Sporočanje dohodka iz dopolnilne dejavnosti na kmetiji - OPOZORILO

Spoštovani nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, NE POZABITE ,

da morate do 30.6. 2016 na Upravne enote sporočiti dohodek  iz dopolnilne dejavnosti.

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15, v nadaljevanju: ZKme-1) v 6. odstavku 101. člena določa, da mora nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji najkasneje do 30. junija upravni enoti (v nadaljevanju: UE) sporočiti podatek o letnem dohodku iz tretjega in četrtega odstavka 99. člena tega zakona. UE vsako leto do 30. junija preverja izpolnjevanje pogojev iz drugega odstavka 99. člena tega zakona za preteklo koledarsko leto. Dohodek je razlika med davčno priznanimi prihodki in davčno priznanimi odhodki.

Če dohodka ne boste pravočasno sporočili, predpis predvideva odvzem dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.