inž. agr. in univ. dipl. ekon., tel.: (03) 42 555 11, vesna.cucek@ce.kgzs.si

Specialisti
Irena Friškovec, svetovalec specialist II, za področje hmeljarstva
Darja Jeriček, svetovalec specialist II, za področje razvoja podeželja

Irena Kos, svetovalec specialist II, za področje predelave mesa
Mojca Krivec, svetovalec specialist II, za področje razvoja podeželja
mag. Tatjana Pevec, svetovalec specialist II, za področje travništva, pašništva in krmnih rastlin

mag. Helena Prepadnik, svetovalec specialist II, za področje živinoreje
mag. Peter Pšaker, svetovalec specialist II, za področje živinoreje
Polona Starc, svetovalec specialist II, za področje pravnega svetovanja
Igor Škerbot, svetovalec specialist II, za področje zelenjadarstva, okrasnih rastlin in poljedelstva,
mag. Iris Škerbot, svetovalec specialist II, za področje varstva rastlin

mag. Darija Trpin Švikart, svetovalec specialist II, za področje ekonomike,

Tadej Virk, svetovalec specialist II, za področje živinoreje
Mitja Zupančič, specialist II, za področje ekološkega kmetovanja

Renata Kosi, 03 490 75 81, ztks@siol.net, za področje turizma na kmetiji

 

 


Izpostave:

Dravograd, Meža 27, 2370 Dravograd
Konrad Dihpol, koodinator II, tel.: 02 87 106 80, konrad.dipol@ce.kgzs.si

Bernarda Javornik

Ravne na Koroškem, Trg 67, 2391 Prevalje
Vinko Golob, koordinator II, tel.: 02 82 469 20, vinko.golob@ce.kgzs.si

Barbara Veber - pripravnica

Slovenj Gradec, Celjska cesta 116, 2380 Slovenj Gradec
Smiljan Štruc,  koordinator II, tel.: 02 88 399 10, smiljan.struc@ce.kgzs.si
Marija Vaukan

Nina Sečko

Velenje, Metleče 7, 3325 Šoštanj
Lidija Diklič, koordinator II, tel.: 89 882 70, lidija.diklic@ce.kgzs.si
Marjana Avberšek - začasno na sedežu zavoda kot specialist za agrarno ekonomiko

Vesna Ranc - pripravnica

Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje
Štefka Goltnik, koordinator II, tel.: 03 83 909 10, stefka.goltnik@ce.kgzs.si
Marija Mikek
Bernarda Brezovnik
Sonja Moličnik Oblak,  tel.: 03 83 909 52, sonja.moličnik.oblak@ce.kgzs.si

Dominik Pečovnik - pripravnik

Žalec, Mestni trg 7, 3310 Žalec
Marko Tevž, dipl. inž. kmet., koordinator II, tel.: 03 71 017 80, marko.tevz@ce.kgzs.si
Andreja Žolnir
Mira Vrisk
Maja Klemen Cokan

Klara Četina - pripravnica

Slovenske Konjice Oplotniška 1, 3210 Slovenske Konjice
Alenka Sekirnik, koordinator II, tel.: 03 75 918 50, alenka.sekirnik@ce.kgzs.si
Ivica Podkrajšek
Andreja Marguč Kavc

Celje, Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje
Mitja Dimec, inž. kmet., koordinator, tel. 03 490 75 82, mitja.dimec@ce.kgzs.si
spec. Vesna Mazej Ušen
Vesna Mihalič

Damjana Flere - pripravnica


Laško, Trubarjeva ulica 3, 3270 Laško
Slavica Hudina, koordinator II, tel.: 03 734 08 71, slavica.hudina@ce.kgzs.si
Anastazija Deželak
Bernarda Gračner
Jožica Krašovec

Šentjur, Cesta Leona Dobrotinška 3, 3230 Šentjur
Vojko Grdina, koordinator II, tel.: 03 74 910 62, vojko.grdina@ce.kgzs.si
Zdravko Brglez
Tatjana Tisel
Jelka Ferlež

Vesna Kunst

Šmarje pri Jelšah, Obrtniška ulica 2, 3240 Šmarje pri Jelšah
Marija Gradišek, koordinator II, tel.: 03 81 830 45, marija.gradišek@ce.kgzs.si

Rok Samec

Simon Gajšek
Marija Kos
Mateja Golob
Marjeta Orlčnik

Oddelek za živinorejo

Vodja oddelka: Zoran Kramer, univ. dipl. inž. živ.
Tel.: 03 42 54 052, GSM 041 359 317,  zoran.kramer@ce.kgzs.si


mag. Marjeta Ženko univ. dipl. inž. zoot, selekcionistka,
Tel: 03 42 54 057, GSM 031 343 921,  marjeta.zensko@ce.kgzs.si

Marjana Malovšek inž. kmet., koordinator III,
Tel: 03 42 540 58, GSM 041 792 476,  marjana.malovsek@ce.kgzs.si

Matej Zupanc, koordinator III,
Tel: 03 42 540 55, GSM 041 704 750,  matej.zupanc@ce.kgzs.si

Gašper Hus, kontrolor ,
Tel: 03 42 540 50,  gasper.hus@ce.kgzs.si

Ivanka Verk, kontrolor,
Tel: 03 42 54 056, GSM 051 690 524,  fajdiga.ivanka@ce.kgzs.si

Marija Sovič, kontrolor,
Tel: 03 42 540 53,  sovic.marija@ce.kgzs.si


Kontrolorji

Rajh Marjan, tel.: 051 690 539
Leskovšek Roman,  tel.: 051 690 533
Fajdiga Marko, tel.: 041 817 842
Natek Robi, tel.: 051 690 535
Bogdan Hrašar, tel.: 041 693 706
Ivo Rakun, tel.: 051 690 540
Jani Ocepek, tel.: 051 690 536
Bogdan Kuhar, tel.: 051 690 531
Niko Blatnik, tel.: 051 690 548
Marko Sovinšek, tel.: 051 690 541
Janko Prislan, tel.: 051 690 538
Damjan Zidar, tel.: 031 284 169
Martina Osojnik, tel.: 051 690 537
Jani Vreže, tel.: 051 690 546
Martina Hajnže, tel.: 051 690 527
Mira Kovše, tel.: 051 690 530
Jožica Vratuša, tel.: 051 690 545
Marjeta Trošt, tel.: 051 690 542
Slavica Vedlin, tel.: 040 299093
Ivanka Ulaga Kodrun, tel.: 051 690 543
Petra Detečnik, tel.: 051 690 522
Toni Zorman, tel.: 041 418 982
Franc Kunst, tel.: 051 690 532
Aleš Ermenc, tel.: 051 690 523
Marta Kos, tel.: 051 690 529
Martin Trebovc, tel.: 041 794 267

Finance in računovodstvo
Nataša Menart, finančnik, tel.: 03 42 555 20, natasa.menart@ce.kgzs.si
Anja Bizjak
Natalija Grobin

Projekti v kmetijstvu
Barbara Lobe, tel.: 03 42 555 12, barbara.lobe@ce.kgzs.si
Anka Luskar, tel.: 03 42 555 17, anka.luskar@ce.kgzs.si
Cvetka Matavž, tel.: 02 883 99 11, cvetka.matavz@ce.kgzs.si

Iztok Kovač, tel.: 02 883 99 15, iztok.kovac@ce.kgzs.si

Janja Romih, tel.: 03 42 555 18, janja.romih@ce.kgzs.si

 

 


2.b  Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij
Polona Starc, Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje, polona.starc@ce.kgzs.si, 03 490 75 88


2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

 • Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96)
 • Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 s spremembami)
 • Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08)
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07-UPB7,17/08, 58/08, 80/08, 48/09)
 • Zakon o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 69/04-UPB1, 26/08)
 • Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 s spremembami)
 • Zakon o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02 s spremembami)
 • Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03-UPB1 s spremembami)
 • Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07-UPB2 s spremembami)
 • Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 35/07-UPB2)
 • Statut kmetijsko gozdarskega zavoda Celje sprejet na seji sveta zavoda dne 1. 12. 2017 in spremenjen na seji sveta zavoda dne 24. 4. 2018.
 • Poslovnik o delu sveta Kmetijsko gozdarskega zavoda Celje sprejet na 14. redni seji dne 28. 9. 2004


2.d Seznam programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Letno poročilo o poslovanju zavoda za leto 2017

Letno poročilo o poslovanju zavoda za leto 2016

Letno poročilo o poslovanju zavoda za leto 2015

Letno poročilo o poslovanju zavoda za leto 2014

Letno poročilo o poslovanju zavoda za leto 2013

Letno poročilo o poslovanju zavoda za leto 2012

Letno poročilo o poslovanju zavoda za leto 2011

Letno poročilo o poslovanju zavoda za leto 2010

Letno poročilo o poslovanju zavoda za leto 2008
Letno poročilo o poslovanju zavoda za leto 2007
Letno poročilo o poslovanju zavoda za leto 2006

Program zavoda za leto 2018

Program zavoda za leto 2017

Program zavoda za leto 2016

Program zavoda za leto 2015

Program zavoda za leto 2014

Program zavoda za leto 2013

Program zavoda za leto 2012

Program zavoda za leto 2011

Program zavoda za leto 2010

Program zavoda za 2009
Program  zavoda za 2008
Program zavoda za 2007

 

2.g Seznam upravnih postopkov
- ne odločamo po upravnih postopkih

2.h Seznam uradnih evidenc, s katerimi organ upravlja

1. Evidenca prejetih in izdanih računov
2. Evidenca o zaposlenih
3. Evidenca izvajalcev na podlagi avtorskih pogodb
4. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja
5. Evidenca o poškodbah pri delu


3. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

4. V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/697 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI d.o.o.

Tržaška cesta 85, 2000 MARIBOR

www.datainfo.si

e-pošta: dpo@datainfo.si

telefon: +386 (0) 2 620 4 300

 

POLITIKA ZASEBNOSTI