Tehnologija reje



Reja telet v skladu s predpisi za zaščito živali
Za vse rejce zelo pomemben je Pravilnik o minimalnih pogojih za zaščito rejnih živali in postopku registracije hlevov za rejo kokoši nesnic (Ur.l. RS, št. 41/2003, 117/2004). ...več