Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Celje (v nadaljevanju: KGZS - Zavod CE), Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje

Odgovorna uradna oseba:
Stanko Jamnik, v.d. direktorja

Datum prve objave kataloga:
24. avgust 2009

Datum zadnje spremembe:
25. september 2018

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
www.kmetijskizavod-celje.si

Druge oblike kataloga:
Tiskana oblika kataloga je na voljo na sedežu KGZS –Zavod CE.


2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Podatki o organizaciji organa in organigram

Kratek opis delovnega področja organa:

KGZS – Zavod CE je bil preoblikovan iz Zavoda za živinorejo in veterinarstvo Celje, p.o.Celje s sklepom sveta KGZS 15. 12. 2000. KGZS-Zavod CE kot javni zavod izvaja javne službe kmetijskega svetovanja, strokovne naloge v rastlinski pridelavi in strokovne naloge v živinoreji. Zavod deluje na območju 11 upravnih enot (Dravograd, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Velenje in Žalec). Kmetijsko svetovanje se izvaja kot svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti, kot svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov za kmetijska gospodarstva, kot svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike, kot svetovanje in pomoč pri organizaciji in delovanju rejskih organizacij, organizacij pridelovalcev in drugih oblik proizvodnega združevanja kmetijskih pridelovalcev in kot svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov. Strokovne naloge v živinoreji se izvajajo v obliki selekcijske, kontrolne in rodovniške službe v živinoreji. V okviru lastne dejavnosti je cilj pomagati čim več kmetom pri gradnji objektov, načrtovanje koriščenja alternativnih virov energije, pomagati pri vodenju knjig za davčne namene, organizirati in pomagati pri delovanju Združenja turističnih kmetij Slovenije, sodelovati pri delovanju Inštituta za kontrolo in certificiranje ter organizirati in voditi delovanje območnih enot in izpostav Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Skupne službe zagotavljajo kvalitetno servisiranje vseh potreb posameznih oddelkov, sodelujejo s strokovnimi službami in vodstvom KGZS in organizirajo delo uprave, da je v skladu zakonskimi zahtevami.


Organizacijske enote članstva

v.d. direktorja:
Stanko Jamnik, univ. dipl. inž. agr.,
tel.: 03 42 555 23, 041 440 459
stanko.jamnik(at)ce.kgzs.si

Vodja oddelka: Vesna Čuček, 
univ. dipl. inž. agr. in univ. dipl. ekon.,
tel.: (03) 42 555 11, 041 435 528
vesna.cucek(at)ce.kgzs.si

mag. Peter Pšaker, univ. dipl. inž. zoot.
svetovalec specialist II ( za področje živinoreje in kmetijskih gradenj, tudi v ekološkem kmetovanju )
tel.: 03  42 55 512, 041  426 512
peter.psaker(at)ce.kgzs.si

Mitja Zupančič, univ. dipl. inž. zoot.
svetovalec specialist II (za področje ekološkega kmetovanja)
tel.: 03  42 55 513, 041  426 513
mitja.zupancic(at)ce.kgzs.si

Igor Škerbot, univ. dipl. inž. agr.
svetovalec specialist II (za področje zelenjadarstva, okrasnih rastlin, poljedelstva, tudi v ekološkem kmetovanju)
tel.:03  42 55 514, 041  426 514
igor.skerbot(at)ce.kgzs.si

mag. Tatjana Pevec, univ. dipl. inž. agr.
svetovalka specialistka II (za področje travništva, pašništva, krmnih rastlin, tudi v ekološkem kmetovanju ter za področje varovanja narave in okolja)
tel.:03  42 55 515, 041  426 515
tatjana.pevec(at)ce.kgzs.si

 

Marjana Avberšek, univ. dipl. inž. agr.
svetovalec specialist II ( za področje ekonomike v kmetijstvu)
tel.: 03  49 07 589, 051 440 120
marjana.avbersek(at)ce.kgzs.si

Darja Jeriček, univ.dipl.inž.agr.
svetovalka specialistka II (za področje razvoja podeželja )
tel.: 02 824 69 23, 041  474 881
darja.jericek(at)ce.kgzs.si

Polona Starc, univ. dipl. prav.
svetovalka specialistka II (za področje razvoj podeželja)
tel.:03  49 07 588, 051  420 657
polona.starc(at)ce.kgzs.si

Irena Friškovec, univ. dipl. inž. agr.
svetovalka specialistka II (za področje hmeljarstva, rastlinske pridelave in namakanja)
tel.:03  71 01 785, 051  414 365
irena.friskovec(at)ce.kgzs.si

Vesna Zalokar, mag. inž. hortikulture
svetovalka specialistka II (za področje varstva rastlin, tudi v ekološkem kmetovanju)
tel.:03  71 01 788, 031  222 157
vesna.zalokar(at)ce.kgzs.si

Irena Kos, univ. dipl. inž. živil. tehnol.
Svetovalka specialistka II (za področje predelava mesa na kmetiji)
tel.: 03 490 75 83, 041 475 484
irena.kos(at)ce.kgzs.si

Renata Kosi, univ. dipl. zg.
Strokovna sodelavka III (za področje turizem na kmetiji)
tel.: 03 491 64 81, 031 776 945
renata.kosi(at)ce.kgzs.si

Rok Samecmag. kmet.
Svetovalec specialist II (za področje živinoreje)
tel.: 03 490 75 85, 051 226 622
rok.samec(at)ce.kgzs.si

Nina Sečko, mag. agr. ekon.
Svetovalec specialist II (za področje razvoja podeželja)
tel.:02 883 99 11, 051 239 515 
nina.secko(at)ce.kgzs.si

Petra Detečnik
kontrolor (Slovenj Gradec)
tel.: 051 690 522
petra.detecnik(at)ce.kgzs.si

Gašper Hus
kontrolor (Celje)
tel.: 03 425 40 50, 031 732 633
gasper.hus(at)ce.kgzs.si

Aleš Ermenc
kontrolor (Gornji Grad, Ljubno)
tel.: 051 690 523
ales.ermenc(at)ce.kgzs.si

Marko Fajdiga
kontrolor (Polzela, Braslovče - del, Žalec)
tel.: 051 690 525
marko.fajdiga(at)ce.kgzs.si

Aleš Černogoj
kontrolor (Šmarje pri Jelšah)
tel.: 040 267 808
ales.cernogoj(at)ce.kgzs.si

Martina Hajnže
kontrolor (Prevalje - Ravne na Koroškem)
tel.: 051 690 527
martina.hajnze(at)ce.kgzs.si

Bogdan Hrašar
kontrolor (Mozirje, Žalec - del)
tel.:031 822 517
bogdan.hrasar(at)ce.kgzs.si

Marta Kos
kontrolor (Dravograd, Ravne - del)
tel.: 051 690 529
marta.kos(at)ce.kgzs.si

Dominik Pečovnik, mag.inž. zoot.
vodja oddelka (Celje)
tel.:03 425 40 52, 041 399 573
dominik.pecovnik(at)ce.kgzs.si

Jernej Mavhar
selekcionist
tel.: 03/425 40 59, 070 982 197
jernej.mavhar(at)ce.kgzs.si

Bogdan Kuhar
kontrolor (Šoštanj, Velenje)
tel.: 051 690 531
bogdan.kuhar(at)ce.kgsz.si

Roman Leskovšek
kontrolor (Celje, Dobrna, Štore, Vojnik)
tel.: 051 690 533
roman.leskovsek(at)ce.kgzs.si

Marjana Malovšek, inž. kmet.
koordinator - vodja kontrolorjev
tel.: 03 425 40 58, 041 792 476
marjana.malovsek(at)ce.kgzs.si

Robert Natek
kontrolor (Braslovče - del, Prebold, Tabor, Žalec)
tel.: 051 690 535
robert.natek(at)ce.kgzs.si

Janez Ocepek
kontrolor (Velenje, Šoštanj - del, Žalec - del)
tel.: 051 690 536
janez.ocepek(at)ce.kgzs.si

Dominik Pečovnik mag.inž. zoot.                     

vodja oddelka    
tel.: 03 425 40 59, 041 399 573 
dominik.pecovnik(at)ce.kgzs.si

Ivan Prislan
kontrolor (Ljubno - del, Rečica ob Savinji, Nazarje - del, Mozirje - del)
tel.: 051 690 538
ivan.prislan(at)ce.kgzs.si

Ivan Rakun
kontrolor (Mozirje - del, Šmartno ob Paki, Šoštanj - del, Velenje - del)
tel.: 051 690 540
ivan.rakun(at)ce.kgzs.si

Marjana Sovič
reprodukcija
tel.: 03 425 40 53, 041 564 735
sovic.marija(at)ce.kgzs.si

Marko Sovinšek
kontrolor (Gornji Grad)
tel.: 051 690 541
marko.sovinsek(at)ce.kgzs.si

Martin Trebovc
kontrolor za drobnico
tel.: 041 794 267     

martin.trebovc(at)ce.kgzs.si

 

Ivanka Ulaga - Kodrun
kontrolor (Radeče, Laško - del)
tel.: 051 690 543
ivanka.ulaga-kodrun(at)ce.kgzs.si

Slavica Vedlin
kontrolor (Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje, Laško)
tel.: 051 690 544
slavica.vedlin(at)ce.kgzs.si

Ivanka Verk
rodovničarka
tel.: 03 425 40 56, 051 690 - 524
ivanka.fajdiga(at)ce.kgzs.si

Jožica Vratuša
kontrolor (Vitanje - Zreče, Slovenske Konjice - del)
tel.: 051 690 545
jozica.vratusa(at)ce.kgzs.si

Damjan Zidar
kontrolor (Šmarje, Grobelno)
tel.: 031 284 169                                             

damjan.zidar(at)ce.kgzs.si

 

Tone Zorman
kontrolor (Slovenj Gradec, Mislinja)
tel.: 041 418 982

tone.zorman(at)ce.kgzs.si

 

Matej Zupanc
koordinator - vodja kontrolorjev
tel.: 03 425 40 55, 041 704 750
matej.zupanc(at)ce.kgzs.si

 

dr. Andreja Komprej                                                                                 

Selekcionistka za področje reje drobnice in prašičereje
tel.: 03 425 40 51 
andreja.komprej(at)ce.kgzs.si

Celje, Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje

 • Mitja Dimec, inž. kmet.
  koordinator II, za območje Izpostave Celje
  tel.: 03 490 75 82, 041 405 922
  mitja.dimec(at)ce.kgzs.si                                                                                                                                                                    
 • spec. Vesna Mazej Ušen, univ. dipl. inž. kmet. 
  terenski kmetijski svetovalec I
  tel.:03 490 75 80, 041 479 587
  vesna.mazej.usen(at)ce.kgzs.si                                                                                                                                                          
 • Marjeta Orlčnik, dipl. inž. agr. in hort.
  terenski kmetijski svetovalec II, za področje dopolnilnih dejavnosti
  tel.:03 490 75 84, 041 475 482
  marjeta.orlcnik(at)ce.kgzs.si
 • Urška Pevec, univ. dipl. inž. kmet.
  terenski kmetijski svetovalec
  tel.: 03 490 75 87, 070 982 197                                                                                                                                      

 

Dravograd, Meža 27, 2370 Dravograd

 • Konrad Dihpol, koodinator II, za območje izpostave Dravograd
  tel.: 02 87 106 80, 041 442 825
  konrad.dipol(at)ce.kgzs.si

 • Bernarda Javornik, univ. dipl. inž. kmet. terenski kmetijski svetovalec, za področje dopolnilnih dejavnosti
  tel.: 02 871 06 82, 041 440 036
  bernarda.javornik(at)ce.kgzs.si

Ravne na Koroškem, Trg 67, 2391 Prevalje

 • Vinko Golob, koordinator II, , za območje Izpostave Ravne
  tel.: 02 82 469 20, 041 465 142
  vinko.golob(at)ce.kgzs.si

 • Darja Jeriček, 
  svetovalka specialistka za področje razvoja podeželja
  tel.:02 824 69 23, 041 474 881
  darja.jericek(at)ce.kgzs.si

 • Ana Knez,                                                                                                                                                                                      terenska kmetijska svetovalka -                                                                                                                                            

          tel.: 02 824 69 22, 030 362 409           

          ana.krajnc(at)ce.kgzs.si

 • Vesna Ranc, univ. dipl. inž. agr. ,  uradne ure: ponedeljek, torek, sreda                                                                                                  terenska kmetijska svetovalka I                                                                                                                                                        tel.: 02 824 69 22, 030 656 793                                                                                                                          vesna.ranc(at)ce.kgzs.si

 

Slovenj Gradec, Celjska cesta 116, 2380 Slovenj Gradec

 • Smiljan Štruc, koordinator II, za območje izpostave Slovenj Gradec
  tel.: 02 88 399 10,041 475 477
  smiljan.struc(at)ce.kgzs.si                                                                                                                                                                 
 • Marija Vaukan, univ. dipl. inž. zoot.
  terenski kmetijski svetovalec I
  tel.: 02 883 99 12, 041 436 519
  marija.vaukan(at)ce.kgzs.si   

     

 • Vesna Ranc, univ. dipl. inž. agr. - uradne ure četrtek in petek
  terenski kmetijski svetovalec I
  tel.:02 883 99 11, 030 656 793
  vesna.ranc(at)ce.kgzs.si

                                                                                                                                                         

Velenje, Metleče 7, 3325 Šoštanj

 • Lidija Diklič, koordinator II, za območje izpostave Velenje
  tel.: 89 882 70, 041 475 478 
  lidija.diklic(at)ce.kgzs.si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 • Barbara Kralj,                                                                                                                                                                                tel.:03 898 82 71                                                                                                                                                                            barbara.veber(at)ce.kgzs.si

Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje                                                                                                                                                             

 • Bernarda Brezovnik, dipl. inž. kmet.
  terenski kmetijski svetovalec I, za področje dopolnilnih dejavnosti
  tel.: 03 839 09 13, 041 431 201
  bernarda.brezovnik(at)ce.kgzs.si                                                                                                                                                        
 • Sonja Moličnik Oblak, univ. dipl. inž. kmet.
  terenski kmetijski svetovalec I
  tel.: 03 839 09 52, 041 431 533
  sonja.moličnik.oblak(at)ce.kgzs.si                                                                                                                                                      
 • Iztok Polanšek, mag. inž. zoot.                                                                                                                                                  terenski kmetijski svetovalec II                                                                                                                                                          tel.: 03 839 09 12, 031 487 363                                                                                                                                                      iztok.polansek(at)ce.kgzs.si

Žalec, Mestni trg 7, 3310 Žalec

 • Irena Friškovec, univ. dipl. inž. agr.
  koordinator II za območje Izpostave Žalec, svetovalka specialistka II (za področje hmeljarstva, rastlinske pridelave in namakanja) 
  tel.:03  71 01 785, 051  414 365
  irena.friskovec(at)ce.kgzs.si
  tel.:03  71 01 785, 051  414 365                                                                                                            
 • Vesna Mihalič, univ. dipl. inž. kmet.
  koordinatorka svetovalk za kmečko družino in razvoj dop. dejavnosti (teren območja ŽA in VE)
  tel.:03 710 17 84, 051 414 364
  vesna.mihalic(at)ce.kgzs.si                                                                                                                                                               
 • Mira Vrisk, inž. kmet.
  terenski kmetijski svetovalec II
  tel.:03 710 17 83, 051 440 119
  mira.vrisk(at)ce.kgzs.si                                                                                                                                                                     
 • Maja Klemen Cokan, univ. dipl. inž. zoot.
  terenski kmetijski svetovalec I
  tel.:03 710 17 86, 041 498 266
  maja.klemencokan(at)ce.kgzs.si

Slovenske Konjice Oplotniška 1, 3210 Slovenske Konjice

 • Alenka Sekirnik, koordinator II, za območje izpostave Slovenske Konjice
  tel.: 03 75 918 50, 041 475 481
  alenka.sekirnik(at)ce.kgzs.si                                                                                                                                                              
 • Ivica Podkrajšek, inž. kmet., terenski kmetijski svetovalec IV
  tel.:03 759 18 54, 041 424 683
  ivica.podkrajsek(at)ce.kgzs.si                           
 • Andreja Marguč Kavc, univ. dipl. inž. zoot. 
  terenski kmetijski svetovalec I, za področje dopolnilnih dejavnosti
  tel.: 03 759 18 55, 041 429 484
  andreja.marguc-kavc(at)ce.kgzs.si

Laško, Trubarjeva ulica 3, 3270 Laško

 • Slavica Hudina, koordinator II, za območje izpostave Laško
  tel.: 03 734 08 71, 041 448 017
  slavica.hudina(at)ce.kgzs.si                                                                                                                                                               
 • Bernarda Gračner, inž. kmet.
  terenska kmetijska svetovalka I
  tel.:03 734 08 74, 041 404 327
  bernarda.gracner(at)ce.kgzs.si                                                                                                                                                          
 • Jožica Krašovec, dipl. inž. kmet.
  terenska kmetijska svetovalka I za področje dopolnilnih dejavnosti
  tel.: 03 734 08 73, 041 405 921
  jozica.krasovec(at)ce.kgzs.si
 •  
 • Špela Kukovič, mag. varne hrane,                                                                                                                                                    terenska kmetijska svetovalka I                                                                                                                                                            tel.: 03 734 08 70, 040 361 447                                                                                                                                                 spela.kukovic(at)ce.kgzs.si

Šentjur, Cesta Leona Dobrotinška 3, 3230 Šentjur                                                                                                                 

 • Tatjana Tisel, inž. kmet.
  terenski kmetijski svetovalec IV
  tel.:03 749 10 60, 041 427 774
  tatjana.tisel(at)ce.kgzs.si                                                                                                                                                                  
 • Jelka Ferlež, univ. dipl. inž. zoot.
  terenski kmetijski svetovalec I
  tel.:03 749 10 64, 041 448 016
  jelka.ferlez(at)ce.kgzs.si                                                                                                                                                                   
 • Mojca Pušnikuniv. dipl. inž. kmet.
  terenski kmetijski svetovalec I
  tel.:03 749 10 66
  mojca.pusnik(at)ce.kgzs.si

Šmarje pri Jelšah, Obrtniška ulica 2, 3240 Šmarje pri Jelšah                                                                                                                                                            

 • Janez Strašek,
  terenski kmetijski svetovalec I
  tel.: 03 818 30 43, 041 276 046
  janez.strasek(at)ce.kgzs.si                                                                                                                                                                
 • Simon Gajšek, univ. dipl. inž. agr.
  terenski kmetijski svetovalec I
  tel.:03 818 30 32, 051 305 768
  simon.gajsek(at)ce.kgzs.si                                                                                                                                                                
 • Marija Kos, dipl. inž. kmet.
  terenski kmetijski svetovalec I
  tel.:03 818 30 41, 051 440 116
  marija.kos(at)ce.kgzs.si                                                                                                                                                                      
 • Mateja Golob, univ. dipl. inž. kmet.
  terenski kmetijski svetovalec I
  tel.: 03 818 30 44, 041 429 094
  mateja.golob(at)ce.kgzs.si                                                                                                                                                                 
 • Marjeta Orlčnik, dipl. inž. agr. in hort.
  terenski kmetijski svetovalec II, za področje dopolnilnih dejavnosti
  tel.:03 818 30 31, 041 475 482
  marjeta.orlcnik(at)ce.kgzs.si

 

 • Leskovšek Roman,  tel.: 051 690 533
 • Fajdiga Marko, tel.: 041 817 842
 • Natek Robi, tel.: 051 690 535
 • Bogdan Hrašar, tel.: 041 693 706
 • Ivan Rakun, tel.: 051 690 540
 • Janez Ocepek, tel.: 051 690 536
 • Bogdan Kuhar, tel.: 051 690 531
 • Niko Blatnik, tel.: 051 690 548
 • Marko Sovinšek, tel.: 051 690 541
 • Ivan Prislan, tel.: 051 690 538
 • Damjan Zidar, tel.: 031 284 169
 • Martina Osojnik, tel.: 051 690 537
 • Janez Vreže, tel.: 051 690 546
 • Martina Hajnže, tel.: 051 690 527
 • Mira Kovše, tel.: 051 690 530
 • Jožica Vratuša, tel.: 051 690 545
 • Marjeta Trošt, tel.: 051 690 542
 • Slavica Vedlin, tel.: 040 299093
 • Ivanka Ulaga Kodrun, tel.: 051 690 543
 • Petra Detečnik, tel.: 051 690 522
 • Tone Zorman, tel.: 041 418 982
 • Aleš Ermenc, tel.: 051 690 523
 • Marta Kos, tel.: 051 690 529
 • Martin Trebovc, tel.: 041 794 267
 • Gašper Hus, tel.: 031 732 633

 

 • Nataša Menart, uni. dipl. kom., finančnik, vodja oddelka
  tel.: 03 42 555 20, 
  natasa.menart(at)ce.kgzs.si
 • Lidija Đuđić, dipl. ing. agr. in horti., tajništvo                                                                                                                                      tel.; 03 425 55 00                                                                                                                                                  tajnistvo@ce.kgzs.si
 • Anja Bizjak, uni. dipl. ekon.,poslovni sekretar VII/2                                                                                                                          tel.:03 425 55 25, 041 283 072                                                                                                                            anja.bizjak(at)ce.kgzs.si
 • Natalija Grobin, knjigovodja V                                                                                                                                                            tel.: 03 425 55 26                                                                                                                                                                            natalija.grobin(at)ce.kgzs.si

 • Barbara Lobe,
  tel.: 03 42 555 24,
  barbara.lobe(at)ce.kgzs.si
 • Anka Luskar, inž. kmet. 
  tel.: 03 42 555 17,
  anka.luskar(at)ce.kgzs.si
 • Cvetka Matavž,
  tel.: 02 883 99 11,
  cvetka.matavz(at)ce.kgzs.si
 • Janja Romih, uni.dipl. ekon.
  tel.: 03 42 555 18,
  janja.romih(at)ce.kgzs.si

2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Polona Starc,
Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje,
polona.starc@ce.kgzs.si,
03 490 75 88

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

 • Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96)
 • Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 s spremembami)
 • Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08)
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07-UPB7,17/08, 58/08, 80/08, 48/09)
 • Zakon o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 69/04-UPB1, 26/08)
 • Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 s spremembami)
 • Zakon o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02 s spremembami)
 • Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03-UPB1 s spremembami)
 • Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07-UPB2 s spremembami)
 • Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 35/07-UPB2)
 • Statut kmetijsko gozdarskega zavoda Celje sprejet na seji sveta zavoda dne 1. 12. 2017 in spremenjen na seji sveta zavoda dne 24. 4. 2018.
 • Poslovnik o delu sveta Kmetijsko gozdarskega zavoda Celje sprejet na 14. redni seji dne 28. 9. 2004

2. d Seznam programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Poročila

Programi dela

2. e Seznam upravnih postopkov

- ne odločamo po upravnih postopkih

2. f Seznam uradnih evidenc, s katerimi organ upravlja

1. Evidenca prejetih in izdanih računov
2. Evidenca o zaposlenih
3. Evidenca izvajalcev na podlagi avtorskih pogodb
4. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja 
5. Evidenca o poškodbah pri delu

6. Evidenca dejavnosti obdelave glede izpolnjevanja PCT pogoja pri zaposlenih

7. Evidenca podatkov o zaposlenih, okuženih s COVID-19, zaposlenih, ki so COVID-19 preboleli oz. jim je odrejena karantena

 


3. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja


4. V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/697 Evropskega parlamenta insveta z dne 27.aprila 2016 smo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI d.o.o.

Tržaška cesta 85, 2000 Maribor

www.datainfo.si

e-pošta: dpo@datainfo.si

telefon: +386 (0)2 620 43 00