Osebna izkaznica

KGZS - Zavod CE deluje na območju enajstih upravnih enot in štiridesetih občin med avstrijsko in hrvaško mejo. Območje obsega 192.475 ha zemljišč. Od tega je 80.305 ha kmetijskih in 89.762 ha gozdnih zemljišč. 87 % površin, ki so namenjene kmetijski dejavnosti, leži v območjih z omejenimi dejavniki, kar narekuje specifične pogoje kmetovanja in temu prilagojene svetovalne ukrepe. Na območju je 15.100 kmetijskih gospodarstev, od katerih je v letu 2008 10.539 oddalo vloge za neposredna plačila. 

Oseminštirideset sodelavcev oddelka za kmetijsko svetovanje ter dvaintrideset sodelavcev oddelka za živinorejo deluje na enajstih izpostavah zavoda. Na oddelku za kmetijsko svetovanje pomaga kmetom s strokovnimi rešitvami 11 specialistov za naslednja področja: živinoreja, travništvo in pašništvo, poljedelstvo, zelenjadarstvo in okrasne rastline, ekološko kmetovanje, hmeljarstvo, ekonomika kmetijstva, razvoj podeželja, varstvo rastlin, pravno svetovanje, kmečka družina in razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.

Kmetijski svetovalci nudijo kmetom tehnološko svetovanje, izvajajo usposabljanja kmetov, izdelujejo poslovne načrte, pomagajo kmetom pri uveljavljanju najrazličnejših ukrepov kmetijske politike, pomagajo pri organizaciji in delovanju rejskih organizacij, organizacij pridelovalcev in drugih oblik proizvodnega in interesnega združevanja kmetov ter sodelujejo pri različnih projektih razvoja podeželja na lokalnem nivoju in  mednarodnih projektih.

Sodelavci oddelka za živinorejo izvajajo kontrolo proizvodnje v govedoreji, selekcijo, rodovništvo in reprodukcijo v govedoreji, selekcijo govedi in prašičev na območju zavoda ter selekcijo drobnice na  območju vzhodne Slovenije.

Poleg tega strokovnjaki na zavodu izdelujejo tehnološke načrte za novogradnje in adaptacije hlevov, vodijo knjigovodstvo na kmetijah ter koordinirajo in izvajajo aktivnosti Združenja turističnih kmetij Slovenije.

Naziv zavoda: KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD CELJE
Skrajšan naziv: KGZS – Zavod CE
Sedež: Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje
Telefon: 03 42 55 510
Faks: 03 42 55 530
E-naslov: tajnistvo@ce.kgzs.si
Spletna stran:
ID za DDV: SI13468308
Matična številka: 5254655000                                                                                                                                                                          Bančni račun: SI56 0110 0603 0234 923, odprt pri Banki Slovenije

Vodstvo

Direktor:
Stanko Jamnik, univ. dipl. inž. agr.

Vodja oddelka za živinorejo:
Dominik Pečovnik, mag. inž. zoot.

Vodja oddelka javne službe kmetijskega svetovanja:
Vesna Čuček, univ. dipl. inž. agr. in univ. dipl. ekon.

Vodja skupnih služb ter financ in računovodstva:
Nataša Menart, univ. dipl. kom.

Vodja oddelka projektov v kmetijstvu:
Anka Luskar, inž. kmet.