Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Celje (v nadaljevanju: KGZS - Zavod CE), Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje

Odgovorna uradna oseba:
Stanko Jamnik, direktor

Datum prve objave kataloga:
24. avgust 2009

Datum zadnje spremembe:
25. september 2018

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
www.kmetijskizavod-celje.si

Druge oblike kataloga:
Tiskana oblika kataloga je na voljo na sedežu KGZS –Zavod CE.


2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Podatki o organizaciji organa in organigram

Kratek opis delovnega področja organa:

KGZS – Zavod CE je bil preoblikovan iz Zavoda za živinorejo in veterinarstvo Celje, p.o.Celje s sklepom sveta KGZS 15. 12. 2000. KGZS-Zavod CE kot javni zavod izvaja javne službe kmetijskega svetovanja, strokovne naloge v rastlinski pridelavi in strokovne naloge v živinoreji. Zavod deluje na območju 11 upravnih enot (Dravograd, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Velenje in Žalec). Kmetijsko svetovanje se izvaja kot svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti, kot svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov za kmetijska gospodarstva, kot svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike, kot svetovanje in pomoč pri organizaciji in delovanju rejskih organizacij, organizacij pridelovalcev in drugih oblik proizvodnega združevanja kmetijskih pridelovalcev in kot svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov. Strokovne naloge v živinoreji se izvajajo v obliki selekcijske, kontrolne in rodovniške službe v živinoreji. V okviru lastne dejavnosti je cilj pomagati čim več kmetom pri gradnji objektov, načrtovanje koriščenja alternativnih virov energije, pomagati pri vodenju knjig za davčne namene, organizirati in pomagati pri delovanju Združenja turističnih kmetij Slovenije, sodelovati pri delovanju Inštituta za kontrolo in certificiranje ter organizirati in voditi delovanje območnih enot in izpostav Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Skupne službe zagotavljajo kvalitetno servisiranje vseh potreb posameznih oddelkov, sodelujejo s strokovnimi službami in vodstvom KGZS in organizirajo delo uprave, da je v skladu zakonskimi zahtevami.


Organizacijske enote članstva

Direktor:
Stanko Jamnik, univ. dipl. inž. agr.,
tel.: 03 42 555 23, 
stanko.jamnik@ce.kgzs.si

Oddelek za kmetijsko svetovanje

Vodja oddelka: Vesna Čuček,
univ. dipl. inž. agr. in univ. dipl. ekon.,
tel.: (03) 42 555 11, 041 435 528
vesna.cucek@ce.kgzs.si

mag. Peter Pšaker, univ. dipl. inž. zoot.
svetovalec specialist II ( za področje živinoreje in kmetijskih gradenj, tudi v ekološkem kmetovanju )
tel.: 03  42 55 512, 041  426 512
peter.psaker@ce.kgzs.si

Mitja Zupančič, univ. dipl. inž. zoot.
svetovalec specialist II (za področje ekološkega kmetovanja)
tel.: 03  42 55 513, 041  426 513
mitja.zupancic@ce.kgzs.si

Igor Škerbot, univ. dipl. inž. agr.
svetovalec specialist II (za področje zelenjadarstva, okrasnih rastlin, poljedelstva, tudi v ekološkem kmetovanju)
tel.:03  42 55 514, 041  426 514
igor.skerbot@ce.kgzs.si

mag. Tatjana Pevec, univ. dipl. inž. agr.
svetovalka specialistka II (za področje travništva, pašništva, krmnih rastlin, tudi v ekološkem kmetovanju ter za področje varovanja narave in okolja)
tel.:03  42 55 515, 041  426 515
tatjana.pevec@ce.kgzs.si

mag. Helena Prepadnik, univ. dipl. inž. zoot.
svetovalka specialistka II (za področje živinoreje, tudi v ekološkem kmetovanju)
tel.:03  42 55 516, 041  426 516
helena.prepadnik@ce.kgzs.si

mag. Darija Trpin Švikart, univ. dipl. inž. kmet.
svetovalka specialistka II (za področje  ekonomike v kmetijstvu)
tel.: 03 898 82 73, 051 414 363
darija.trpin.svikart@ce.kgzs.si>

Marjana Avberšek, univ. dipl. inž. agr.
svetovalec specialist II ( za področje ekonomike v kmetijstvu)
tel.: 03  49 07 589, 051 440 120
marjana.avbersek@ce.kgzs.si

Mojca Krivec, univ.dipl.inž. agr.
svetovalka specialistka II (za področje razvoja podeželja )
tel.: 03  49 07 586, 041  426 511
mojca.krivec@ce.kgzs.si

Darja Jeriček, univ.dipl.inž.agr.
svetovalka specialistka II (za področje razvoja podeželja )
tel.: 02 824 69 23, 041  474 881
darja.jericek@ce.kgzs.si

Polona Starc, univ. dipl. prav.
svetovalka specialistka II (za področje razvoj podeželja)
tel.:03  49 07 588, 051  420 657
polona.starc@ce.kgzs.si

Irena Friškovec, univ.dipl. inž. agr.
svetovalka specialistka II (za področje hmeljarstva, rastlinske pridelave in namakanja)
tel.:03  71 01 785, 051  414 365
irena.friskovec@ce.kgzs.si

mag. Iris Škerbot, univ. dipl. inž. agr.
svetovalka specialistka II (za področje varstva rastlin, tudi v ekološkem kmetovanju)
tel.:03  71 01 788, 041  439 109
iris.skerbot@ce.kgzs.si

Irena Kos, univ. dipl. inž. živil. tehnol.
Svetovalka specialistka II (za področje predelava mesa na kmetiji)
tel.: 03 490 75 83, 041 475 484
irena.kos@ce.kgzs.si

Renata Kosi, univ. dipl. zg.
Strokovna sodelavka III (za področje turizem na kmetiji)
tel.: 03 491 64 81
ztks@siol.net

Tadej Virk, mag. kmetijstva
Svetovalec specialist II (za področje živinoreje, tudi v ekološkem kmetovanju)
tel.:03 490 75 85, 031 707 820
tadej.virk@ce.kgzs.si

Oddelek za živinorejo

Niko Blatnik
kontrolor (Mozirje, Nazarje)
tel.: 051 690 548
blatnik.niko@ce.kgzs.si

Petra Detečnik
kontrolor (Slovenj Gradec)
tel.: 051 690 522
detecnik.petra@ce.kgzs.si

Gašper Hus
kontrolor (Celje)
tel.: 03 425 40 50
gasper.hus@ce.kgzs.si

Aleš Ermenc
kontrolor (Gornji Grad, Ljubno)
tel.: 051 690 523
ermenc.ales@ce.kgzs.si

Marko Fajdiga
kontrolor (Polzela, Braslovče - del, Žalec)
tel.: 051 690 525
fajdiga.marko@ce.kgzs.si

Martina Hajnže
kontrolor (Prevalje - Ravne na Koroškem)
tel.: 051 690 527
hajnze.martina@ce.kgzs.si

Bogdan Hrašar
kontrolor (Mozirje, Žalec - del)
tel.:031 822 517
hrasar.bogdan@ce.kgzs.si

Marta Kos
kontrolor (Dravograd, Ravne - del)
tel.: 051 690 529
kos.marta@ce.kgzs.si

Marija Kovše
kontrolor (Slovenske Konjice)
tel: 051 690 530
kovse.marija@ce.kgzs.si

Zoran Kramer, univ. dipl. inž. zoot.
vodja oddelka (Celje)
tel.:03 425 40 52, 041 359 317
zoran.kramer@ce.kgzs.si

Bogdan Kuhar
kontrolor (Šoštanj, Velenje)
tel.: 051 690 531
kuhar.bogdan@ce.kgsz.si

Roman Leskovšek
kontrolor (Celje, Dobrna, Štore, Vojnik)
tel.: 051 690 533
leskovsek.roman@ce.kgzs.si

Marjana Malovšek, inž. kmet.
koordinator - vodja kontrolorjev
tel.: 03 425 40 58, 041 792 476
marjana.malovsek@ce.kgzs.si

Robert Natek
kontrolor (Braslovče - del, Prebold, Tabor, Žalec)
tel.: 051 690 535
natek.robert@ce.kgzs.si

Janez Ocepek
kontrolor (Velenje, Šoštanj - del, Žalec - del)
tel.: 051 690 536
<ocepek.janez@ce.kgzs.si

Martina Osojnik
kontrolor (Podčetrtek- Bistrica ob Sotli)
tel: 051 690 537
osojnik.martina@ce.kgzs.si

Dominik Pečovnik mag.inž. zoot.                                                                                                                                                      selekcionist II     
tel.: 041 399 573 
dominik.pecovnik@ce.kgzs.si

Ivan Prislan
kontrolor (Ljubno - del, Rečica ob Savinji, Nazarje - del, Mozirje - del)
tel.: 051 690 538
prislan.ivan@ce.kgzs.si

Ivan Rakun
kontrolor (Mozirje - del, Šmartno ob Paki, Šoštanj - del, Velenje - del)
tel.: 051 690 540
rakun.ivan@ce.kgzs.si

Marjana Sovič
reprodukcija
tel.: 03 425 40 53
sovic.marija@ce.kgzs.si

Marko Sovinšek
kontrolor (Gornji Grad)
tel.: 051 690 541
sovinsek.marko@ce.kgzs.si

Martin Trebovc
kontrolor za drobnico
tel.: 041 794 267

Marjeta Trošt
kontrolor (Laško - Radeče)
tel.: 051 690 542
trost.marjeta@ce.kgzs.si

Ivanka Ulaga - Kodrun
kontrolor (Laško - del, Šetjur - del)
tel.: 051 690 543
ulaga-kodrun.ivanka@ce.kgzs.si

Slavica Vedlin
kontrolor (Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje, Laško)
tel.: 051 690 544
vedlin.slavica@ce.kgzs.si

Ivanka Verk
rodovničarka
tel.: 03 425 40 56, 051 690 - 524
ivanka.fajdiga@ce.kgzs.si

Jožica Vratuša
kontrolor (Vitanje - Zreče, Slovenske Konjice - del)
tel.: 051 690 545
vratusa.jozica@ce.kgzs.si

Janez Vreže
kontrolor (Šmarje, Rogaška Slatina, Rogatec)
tel.:051 690 546
vreze.janez@ce.kgzs.si

Damjan Zidar
kontrolor (Šmarje, Grobelno)
tel.: 031 284 169

Tone Zorman
kontrolor (Slovenj Gradec, Mislinja)
tel.: 041 418 982

Matej Zupanc
koordinator - vodja kontrolorjev
tel.: 03 425 40 55, 041 704 750
matej.zupanc@ce.kgzs.si

mag. Marjeta Ženko, univ. dipl. inž. zoot.                                                                                                                               Selekcionistka za področje reje drobnice in prašičereje
tel.: 03 425 40 57, 031 343 921
marjeta.zenko@ce.kgzs.si

Izpostave

Celje, Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje

 • Mitja Dimec, inž. kmet.
  koordinator II, za območje Izpostave Celje
  tel.: 03 490 75 82, 041 405 922
  mitja.dimec@ce.kgzs.si
 • spec. Vesna Mazej Ušen, univ. dipl. inž. kmet.
  terenski kmetijski svetovalec I
  tel.:03 490 75 80, 041 479 587
  vesna.mazej.usen@ce.kgzs.si
 • Vesna Mihalič, univ. dipl. inž. kmet.
  terenski kmetijski svetovalec I, za področje dopolnilnih dejavnosti
  tel.: 03 490 75 84
  vesna.mihalic@ce.kgzs.si
 • Damjana Flere, (začasno odsotna)                                                                                                                                                    terenski kmetijski svetovalec II,                                                                                                                                                        tel.:                                                                                                                                                                damjana.flere@ce.kgzs.si

Dravograd, Meža 27, 2370 Dravograd

Ravne na Koroškem, Trg 67, 2391 Prevalje

 • Vinko Golob, koordinator II, , za območje Izpostave Ravne
  tel.: 02 82 469 20, 041 465 142
  vinko.golob@ce.kgzs.si

 • Nina Sečko, mag.agr.ekon
  terenski kmetijski svetovalec I
  tel.:02 824 69 22, 051 239 515
  nina.secko@ce.kgzs.si

Slovenj Gradec, Celjska cesta 116, 2380 Slovenj Gradec

Velenje, Metleče 7, 3325 Šoštanj

 • Lidija Diklič, koordinator II,
  tel.: 89 882 70, 041 475 478
  lidija.diklic@ce.kgzs.si
 • Marjana Avberšek - začasno na sedežu zavoda kot specialist za agrarno ekonomiko
 • Vesna Ranc, univ. dipl. inž. agr. (začasno odsotna)
  terenski kmetijski svetovalec I
  tel.:03 898 82 71
  vesna.ranc@ce.kgzs.si
 • mag. Darija Trpin Švikart, univ. dipl. inž. kmet.
  svetovalka specialistka II (za področje  ekonomike v kmetijstvu)
  tel.: 03 898 82 71, 051 414 363
  darija.trpin.svikart@ce.kgzs.si
 • Barbara Veber

Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje

 • Štefka Goltnik, koordinator II,
  tel.: 03 83 909 10, 041 475 479
  stefka.goltnik@ce.kgzs.si
 • Bernarda Brezovnik, dipl. inž. kmet.
  terenski kmetijski svetovalec I, za področje dopolnilnih dejavnosti
  tel.: 03 839 09 13, 041 431 201
  bernarda.brezovnik@ce.kgzs.si
 • Sonja Moličnik Oblak, univ. dipl. inž. kmet.
  terenski kmetijski svetovalec I
  tel.: 03 839 09 52, 041 431 533
  sonja.moličnik.oblak@ce.kgzs.si
 • Iztok Polanšek, dipl. inž. agr.                                                                                                                                                     terenski kmetijski svetovalec II                                                                                                                                                          tel.: 03 839 09 12, 031 487 363

Žalec, Mestni trg 7, 3310 Žalec

 • Marko Tevž, dipl. inž. kmet., koordinator II,
  tel.: 03 71 017 80, 041 475 480
  marko.tevz@ce.kgzs.si
 • Andreja Žolnir, univ. dipl. inž. kmet.
  terenski kmetijski svetovalec I, za področje dopolnilnih dejavnosti
  tel.:03 710 17 84, 051 440 118
  andreja.zolnir@ce.kgzs.si
 • Mira Vrisk, inž. kmet.
  terenski kmetijski svetovalec II
  tel.:03 710 17 83, 051 440 119
  mira.vrisk@ce.kgzs.si
 • Maja Klemen Cokan, univ. dipl. inž. zoot.
  terenski kmetijski svetovalec I
  tel.:03 710 17 86, 041 498 266
  <maja.klemencokan@ce.kgzs.si

Slovenske Konjice Oplotniška 1, 3210 Slovenske Konjice

Laško, Trubarjeva ulica 3, 3270 Laško

Šentjur, Cesta Leona Dobrotinška 3, 3230 Šentjur

Šmarje pri Jelšah, Obrtniška ulica 2, 3240 Šmarje pri Jelšah

 • Marija Gradišek, koordinator II,
  tel.: 03 81 830 45, 041 479 593
  marija.gradišek@ce.kgzs.si
 • Rok Samec, mag. kmet.
  terenski kmetijski svetovalec I
  tel.: 03 818 30 43, 051 226 622
  rok.samec@ce.kgzs.si
 • Simon Gajšek, univ. dipl. inž. agr.
  terenski kmetijski svetovalec I
  tel.:03 818 30 31
  simon.gajsek@ce.kgzs.si
 • Marija Kos, dipl. inž. kmet.
  terenski kmetijski svetovalec I
  tel.:03 818 30 41, 051 440 116
  marija.kos@ce.kgzs.si
 • Mateja Golob, univ. dipl. inž. kmet.
  terenski kmetijski svetovalec I
  tel.: 03 818 30 44
  mateja.golob@ce.kgzs.si
 • Marjeta Orlčnik, dipl. inž. agr. in hort.
  terenski kmetijski svetovalec II, za področje dopolnilnih dejavnosti
  tel.:03 818 30 31, 041 475 482
  marjeta.orlcnik@ce.kgzs.si

 

Kontrolorji

 • Leskovšek Roman,  tel.: 051 690 533
 • Fajdiga Marko, tel.: 041 817 842
 • Natek Robi, tel.: 051 690 535
 • Bogdan Hrašar, tel.: 041 693 706
 • Ivan Rakun, tel.: 051 690 540
 • Janez Ocepek, tel.: 051 690 536
 • Bogdan Kuhar, tel.: 051 690 531
 • Niko Blatnik, tel.: 051 690 548
 • Marko Sovinšek, tel.: 051 690 541
 • Ivan Prislan, tel.: 051 690 538
 • Damjan Zidar, tel.: 031 284 169
 • Martina Osojnik, tel.: 051 690 537
 • Janez Vreže, tel.: 051 690 546
 • Martina Hajnže, tel.: 051 690 527
 • Mira Kovše, tel.: 051 690 530
 • Jožica Vratuša, tel.: 051 690 545
 • Marjeta Trošt, tel.: 051 690 542
 • Slavica Vedlin, tel.: 040 299093
 • Ivanka Ulaga Kodrun, tel.: 051 690 543
 • Petra Detečnik, tel.: 051 690 522
 • Toni Zorman, tel.: 041 418 982
 • Aleš Ermenc, tel.: 051 690 523
 • Marta Kos, tel.: 051 690 529
 • Martin Trebovc, tel.: 041 794 267
 • Gašper Hus, tel.: 031 732 633

 

Oddelek skupnih služb in računovodstva

 • Nataša Menart, finančnik,
  tel.: 03 42 555 20, 
  natasa.menart@ce.kgzs.si
 • Lidija Đuđić, dipl. ing. agr. in hort., tajništvo                                                                                                                                      tel.; 03 425 55 00                                                                                                                                                                tajnistvo@ce.kgzs.si
 • Anja Bizjak, 
 • Natalija Grobin

Projekti v kmetijstvu

 • Barbara Lobe,
  tel.: 03 42 555 12,
  barbara.lobe@ce.kgzs.si
 • Anka Luskar,
  tel.: 03 42 555 17,
  anka.luskar@ce.kgzs.si
 • Cvetka Matavž,
  tel.: 02 883 99 11,
  cvetka.matavz@ce.kgzs.si
 • Janja Romih,
  tel.: 03 42 555 18,
  janja.romih@ce.kgzs.si

 

2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Polona Starc,
Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje,
polona.starc@ce.kgzs.si,
03 490 75 88

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

 • Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96)
 • Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 s spremembami)
 • Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08)
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07-UPB7,17/08, 58/08, 80/08, 48/09)
 • Zakon o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 69/04-UPB1, 26/08)
 • Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 s spremembami)
 • Zakon o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02 s spremembami)
 • Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03-UPB1 s spremembami)
 • Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07-UPB2 s spremembami)
 • Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 35/07-UPB2)
 • Statut kmetijsko gozdarskega zavoda Celje sprejet na seji sveta zavoda dne 1. 12. 2017 in spremenjen na seji sveta zavoda dne 24. 4. 2018.
 • Poslovnik o delu sveta Kmetijsko gozdarskega zavoda Celje sprejet na 14. redni seji dne 28. 9. 2004

2. d Seznam programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Poročila

Programi dela

2. e Seznam upravnih postopkov

- ne odločamo po upravnih postopkih

2. f Seznam uradnih evidenc, s katerimi organ upravlja

1. Evidenca prejetih in izdanih računov
2. Evidenca o zaposlenih
3. Evidenca izvajalcev na podlagi avtorskih pogodb
4. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja 
5. Evidenca o poškodbah pri delu

 


3. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja


4. V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/697 Evropskega parlamenta insveta z dne 27.aprila 2016 smo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI d.o.o.

Tržaška cesta 85, 2000 Maribor

www.datainfo.si

e-pošta: dpo@datainfo.si

telefon: +386 (0)2 620 43 00