Znanje (2008-2009); Leader

Izobraževanje in usposabljanje na področju sadjarstva, turizma, učnih kmetij in pridobivanja energije iz obnovljivih virov (" Znanje")

Nosilec projekta: Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko-gozdarski zavod Celje
Vodja projekta: Bernarda Javornik
Telefonska številka: 0386 2 871 06 82 
bernarda.javornik@ce.kgzs.si

Projekt je bil uvrščen v letno izvedbeni načrt Lokalno akcijske skupine za Mislinjsko in Dravsko dolino za leto 2008.
Skupaj upravičeni stroški: 21.190,80 €EUR

Opis projektnih ciljev z navedbo glavnih aktivnosti
Projekt je zajemal izvedbo izobraževanj, s katerimi smo začeli v mesecu februarju 2009. Projekt se je zaključil  konec meseca maja 2009.

Neposreden učinek projekta je povečan nivo znanja na področju uvajanja dopolnilnih dejavnosti, predelave sadja, turizma na kmetijah, učnih kmetij in pridobivanje obnovljivih virov energije vseh  vključenih v projekt. S povečanim obsegom znanja se poveča samozavest in s tem tudi lažje odločanje za registracijo dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ki dolgoročno zagotavljajo preživetje na kmetijah območja LAS MDD. Z uvedbo dopolnilne dejavnosti se poveča dohodek ter s tem izboljša standard prebivalcev. Hkrati so to tudi nova delovna mesta, saj sicer prebivalci območja iščejo zaposlitev izven kmetij.

Doseženi rezultati
119 udeležencev se je usposobilo za izvajanje dopolnilne dejavnosti predelava sadja, turistična dejavnost na kmetiji, učne kmetije in uporaba obnovljivih virov energije. Glede na izkazan interes pričakujemo, da bo v prihodnjih letih dodatno registriranih okrog 30 novih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. 149 udeležencev se je udeležilo motivacijske delavnice Zakaj in kako do dopolnilne dejavnosti, kar izkazuje vedno večje zanimanje kmetov za registracijo dopolnilnih dejavnosti. Po registraciji novih dejavnosti bo tudi večja pestrost v ponudbi izdelkov in storitev s podeželja: izdelki iz sadja, storitve na turističnih in učnih kmetijah.

Za več informacij:
http://www.lasmdd.si/znanje

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje