Razpisi MKGP

Obveščamo vas, da bomo za območje Savinjske in Koroške regije izvedli predstavitev

9. javnega razpisa za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018, namenjen prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe

v ponedeljek, 23. aprila 2018 ob 10. uri

v dvorani KZ Petrovče, Petrovče 1, 3301 Petrovče.

Predmet podpore so sledeče naložbe:
  • nakup in postavitev mrež proti toči,
  • nakup in postavitev rastlinjakov za pridelavo v tleh in pripadajoče opreme, ureditev trajnih nasadov z vidika uvajanja tržno primernejših sort in izboljšanja tehnologije pridelave,
  • ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika ter nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko samostojna naložba.

Vljudno vabljeni!Vabilo na usposabljenje
Usposabljanje za upravičence, ki so v okviru podukrepa Pomoč za zagon dejavnosti za maled kmete iz Programa Razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 izbrali razvojni cilj USPOSABLJANJE, SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE ...več


Vabilo na Informiranje o zahtevku za izplačilo sredstev iz naslova naložbenih ukrepov programa razvoja podeželja 2014-2020
Vabimo vas na Informiranje  o zahtevku za izplačilo sredstev iz naslova naložbenih ukrepov programa razvoja podeželja 2014-2020. Vabilo si lahko preberte tukaj. ...več


Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2017
Obveščamo vas, da bomo za območje Savinjske in Koroške regije izvedli predstavitev    javnega razpisa  za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa  iz PRP 2014-2020 za leto 2017 ...več


2. JR za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2017
Obveščamo vas, da je bil objavljen 2. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2017. Povezava na vsebino javnega razpisa in prilog pa je tukaj.   OPOZORILO: Vsi, ki želijo vložiti vlogo na javni razpis, se morajo prijaviti v postopek certificiranja pri kontrolnih organizacijah (Inštitut KON-CERT Maribor,  IKC - Inštitit za kontrolo in certifikacijo UM, Bureau Veritas, TUV SUD Sava d.o.o.) najkasneje do 31. 12. 2017.     Predstavitev javnega razpisa bomo izvedli 5. januarja 2017. Vabilo pa je tukaj. ...več


Navodila za označevanje PRP aktivnosti
Navodila za označevanje PRP aktivnosti so na voljo tukaj. ...več


Kaj moram vedeti o pripravi zahtevkov
Imate odločbo o dodelitvi nepovratnih sredstev, investicijo ste izvedli, bliža pa se čas, da vložite zahtevek za izplačilo dodeljenih sredstev? Na kaj je treba biti pozoren pri pripravi zahtevka, si preberite tukaj. ...več


Predstavitve javnega razpisa za podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene za razvoj majhnih kmetij
Organizirali bomo predstavitve pogojev javnega razpisa za podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij. Lokacije in ure so objavljene tukaj. ...več


Javni razpis za podukrep 6.3. Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij
Objavljen je bil javni razpis za poukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij. Vsebino si lahko preberete tukaj.   Znesek podpore znaša 5.000 evrov na upravičenca, izplačan pa bo v dveh obrokih. Z razpisanimi sredstvi bo ministrstvo lahko podprlo 4.000 majhnih kmetij, kar po podatkih registra kmetijskih gospodarstev predstavlja približno dve tretjini obstoječih majhnih kmetij, ki izpolnjujejo pogoje (cca 6.500 kmetij). 75 % sredstev javnega razpisa prispeva Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in 25 % proračun Republike Slovenije. Upravičenci do podpore so majhne kmetije, ki so vpisane v register kmetijskih gospodarstev in opravljajo kmetijsko dejavnost ter imajo več kot 50 % kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje. Poleg tega morajo v letu 2017 vložiti tudi zbirno vlogo za neposredna plačila, imajo od 3 do 6 ha primerljivih kmetijskih površin, skupno od 3 od 15 glav velike živine (GVŽ) ter zagotavljajo predpisano obtežbo s travojedimi živalmi (govedo, kopitarji, drobnica, jelenjad). Vloga na javni razpis bo morala vsebovati tudi enostaven poslovni načrt, v katerem bo upravičenec navedel izhodiščno stanje kmetije, opisal dejavnosti in izbral vsaj en cilj za razvoj kmetije oz. vsaj en cilj, ki prispeva k doseganju horizontalnih ciljev (inovacije, okolje, podnebne spremembe). Če bo upravičenec v poslovnem načrtu izbral cilje, ki predstavljajo dolgoročno vlaganje v kmetijsko dejavnost (npr. nakup strojev in opreme, ureditev trajnih nasadov, pašnikov), in bo za izpolnitev tega cilja namenil celoten znesek podpore, bo za sredstva iz podukrepa oproščen plačila dohodnine. Upravičenci se bodo zavezali tudi k izpolnjevanju določenih obveznosti, in sicer bodo morali doseči cilje iz poslovnega načrta v roku 3 let po izdaji odločbe o pravici do sredstev. Poleg tega se ne bo smel zmanjšati obseg kmetijskih zemljišč za več kot 10 %, zagotavljati ustrezno obtežbo s travojedimi živalmi ter vsako leto vključno z letom oddaje zahtevka za izplačilo drugega obroka pomoči oddati zbirno vlogo za neposredna plačila. Za namen izvajanja tega podukrepa pridejo v poštev samo stroški in aktivnosti, ki bodo nastali po datumu oddaje vloge na javni razpis. ...več


Vabilo na predstavitev vsebine javnih razpisov 4.1 in 4.2
Najavljamo predstavitvi 8. javnega razpisa za podukrep 4.1 in 3. javni razpis za podukrep 4.2. Prva bo 18. avgusta 2017 v Celju, druga pa 18. avgusta 2017 v Slovenj Gradcu. Več pa v vabilu. ...več


3. javni razpis za podukrep 4.2. Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov
Objavljen je bil tudi 3. JR za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja. Vsebino in razpisno dokumentacijo si lahko ogledate tukaj. ...več