Redno usposabljanje za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2016

Povzetek:

KGZS-ZAVOD CE  je v okviru izvedbe javnega naročila štev. NMV7913/201, namenjeno Podpori za redno usposabljanje za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za leto 2016, izvajal redna usposabljanja za kmete, ki so se v letu 2016 vključili v ukrep KOPOP.

Glavne dejavnosti:

V času od 11 10. 2016 do 17. 11. 2016 smo izvedli  8 usposabljanj na območju Savinjske in Koroške regije. Usposabljanj se je udeležilo 593 udeležencev.

Posamezno usposabljanje je bilo izvedeno v obsegu 4 ur z vsebino:

Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP (1,5 ure),

Kmetovanje in ohranjanje narave (0,5 ure),

Kmetovanje ter varstvo voda in tal (0,5 ure),

Kmetovanje in podnebne spremembe (0,5 ure).

 

Poleg usposabljanj so bile izvedene še naslednje aktivnosti: priprava strokovnih gradiv, obveščanje udeležencev o usposabljanjih, vpis udeležencev v aplikacijo in izdaja potrdil udeležencem.

Cilj:

Usposobiti kmete za izvajanje operacij in zahtev, v katere so se vključili z izdelavo Programa aktivnosti in oddajo zbirne vloge za leto 2016 (vključitev v ukrep KOPOP v letu 2016.

Pričakovani rezultati aktivnosti:

Usposobljeni kmetje za izvajanje zahtev operacij KOPOP, v katere so vključeni, kar pomeni poznavanje načinov kmetovanja, pri katerih skrbijo za ohranjanje narave, varstvo tal in voda ter tehnologij, ki vplivajo na blaženje in prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam ter usposobljenost za vodenje predpisanih evidenc.