Objavljen je 5. javni razpis za odpravo zaraščanja kmetijskih zemljišč

Objavljen je 5. javni razpis za odpravo zaraščanja kmetijskih zemljišč

Kmetijstvo, Travništvo in pašništvo, Ekološko kmetijstvo  | 
foto: MKGP

foto: MKGP

Razpis je namenjen podpori za povračilo stroškov, nastalih pri odpravi zaraščanja na kmetijskih zemljiščih s podporo 5.000, EUR/ha . Vlaganje vlog bo potekalo od 4. oktobra do porabe sredstev.

Ključne besede: Odprava zaraščanja, podpora

 

 

 

 

 

 

 

Predmet podpore je povračilo stroškov, nastalih pri izvedbi agromelioracijskih del za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih v zaraščanju, ki so določeni v pavšalnem znesku 5000 EUR/ha. Upravičenec je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki se ukvarja s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov in izpolnjuje pogoje za pridobitev podpore po tej uredbi (biti mora lastnik ali zakupnik zemljišča, vpisan v Register kmetijskih gospodarstev.

Podpora se dodeli upravičencu kot enkratna pomoč v obliki nepovratnih sredstev v višini 5.000 eurov/ha kmetijskega zemljišča v zaraščanju oziroma sorazmerno s površino, na kateri je bilo odpravljeno zaraščanje, ki ne sme biti manjša od 3000 m2 strnjene površine; posamezna zaraščena površina ne sme biti manjša od 1000 m2.

Priložiti mora seznam zemljiških parcel za posamezni GERK, ki je vrisan v Register kmetijskih gospodarstev kot GERK 1411 – površina za ukrep odprava zaraščanja, na katerem zaraščanje še ni bilo odpravljeno;

Pri odpravi zaraščanja na zemljiščih, ki so v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč opredeljena z vrsto dejanske rabe 2000 – gozd, priložiti ustrezno dovoljenje Zavoda za gozdove Slovenije;

Pridobiti je treba tudi lokacijsko informacijo.

Vloge se vlaga v pismeni obliki od 4. oktobra do porabe sredstev.

Za več informacij in pomoč pri pripravi vloge pokličite svojega kmetijskega svetovalca.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Ekološko kmetijstvo

Spletno predavanje, predstavitev dobre ekološke prakse iz Slovaške

06. 12. 2023 ob 11:00

Splet

Inštitut za ekološko kmetijstvo pri Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede (FKBV) v okviru "Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023"

vabimo na

 Webinarje – spletna predavanja strokovnjakov / raziskovalcev iz tujine           

 s prevodi v slovenski jezik in razpravo – ob sredah s pričetkom ob 11. uri

 

EKOLOŠKO POLJEDELSTVO- IZKUŠNJE IZ SLOVAŠKE