Javni razpis iz podukrepa 5.2 Podpora za obnovo kmetijskega zemljišča in potenciala kmetijske proizvodnje, ki sta bila prizadeta zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer in katastrofičnih dogodkov.

Javni razpis iz podukrepa 5.2 Podpora za obnovo kmetijskega zemljišča in potenciala kmetijske proizvodnje, ki sta bila prizadeta zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer in katastrofičnih dogodkov.

Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo  | 
Poplavljena njiva na kmetiji Štriker

Poplavljena njiva na kmetiji Štriker

V petek, 1. marca 2024, je bil objavljen javni razpis 5.2. Podpora za obnovo kmetijskega zemljišča in potenciala kmetijske proizvodnje, ki sta bila prizadeta zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer in katastrofičnih dogodkov.

Ključne besede: Razpis, poplave avgust 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Predmet podpore so individualne naložbe kmetijskih gospodarstev v osnovna sredstva za primarno kmetijsko pridelavo, ki so bila poškodovana ali uničena v poplavah v avgustu 2023, in sicer:

- obnova gospodarskih poslopij in drugih objektov za kmetijsko dejavnost: ureditev in vzdrževanje objektov v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in nakup pripadajoče opreme ter
- ureditev priključkov kmetijskega gospodarstva na objekte gospodarske javne infrastrukture,
- nakup kmetijske mehanizacije,
- agromelioracije na kmetijskih zemljiščih v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča ter zakonom, ki ureja obnovo, razvoj in zagotavljanje finančnih sredstev,
- nakup rejnih živali,
- obnova trajnih nasadov,
- postavitev oziroma obnova pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi ter nakup pripadajoče opreme,
- nakup in postavitev rastlinjakov, ki niso objekti, ter nakup pripadajoče opreme.

 Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, imajo obseg škode v višini najmanj 30 odstotkov potenciala kmetijske proizvodnje na kmetijskem gospodarstvu glede na posamezen predmet naložbe, in so prijavili škodo po naravni nesreči poplave v avgustu 2023 ter je le-ta zavedena v Končni oceni škode na stvareh zaradi poplav in zemeljskih plazov avgusta 2023, ki jo je izdelala Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih nesrečah (t.i. aplikacija AJDA) .

Obdobje upravičenosti stroškov je od 4.8.2023 naprej.

Ob vlogi je potrebno priložiti zahtevano projektno dokumentacijo odvisno od vrste naložb in zahtevane priloge. 

Vstopni prag je 15% možnega številka točk, kar znaša 15 točk. Med vlogami, ki presežejo vstopni prag točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe sredstev.

Vnos in vložitev vloge v elektronski sistem bo možen od 25. marca do vključno 22. maja 2024.

Zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 30. junij 2025. Pred vložitvijo zahtevka mora biti naložba zaključena in vsi računi plačani.

Več informacij dobite pri svojem terenskem svetovalcu ali info točki Darji Jeriček 02 82 46 923 ali Maji Vodopivec 03  490 75 87 . 

Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov darja.jericek@ce.kgzs.si ali  maja.vodopivec@ce.kgzs.si .

Darja JERIČEK, univ. dipl. inž. agr

Nazaj

Prihajajoči dogodki