Program razvoja podeželja 2014-2020 - izvajanje javnih naročil

 

Program razvoja podeželja Republike Slovenje za obdobje 2014-2020 je skupni programski dokument Slovenije in Evropske Komisije. Predstavlja razvojni dokument, v katerem so navedeni ukrepi za doseganje ciljev politike razvoja podeželja 2014-2020 ter predvidena finančna sredstva za ta namen. Ukrepi so finacnirani iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

KGZS-Zavod CE izvaja sledeča javna naročila:

2018

Individualna svetovanja za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep EK

Individualna svetovanja za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep KOPOP

Izdelava načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja za tista KMG, ki so se v kontrolo ekološkega kmetovanja prvič vključila v letu 2017 ali 2018

Izdelava programov dobrobiti živali na področju prašičereje za leto 2018

Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali iz PRP za obdobje 2014-2020 na področju reje drobnice za leto 2017

Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali iz PRP za bodobje 2014-2010 na podoročju govedoreje za leto 2017

Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa Ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2017

2017

Izdelava programov aktivnosti za leti 2016 in 2017 – »Pomoč pri uporabi storitev svetovanja«

Izdelava programov dobrobit živali za prašičerejo leto 2016 in 2017

Izdelava načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja za leti 2015 in 2016

Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa dobrobit živali na področju reje drobnice iz PRP za obdobje 2014-2020 za leto 2017

Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali na področju govedoreje iz PRP za obdobje 2014-2020 za leto 2017

Redno usposabljanje kmetov za ukrep KOPOP iz PRP 2014-2020 za leto 2017

Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa Ekološko kmetovanje iz PRP za obdobje 2014-2020 za leto 2017

2016

Izdelava programov dobrobiti živali na področju prašičereje za leto 2016

Izdelava načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja za leti 2015 in 2016

Katalog stroškov

Predhodno usposabljanje kmetov za KOPOP iz PRP 2014-2020 za leto 2016

Redno usposabljanje za ukrep KOPOP iz PRP 2014-2020 za leto 2016

Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa dobrobit živali – govedoreja iz PRP 2014-2020 za leto 2016

Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa ekološko kmetovanje iz PRP za obdobje 2014-2020 za leto 2016