ZLATA TRSNA RUMENICA IN ZATIRANJE AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA, junij 2017

Trsne rumenice so neozdravljiva bolezen vinske trte, ki jo povzročajo fitoplazme različnih vrst. Pri nas sta bili doslej ugotovljeni dve: navadna ali rumenica počrnelosti lesa (Bois noir - BN), ki je pri nas navzoča že desetletja in karantenska  zlata trsna rumenica (FD), ki je bila doslej potrjena v vseh treh slovenskih vinorodnih deželah. Bolezenska znamenja obeh tipov rumenic so si vizualno zelo podobna, zato je za določitev tipov potrebo opraviti laboratorijsko analizo. Oba tipa v vinogradih povzročata gospodarsko škodo, ker vplivata na kakovost in količino pridelka. Razlika med njima je predvsem v hitrosti širjenja bolezni. Zlata trsna rumenica se s pomočjo prenašalca ameriškega škržatka v vinogradih hitreje in bolj agresivno širi ter s tem povzroči množične izbruhe, okužene trte pa v nekaj letih propadejo.

Zatiranje ameriškega škržatka s fitofarmacevtskimi sredstvi je poleg odstranjevanja okuženih trt ključni ukrep za preprečevanje širjenja FD. V žarišču, kjer so bile najdene okužene trte, obstaja velika verjetnost, da je v resnici okuženih več trt, ne kažejo pa še bolezenskih znamenj. Zaradi te nevarnosti je potrebno znižati populacijo prenašalca ameriškega škržatka na najnižjo možno mero.

Po Pravilniku o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranja zlate trsne rumenice (Uradni list
RS, št. 48/14) je zatiranje ameriškega škržatka obvezno za vse imetnike trte:
‐ v vinogradih za pridelavo grozdja ter na brajdah oziroma ohišnicah na razmejenem območju zlate trsne rumenice, to je v žariščih okužbe in njihovih varovalnih pasovih,
‐ v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah na celotnem območju Slovenije.

Natančnejše termine tretiranja za posamezna območja v Sloveniji napove Javna služba zdravstvenega varstva rastlin na podlagi spremljanja razvoja trte in ameriškega škržatka. Objavljeni so v prognostičnih obvestilih na spletni strani Agrometeorološkega portala Slovenije
http://agromet.mkgp.gov.si/pp/, na spletnih straneh posameznih centrov in na telefonskih odzivnikih.

 

POZOR: Izdana je napoved za zatiranje ameriškega škržatka v letu 2017! Napoved za naše območje je objavljena na spletnem naslovu:

http://agromet.mkgp.gov.si/PP/Notices/Details?NoticeID=10171.