Majhna kmetija Lapornik, znana po orehih, uspešno razvija svoje potenciale - podukrep 6.3

Majhna kmetija Lapornik, znana po orehih, uspešno razvija svoje potenciale - podukrep 6.3

Kmetijstvo, Ekonomika in PRP  | 
Foto: kmetija Lapornik

Foto: kmetija Lapornik

Majhna družinska kmetija Lapornik je znana po svojih kakovostnih orehih ter da se kot majhna kmetija dobro razvijajo. S pomočjo evropskih sredstev so kupili dodatno mehanizacijo, uredili pašnike in zasadili nov nasad orehov.

Ključne besede: PRP 2014-2020, evropska sredstva, izboljšanje konkurenčnosti, prilagajanje na podnebne spremembe, podukrep 6.3

 

 

 

OZADJE

Kmetija leži v zaselku Velike Grahovše, v občini Laško, na nadmorski višini 557 m. Vsa kmetijska zemljišča so znotraj območja z omejenimi dejavniki kmetovanja (OMD). Branko, ki je nosilec kmetije je upokojen. Pri delu na kmetiji mu pomagata tudi žena Darinka in sin Mitja.

Na kmetiji so v letu 2020 obdelovali 3,91 ha kmetijskih površin, od tega 0,06 ha njiv, 0,33 ekstenzivnega oz. travniškega sadovnjaka ter 3,52 ha trajnih travnikov. Na kmetiji redijo tudi govedo ter kokoši in prašiče za lastno oskrbo. Kontinuirano pitajo okoli 6 telic, ki jih kupijo od okoliških kmetov. Poleg pitanja govedi se ukvarjajo tudi s pridelavo orehov sort Elit, Fernor, Fernette in Lara. Za naštete sorte orehov so se odločili, ker so bolj odporne na pozebo. Za prve nasade so se odločili pred 13 leti, ker je na območju sadovnjakov rahlo plazovit teren, tla pa so kisla in porasla z njivsko preslico.

Nosilec kmetije, gospod Branko, je že vrsto let tudi član Slovenskega strokovnega društva lupinarjev. Društvo povezuje pridelovalce lupinastega sadja (orehov, lešnikov in kostanjev) in strokovnjake s tega področja ter ostale ljubitelje. Branko je zelo aktiven član in preko društva se redno udeležuje izobraževanj ter strokovnih ekskurzij za pridobitev dodatnih znanj.

Z ekstenzivnim sadovnjakom so vključeni tudi v ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP), v operacijo KRA_VTSA (Visokodebelni travniški sadovnjaki).

Operacija Visokodebelni travniški sadovnjaki je namenjena ohranjanju ustrezne oskrbe travniških sadovnjakov. Travniški sadovnjaki so prostor z veliko vrstno pestrostjo, predstavljajo pomemben življenjski prostor za različne rastlinske in živalske vrste. Lišaji, mahovi in druge rastline, ki preraščajo lubje vej in debel, so življenjsko okolje žuželk in pajkovcev. Ti so pomembni z vidika ohranjanja populacij ptic. Ptice so zaradi svoje mobilnosti in občutljivosti pomemben kazalnik biotske raznovrstnosti in sprememb v okolju.

 

 

GLAVNE AKTIVNOSTI, CILJI IN REZULTATI

Kmetija Lapornik je uspešno kandidirala na drugem javnem razpisu podukrepa 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij.

Dosegli / izpolnili so naslednje cilje iz poslovnega načrta:

Cilji, ki prispevajo h gospodarskemu razvoju in povečanju konkurenčnosti na kmetiji:

  • 1.4 Nakup nove ali rabljene kmetijske mehanizacije.

Na kmetiji so se odločili za nakup vrtavkastega zgrabljalnika, ki jim bo olajšal delo in pripomogel k bolj učinkovitemu spravilu travinja.

Cilji, ki prispevajo k doseganju horizontalnih ciljev inovacije, okolje in podnebne spremembe:

  • 2.3 Ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi (v obsegu najmanj 50 arov).

Na kmetiji so uredili tudi dva pašnika. Prvega v velikosti 0,62 ha, drugega pa 0,47 ha. Tu imajo telice na voljo kakovostno pašo. S tem pripomorejo tudi k boljšemu počutju rejnih živali in višji kakovosti mesa.

  • 2.12 Uvedba nasadov sadovnjakov s sajenjem sort rastlin, ki bolje prenašajo pozebo in sušo, v obsegu najmanj 15 arov.

Obstoječi sadovnjak orehov so povečali za 0,55 ha. Zasadili so orehe sort Fernette in Fernor. V novem nasadu so zasadili okoli 80 orehov.

ODLOČILI SO SE ZA DRUGAČNO POT

Po besedah kmetijske svetovalke Špele Kukovič iz KGZS Celje – izpostava Laško, se upravičenci, ki se prijavljajo na javni razpis 6.3 na območju njihove izpostave, v večini odločijo za nakup kmetijske mehanizacije, ki jim predstavlja osnovno sredstvo, da lahko vzdržujejo svoje strme površine in preprečujejo njihovo zaraščanje. Na kmetiji Lapornik pa so se v primerjavi z drugimi kmetijami odločili za malo drugačne investicije, saj so poleg nakupa mehanizacije predvideli tudi povečanje nasada orehov. Gospodar pravi, da so se za to odločili, ker sledijo trendom na trgu, kjer je trenutno povpraševanje po orehih večje od ponudbe. Njihov sadovnjak je dobro oskrbovan ter daje zdrav in kakovosten pridelek. Luščine zaenkrat uporabijo za kurjavo, raziskujejo pa tudi nove možnosti ponovne uporabe orehovih luščin.

 

Kontakt: Branko Lapornik, branko.lapornik59@gmail.com

Prispevek je pripravila ga. Nina Tomec, Mreža za podeželje, MKGP v sodelovanju s Špelo Kukovič, terensko kmetijsko svetovalko na izpostavi Laško, KGZS Celje.

Nazaj

Prihajajoči dogodki