Kaj moram vedeti o pripravi zahtevkov?

Kaj moram vedeti o pripravi zahtevkov?

Kmetijstvo, Ekonomika in PRP  | 
foto: Polona Starc

foto: Polona Starc

Preverite, kaj je treba upoštevati, da bodo z odločbo dodeljena nepovratna sredstva tudi izplačana.

Ključne besede: zahtevek, nepovratna sredstva

KAJ MORAM VEDETI O PRIPRAVI ZAHTEVKA, DA BO MOJ ZAHTEVEK ČIM PREJ IN V CELOTI IZPLAČAN

ODLOČBA

 1. Vlagatelj ob prejemu odločbe le-to skrbno prebere, da ve, kaj je pomembno za vlaganje zahtevkov:
 • - višina odobrenih sredstev,
 • - datum/i vlaganja zahtevka/kov,
 • - vrste stroškov.
 1. Z odločbo seznani tudi svojega svetovalca/ pripravljavca vloge, da se dogovorita o

sodelovanju pri spremljanju izvajanja naložbe in vlaganju zahtevkov. Ta mu tudi izroči seznam dokazil k zahtevku, ki jih mora pripraviti vlagatelj.

PRIPOROČILO: Vsa dokazila naj se pripravlja sproti in vlaga v mapo/fascikl. Še posebej je pomembno, da se med gradnjo fotografira vgrajeno skrito opremo, ker se tega naknadno  ne da več opraviti.

PROŠNJE ZA SPREMEMBO OBEZNOSTI

Po novem je možno oddati le 2 utemeljeni prošnji na eno vlogo.

O kakršni koli spremembi obveznosti iz odločbe je potrebno takoj obvestiti svetovalca in se dogovoriti za pravočasno vložitev prošnje za spremembo.

SPREMEMBA DINAMIKE

 • - vloži se jo lahko do datuma zahtevka, lahko tudi prej,
 • - zahtevki se lahko podaljšajo za največ 12 mesecev, vendar le do skrajnega datuma iz JR,
 • - datume zahtevkov se lahko združuje, ne da se jih pa razdružiti.

 SPREMEMBA NALOŽBE

 • - če se spremeni šifra stroška,
 • - če nastane sprememba pri gradbeno obrtniških delih, ki zahteva novo/spremenjeno pravnomočno GD (to se priloži k prošnji),
 • - kadar se spremeni št. enot (m2, GVŽ, …), na katere se računa stroške (če so bile ob vlogi 3 ponudbe, je potrebno pridobiti 3 nove ponudbe in jih priložiti k prošnji),
 • - če se spremeni lokacija naložbe (GERK, parcelna številka, …), se k prošnji priloži dokazila oz. dovoljenja,
 • - če nastane nova vrsta podstroška, ki v vlogi ni bil predviden, je pa ključna za izvedbo naložbe,
 • - v eno prošnjo za spremembo se lahko vključi več nastalih sprememb.

Kdaj prošnja za spremembo ni potrebna?

 • - če se spremenijo samo količine pri obstoječih postavkah,
 • - če se spremeni izvajalca/dobavitelja (ob zahtevku se priloži ponudba izbranega izvajalca/dobavitelja).

Če predvidevate, da vloga za spremembo naložbe ne bo odobrena do datuma zahtevka, hkrati vložite še prošnjo za spremembo dinamike in obe vložite v kuverto (štelo se bo za 1 prošnjo). Šteje datum e-oddaje.

Če spremembe pri kolektivnih naložbah vplivajo na pogodbo o sodelovanju, je treba priložiti tudi aneks k tej pogodbi.

Sprememba vlagatelja/upravičenca:

takoj je potrebno sporočiti nove podatke in podpisano izjavo o prevzemu vseh pravic in obveznosti.

SPREMEMBA STROŠKOV

 • - če se prenese strošek na drug zahtevek,
 • - če se menja šifra stroška,
 • - če se menja nosilca stroška pri kolektivni naložbi
 • - če se spremeni delež stroška pri kolektivni naložbi.

ZAHTEVKI

Zahtevke se oddaja v aplikacijo in po pošti z vsemi obveznimi prilogami.

 

Pripravile:

Mojca Krivec

Darija Trpin Švikart

Marjana Avberšek

 

Imate odločbo o dodelitvi nepovratnih sredstev, investicijo ste izvedli, bliža pa se čas, da vložite zahtevek za izplačilo dodeljenih sredstev? Na kaj je treba biti pozoren pri pripravi zahtevka, si preberite tukaj.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Živinoreja , Govedoreja , Poljedelstvo

Vabilo na demonstracijski projekt - poljedelstvo

04. 07. 2024 ob 09:00

Turistična kmetija Pri Martinovh-Krh...

Vabimo vas na brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse s področja POLJEDELSTVA – KOMBINIRANE SETVE RAZLIČNIH VRST RASTLIN IN NOVI TIPI PRIDELAVE SILAŽ KOT KRMNE BAZE ZA PREŽVEKOVALCE,  ki je organizirano v okviru Programa razvoja podeželja, pod ukrep Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja.