Razvoj ponudbe učnih in oglednih vsebin na podeželju

Kratka zgodovina in namen projekta
Podeželje predstavlja bogato zakladnico znanja, vrednot, dediščine, ki v sodobnem načinu življenja  izgubljajo pomen. Znanje je danes še vedno visoko na lestvici vrednot. Obstaja mnogo načinov, kako do znanja priti, ga usvojiti in v življenju koristno uporabiti. Učni poudarek kmetij v smislu učilnic na prostem bi lahko bila odlična popestritev rednega učnega programa za šole.

Priložnost smo videli v vzpostavitvi sodelovanju med nosilci vzgojno izobraževalnega procesa in  potencialnimi ponudniki različnih vsebin aktivnega, doživetega izobraževanja na podeželju. Oboji so se na pobudo, da uresničimo ta cilj preko projekta, odzvali pozitivno.

S projektom želimo prispevati k ohranjanju dediščine, tradicije, vrednot, obrti in običajev na podeželju; prispevati k izkustvenemu in doživljajskemu učenju otrok, mladine, pa tudi odraslih. Učni poudarek kmetij v smislu učilnic na prostem pa je vsekakor odlična popestritev rednega učnega programa za šole. O odnosu do kmetijstva, narave in pridelavi zdrave hrane želimo poučiti tudi odraslo ciljno populacijo. In tako hkrati razviti nov turistični produkt.

Nosilec projekta in partnerji
KGZS-Zavod Celje je spomladi 2008 na razpis LAS Društvo »Raznolikost podeželja« prijavil projekt z naslovom »Razvoj ponudbe učnih in oglednih vsebin na podeželju«.

V projektu je sodelovalo 6 partnerjev: STIK - Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško, Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje, Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje, Vrtec Laško, Osnova šola Hudinja in Osnovna šola Vojnik.

Vsi, ki smo bili vključeni v projekt, smo imeli za cilj zbrati in ponuditi pot do novega znanja na aktiven, z vsemi čuti doživet način.

Glavne dejavnosti
Prva faza je bila namenjena analizi učnih programov vrtcev in šol in uskladitvi vsebin učnih programov z možnostmi kmetij in ostalih ponudnikov, pripravi in pomoči pri izvedbi razvojnih načrtov kmetij in ostalih ponudnikov, pripravi opisov ponudnikov in programov ogledov za različne ciljne skupine obiskovalcev ter izvedbi usposabljanj ponudnikov.

Ponudniki so se tekom izvajanja delavnic najprej seznanili z učnimi vsebinami za vrtec in osnovne šole,  nato pa so se usposobili, kako naj svoje vodenje prilagodijo skupinam otrok in tako zagotovijo, da se bodo otroci učili v naravi. Usposobili so se za sprejem odraslih obiskovalcev na svoji kmetiji, preizkusili v veščinah komuniciranja z gosti preko telefona in s pomočjo e-pošte.  Za potrebe priglasitve  dopolnilne dejavnosti izobraževanje na kmetiji oziroma ogledne kmetije so se seznanili s pogoji za priglasitev dejavnosti na kmetiji, kako poskrbeti za varnost otrok in gostov na kmetiji ter vodenjem knjigovodstva. Izvedeno je bilo 6 delavnic, skupno je bilo 137 udeležencev.

V aprilu smo se odpravili  na zelo zanimivo strokovno ekskurzijo na Koroško, kjer smo si ogledali učne in ogledne kmetije – primere dobre prakse. 

Pri vseh ponudnikih je bilo izvedeno fotografiranje in nastalo je veliko kvalitetnih fotografij za pripravo kataloga ter letakov za posamezne kmetije. Nastala je tudi oblikovna zasnova kataloga.

V drugi fazi  smo nadaljevali s pripravo opisov ponudnikov in programov ogledov za različne ciljne skupine in pomagali pri izvedbi razvojnih načrtov ponudnikov in priglasitvi dejavnosti.

V oktobru so bili izvedeni pilotni ogledi na območju vseh štirih občin. V Celju so se otroci iz vrtca Anice Černejeve pod strokovnim vodstvom gozdarja odpravili v Mestni gozd, otroci iz OŠ Štore so si ogledali Grunt Sraka v Pečovju, otroci iz OŠ Laško so se odpravili na kmetijo Razboršek, kjer so ličkali, isto kmetijo so obiskali tudi otroci iz vrtca Rimske Toplice, otroci iz vrtca Vojnik so se odpravili na kmetijo Župnek v Vojniku in opazovali domače živali ter spoznavali življenje v vodi. Člani Društva čebelarjev Laško so se odpravili na OŠ Hudinja in jim predstavili življenje čebel in delo čebelarjev, otroci iz OŠ Vojnik pa so spoznavali delo in življenje preprostih kmečkih ljudi ob ogledu stare zidanice na Tomažu nad Vojnikom.  Vsi pilotni ogledi so bili uspešno izvedeni in pohvaljeni s strani strokovnih delavk v vrtcih in osnovnih šolah.  Njihovi vtisi z ogledov so opisani v katalogu.

Zahtevna naloga je bila priprava za  tisk kataloga in letakov.

V času izvajanj projekta smo širšo javnost seznanjali s projektom preko medijev. O projektu je izšlo 16 člankov, objavljeni so bili 3 radijski prispevki in eden na TV Slovenija in izvedena novinarska konferenca. Ponudniki so svojo bodočo dejavnost dvakrat predstavili na prireditvi Podeželje v mestu v Celju.

Dejanski dosežki in rezultati
Glavni rezultat projekta je vsekakor katalog, ki na 38 straneh predstavlja 30 ponudnikov na podeželju na območju. Za katalog, ki je izšel v nakladi 5.000 izvodov, smo pripravili  60 programov z različnimi vsebinami, namenjenimi predvsem obogatitvi učnih programov šol in vrtcev, pa tudi odraslim, ki je bogato opremljen s fotografijami, ki že same po sebi vabijo k obisku.
Katalog, za katerega sta besedilo opisov kmetij in programov pripravili svetovalki Jožica Krašovec in Vesna Mihalič v sodelovanju s ponudniki, uvodno besedo vodja projekta Mojca Krivec (vse tri KGZS-Zavod CE), strokovno mnenje o katalogu pa sta dodali Polona Bastič iz OŠ Vojnik  in Lidija Voršič iz OŠ Hudinja, je oblikovalo in natisnilo podjetje Dinocolor iz Vojnika. S fotografijami, narejenimi posebej za ta katalog, ga je opremil Matjaž Jambriško, prav tako Dinocolor.

Katalog smo posredovali šolam in vrtcem na območju projekta ter šolam na območju celotne Slovenije. Na razpolago je tudi v TIC-ih na območju, posredovali ga bomo nosilcem turizma, skratka vsem, ki bi lahko svojo dejavnost popestrili z ogledi na kmetijah. Aktiven pristop k trženju je tisto, kar podeželju manjka, zato je izid kataloga izjemna dodana vrednost podeželju in skupni podobi turistične ponudbe na širšem območju Celja.

Učinke projekta - povečan obisk na kmetijah, predvsem skupin otrok in s tem prenos znanja, izkušenj, doživetij izven učilnic na mladi rod, pričakujemo v bodočnosti.

Trajanje
Projekt je trajal 14 mesecev in sicer od novembra 2008 do decembra 2009. Izvajal se je na območju občin Celje, Laško, Štore in Vojnik.

Proračun
Skupna vrednost projekta je 35.189,87 EUR, od tega prispeva Leader 15.071,58 EUR (sredstva EU in Slovenije),  omenjene občine 15.071,58 EUR (MO Celje 4.295,40 EUR, Občina Laško 5.727,20 EUR, občina Štore 1.733,75 EUR in občina Vojnik 3.315,75 EUR), zasebna sredstva pa znašajo 5.046,71 EUR (450,00 EUR ponudniki in 4.596,71 EUR prijavitelj projekta).

Nosilec projekta: KGZS-Zavod CE
Vodja projekta: Mojca Krivec
Tel.: 03 490 75 86
Faks: 03 461 64 80 
mojca.krivec@ce.kgzs.si

Več informacij:
http://www.raznolikost-podezelja.si/Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje