Hlevi

Na našem zavodu imamo dolgoletno tradicijo strokovnega dela na področju gradenj na živinorejskih kmetijah. Določeno obdobje je tukaj služboval in oral ledino tudi prof. Marko Amon, nato pa so delo nadaljevali njegovi sodelavci. Takratna značilna gradnja so bili zidani, zaprti hlevi, namenjeni manjšemu številu živali.

Po letu 1990  je nastopilo obdobje, ko so gradnje zamrle, vse do leta 1997, ko je želja kmetov po drugačnih hlevih, ki bi omogočili lažje delo, večje število živali, prosto rejo, cenejšo gradnjo in živalim prijazno rejo, privedla do ustanovitve gradbenega oddelka, v katerem so sodelavci z znanjem, idejami in poznavanjem etoloških potreb živali, obudili svetovanje na področju gradenj hlevov na živinorejskih kmetijah.

Za vašo kmetijo lahko pripravimo sodobno izpopolnjen tehnološki načrt, ki vsebuje:
- živalim najprimernejše tehnološke rešitve reje in je usklajen z evropskim normativi s področja živinoreje,
- tehnologijo, ki za rejca prinaša varno in učinkovito delo,
- tehnologijo, pri kateri so negativni vplivi na okolje čim manjši,
- arhitekturno zasnovo objekta, ki je skladen z okoljem v katerega je postavljen.

Od leta 1997, pa vse do danes, je bilo izdelanih čez 200 tehnoloških načrtov, ki se nanašajo na dejavnost govedoreje, prašičereje, reje drobnice in perutnine ter klanja in predelave mesa. V letu 2001 smo bili pobudniki za izgradnjo prve naprave za pridobivanje bioplina na kmetiji v Sloveniji, leta 2008 pa smo izdelali študijo kmetijskega potenciala za proizvodnjo bioplina v Sloveniji.

K nam prihajajo kmetje iz cele Slovenije, ki so dejavni na področju intenzivnega kmetovanja pa tudi ekološki kmetje, ki zaradi svoje specifike zahtevajo drugačno, še bolj tankočutno obravnavanje. Izdelani so načrti hlevov za novogradnje in tudi adaptacije, za slednje tam, kjer so obstoječi objekti še dovolj ohranjeni in uporabni, da so vključeni v razširjeno tlorisno zasnovo. S svojim načinom delovanja poskušamo izobraževati, razumeti, usmerjati in skupaj s kmetom izbrati najboljšo rešitev pri postavitvi tehnologije v hlevu. Tehnološki načrti so temelj pri izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo hlevov, ki terjajo natančno obdelavo posameznih sklopov v hlevu, ki morajo biti prilagojeni dobremu počutju živali.

Na podlagi Zakona o graditvi objektov (ZGO-1), ki dovoljuje projektiranje tehnoloških načrtov samo odgovornim projektantom, ki pri Inženirski zbornici Slovenije opravijo izpit za odgovornega projektanta, smo pridobili dovoljenje za projektiranje enostavnih, nezahtevnih, manj zahtevnih in zahtevnih objektov za izdelavo tehnoloških načrtov s področja kmetijskih gradenj in pridobili naziv odgovornega revidenta za takšne načrte.

Peter Pšaker, specialist za živinorejo
Tel.: 03 42 555 12
peter.psaker@ce.kgzs.si

Barbara Lobe
Tel.: 03 42 555 24
barbara.lobe@ce.kgzs.si