Identifikacija in registracija živali v času epidemije covid-19

Identifikacija in registracija živali v času epidemije covid-19

Kmetijstvo, Živinoreja  | 
Identifikacija in registracija živali v času epidemije covid-19

Po treh tednih ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 ugotavljamo, da je epidemiološka situacija, predstavljena s strani pristojnih, še vedno zelo resna, še več, kažejo se trendi zaostrovanja. Zato so v nadaljevanju pripravljene nove smernice in priporočila, ki bodo izvajale identifikacijo in registracijo telet na način, ki bi kolikor se da zmanjšal možnosti prenosa okužb z virusom SARS COVID-19 med izvajalci identifikacije in registracije telet in rejci.

Ključne besede: označevanje telet, identifikacija in registracija telet

 • Izvajanje identifikacije in registracije telet se v času razglasitve epidemije izvaja pod posebej določenimi, spodaj navedenimi pogoji.
 • Storitve identifikacije in registracije telet se v času razglasitve epidemije COVID-19 opravljajo samo na kmetijah, kjer je nujno potrebno označiti živali zaradi prodaje/premika na drugo gospodarstvo. Vsa ostala označevanja se v času razglašene epidemije ne opravljajo ter se bodo izvedla po koncu izrednih razmer v rokih, ki jih bo opredelilo za to pristojno ministrstvo.
 • Rejci so dolžni naročilo storitve identifikacije in registracije sporočiti kontrolorju pravočasno, kontrolor pa jih mora po lastni presoji vnesti na seznam po katerem se bo označevanje izvajalo.
 • V času razglašene epidemije bo kontrolor opravil storitve označevanja telet 1x na teden, na točno določen dan in po pripravljenem seznamu kmetij, ki po posredovan in dogovorjen z vodjo oddelka ali drugim določenim zaposlenim na KGZS Zavodom Celje, Odd. za živinorejo.
 • Kontrolor se pred najavo prihoda na kmetijo pozanima o zdravstvenemu stanju članov kmetije. V kolikor nosilec ali katerekoli drug član kmetije kaže znake okužbe s COVID-19 se obisk kmetije in opravljanje označevanja živali ne izvede.
 • Rejec in izvajalec se dogovorita za okviren čas prihoda na gospodarstvo.
 • Rejec naj, v kolikor izvajalec presodi, da je to potrebno, ob naročilu za označitev posreduje telefonsko številko, na kateri bo dosegljiv za vsa dodatna pojasnila in dogovore
 • Živali morajo biti ob prihodu kontrolorja na gospodarstvo ustrezno fiksirane in označene, dokumentacija pa pripravljena na dostopnem in prej dogovorjenem mestu.
 • Kontakti med rejci in izvajalci morajo biti omejeni na minimum in če že, na ustrezni varnostni razdalji (najmanj 1,5 m).
 • Izvajalec ustrezno fiksirano žival označi z ušesnimi številkami, izpolni dokumentacijo in zapusti gospodarstvo ob ustreznih biovarnostnih ukrepih.
 • Zaradi omejitve in preprečevanja osebnih stikov, naj rejec poleg ustrezne dokumentacije pripravi tudi svoje osebne podatke , ID za DDV., v kolikor je rejec davčni zavezanec in elektronski naslov, na katerega mu bo posredovan izstavljen račun za opravljeno storitev. V izogib možnosti prenosa virusa se v tem času ne posluje z gotovinskim plačilom. Za vse storitve bo izdan račun, katerega bo rejec prejel domov po navadni ali elektronski pošti. V izogib morebitnim kasnejšim zapletom rejce pozivamo, da račun za opravljeno storitev plačajo v dogovorjenem roku.
 • Kontrolorji so dolžni v času opravljanja naloge identifikacije in registracije telet na terenu uporabljati zaščitno opremo (zaščitno masko, rokavice za enkratno uporabo, razkužilo, obujke in delovno obleko). Po uporabi se še v rokavicah klešče razkuži in da v posebej namenjeno posodo. Rokavice in obujke za enkratno uporabo se ob odhodu s kmetije zavrže.

 

 • V PRIMERU DODATNEGA POSLABŠANJA EPIDEMIOLOŠKIH RAZMER V DRŽAVI SE IZDAJO NOVE SMERNICE IN PRIPOROČILA GLEDE IZVAJANJA IDENTIFIKACIJE IN REGISTRACIJE ŽIVALI.
Nazaj

Prihajajoči dogodki

Živinoreja , Govedoreja , Poljedelstvo

Vabilo na demonstracijski projekt - poljedelstvo

04. 07. 2024 ob 09:00

Turistična kmetija Pri Martinovh-Krh...

Vabimo vas na brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse s področja POLJEDELSTVA – KOMBINIRANE SETVE RAZLIČNIH VRST RASTLIN IN NOVI TIPI PRIDELAVE SILAŽ KOT KRMNE BAZE ZA PREŽVEKOVALCE,  ki je organizirano v okviru Programa razvoja podeželja, pod ukrep Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja.