Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2016 - prašičereja

 

Ukrep Dobrobit živali

 

Za namene usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za leto 2016, je predvidena podpora v okviru Programa razvoja podeželja za ukrep dobrobit živali iz 33. člena te uredbe (v nadaljnjem besedilu: ukrep DŽ). Z namenom, da bi se v obdobju 2014–2020 ta ukrep lahko kar najbolje in pravilno izvajal, morajo biti kmetje ustrezno in čim bolje seznanjeni z vsebino ukrepa.

 

Usposabljanja na področju dobrobiti živali opredeljuje tudi 7. člen Uredbe o ukrepu Dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 v letu 2016 (Uradni list RS, št. 8/15/16) ter 4. člen Uredbe o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 9/2015).

 

Namen ukrepa

Namen usposabljanja prašičerejcev, ki so vstopili v ukrep DŽ iz PRP 2014–2020, je dvig ozaveščenosti in razumevanja pomena dobrobiti živali ter informiranja rejcev o načinu izvajanja ukrepa DŽ (zahteve, najpogostejše napake, tekoča problematika, novosti, zdravstveno varstvo,… ipd.). Ukrep je potrebno predstaviti kmetom z vsemi potrebnimi podatki in informacijami za čim boljše razumevanje in izvajanja tega ukrepa.

Upravičenci do usposabljanja za sklop 1 so:

  1. fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev kot nosilec kmetijskega gospodarstva, namestnik nosilca kmetijskega gospodarstva, člani kmetije (za vsak KMG-MID eden izmed navedenih);
  2. zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirana za kmetijsko dejavnost in so vpisana v RKG (za vsak KMG-MID eden od zaposlenih).

 

Obvezne vsebine ukrepa

V okviru usposabljanja morajo biti z vidika dobrobiti živali za sklop 1 - prašičereja udeležencem predstavljene vsaj naslednje vsebine:

  1. ravnanje rejca s prašiči (ravnanje in postopki s prašiči, rejska opravila…);
  2. etologija prašičev in živalim prilagojene reje (obnašanje in potrebe prašičev, živalim prilagojena reja in sistemi vhlevitev, zoohigienski normativi…);
  3. preventiva in zdravstveno varstvo prašičev (preprečevanje vnosa bolezni in pojava zdravstvenih težav – biovarnostni ukrepi.

 

Dejavnosti pri izvajanju ukrepa

 

Za izvajanje usposabljanj za sklop 1 prašičereja se zagotovi pravočasno in na (krajevno) ustrezno obveščanje o datumu, uri in kraju usposabljanja; usposabljanje je štiri urno, na podlagi vabila mora biti razvidno, da je usposabljanje potrebno opraviti vsako leto posebej za upravičence ukrepa DŽ iz PRP 2014–2020; vsebina je natančno opredeljena glede na sklop in usklajena z naročnikom v okviru izvedbe javnega naročila, udeležencem se razdeli gradivo z vsebino usposabljanja, izpolnjevati je potrebno listo prisotnosti in vnesti v aplikacijo »Evidenca izobraževanja kmetijskih gospodarstev«, vsak udeleženec usposabljanj dobi za to potrebno potrdilo, usposabljanje je izvedeno strokovno v skladu s strokovnimi navodili, vsa dokumentacija v zvezi z usposabljanji se hrani najmanj 5 let, zagotovljeno mora biti usposabljanje tudi za invalide, udeležba na usposabljanjih je brezplačna.


GRADIVO

 

Lahko si ogledate posnetek usposabljanja v Brežicah.

Usposabljanje za ukrep Dobrobit živali - prašičereja, 25. novembra 2016

 Dobrobit živali - prašičereja