Organi zavoda

Zavod upravlja SVET ZAVODA. Ima 9 članov. Svet sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki uporabnikov storitev in trije predstavniki delavcev zavoda. Mandatna doba je štiri leta.

Člani:

 • Janko Šket
 • Mag. Jožef Pratnekar
 • Janko Arlič
 • Jože Očko
 • Janez Presečnik
 • Marko Vasle
 • Irena Friškovec
 • Mag. Marjeta Ženko
 • Marjana Avberšek

DIREKTOR zavoda predstavlja, organizira in vodi delo zavoda ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela. Mandatna doba je 4 leta.
Stanko Jamnik

STROKOVNI KOLEGIJ je strokovni organ zavoda, ki obravnava vprašanja s strokovnega področja zavoda.

 • Marjana Avberšek
 • Bogdan Kuhar
 • Simon Gajšek
 • Anka Luskar
 • Primož Pevec
 • Marjana Malovšek
 • Janko Šket
 • Danica Ramšak
 • Božo Kobold