Nadaljnja usposabljanja o fitofarmacevtskih sredstvih

Nadaljnja usposabljanja o fitofarmacevtskih sredstvih

Kmetijstvo, Varstvo rastlin  | 
Vinograd na Kozjanskem, foto: Polona Starc

Vinograd na Kozjanskem, foto: Polona Starc

Nadaljnja usposabljanja se izvajajo v obliki tečajev brez pisnega preverjanja znanja po s posebnim pravilnikom določenim progamu.

Ključne besede: usposabljanja, varstvo rastlin, ravnanje s FFS, izvajalec ukrepov, prodajalec FFS

Oktobra 2013 je bil v Uradnem listu RS  58/13 objavljen Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstvih (v nadaljevanju FFS).

Skladno z omenjenim pravilnikom se nadaljnja usposabljanja izvedejo v obliki tečajev brez pisnega preverjanja znanja in trajajo najmanj:

- 6 šolskih ur za prodajalce FFS,

- 4 šolske ure za izvajalce ukrepov varstva rastlin.

 

Program usposabljanj za ravnanje s FFS določa prej omenjeni pravilnik in obsega:

 

Prodajalec FFS

-          ukrepi varstva rastlin pred škodljivimi organizmi, ki vključujejo vsebine integriranega varstva rastlin, zakonodajo o FFS, formulacije FFS, nedovoljena FFS in njihovo prepoznavanje, novosti v zvezi z napravami za nanašanje FFS, etiketa, osebna varovalna oprema;

-          vpliv FFS na zdravje ljudi, ki vključuje vsebine nevarnosti in tveganja zaradi rabe FFS;

-          vpliv FFS na okolje, ki vključuje vsebine iz varovanja tal, voda, zraka, čebel in drugih neciljnih členonožcev, prostoživečih rastlin in živali, ukrepov za varovanje okolja v primeru izpustov FFS v okolje, ravnanje z odpadki FFS;

-          novosti s posameznega strokovnega področja.

Izvajalec ukrepov varstva rastlin

-          ukrepi varstva rastlin pred škodljivimi organizmi, ki vključujejo vsebine integriranega varstva rastlin, formulacije FFS, nedovoljena FFS in njihovo prepoznavanje, predpis s področja pravilne uporabe FFS, v povezavi z zakonsko predpisanimi določbami na etiketi in njihova razlaga;

-          vpliv FFS na zdravje ljudi in vpliv FFS na okolje, ki vključuje vsebine nevarnosti in tveganja zaradi rabe FFS,  varovanje tal, voda, zraka, čebel in drugih neciljnih členonožcev, prostoživečih rastlin in živali, ukrepov za varovanje okolja v primeru izpustov FFS v okolje, ravnanje z odpadki FFS ter osebna varovalna oprema;

-          teoretični in praktični prikaz priprave in uporabe naprav za nanašanje FFS, preprečevanje zanašanja FFS, odmerjanje in priprava škropilne brozge;

-          novosti s posameznega strokovnega področja.

 

Imetniki potrdil o pridobitvi znanja iz fitomedicine se morate za podaljšanje veljavnosti potrdila udeležiti nadaljnjega usposabljanja v zadnjem letu pred potekom njegove veljavnosti (datum veljavnosti je razviden iz potrdila, ki ga imate).

Vsi udeleženci, ki ste opravili osnovno usposabljanje iz fitomedicine, ali ste pridobili potrdilo o usposobljenosti iz fitomedicine za izvajalce ukrepov na podlagi izobrazbe pri KGZS-Zavodu CE, boste pred potekom veljavnosti potrdil o tem pravočasno pisno obveščeni in povabljeni na nadaljnje usposabljanje. V primeru, da se na termin, na katerega ste povabljeni na nadaljnje usposabljanje, le-tega ne morete udeležiti, vas prosimo, da to pravočasno sporočite svojemu kmetijskemu svetovalcu, saj vas bomo le tako lahko pravočasno preusmerili na drugo lokacijo.

Termini in lokacije usposabljanj za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi na območju Slovenije so dostopni tudi na spletnem naslovu: http://spletni2.furs.gov.si/FFS/IZO/default.asp.

Preverjanje veljavnosti izkaznic s področja FFS

Imetniki izkaznic s področja FFS lahko preverite veljavnost svojih potrdil na povezavi http://spletni2.furs.gov.si/FFS/pot/. Potrebno je samo vpisati številko potrdila (izkaznice).

 

GRADIVO:

- Podatki o uporabi FFS v kmetijski pridelavi
- Izračun dejanske porabe vode na hektar

- Navodila imetnikom škropilnic in pršilnikov za predpripravo naprave na pregled
- Informacijski viri povezani z varstvom rastlin
- Zaporedje mešanja FFS
- Varna uporaba FFS -nasveti za male uporabnike
- Varna raba FFS - 12 osnovnih priporočil
- Ponaredki FFS

- gradiva o trajnostni rabi pesticidov so dostopna na spletni strani UVHVVR
- gradiva na spletni strani GIZ fitofarmacije

 

Dodatne informacije o nadaljnjih usposabljanjih za ravnanje s FFS so vam na volju tudi pri kmetijskih svetovalcih, na izpostavah našega zavoda.

Nazaj

Prihajajoči dogodki