Objavljen je 5. javni razpis za odpravo zaraščanja kmetijskih zemljišč

Objavljen je 5. javni razpis za odpravo zaraščanja kmetijskih zemljišč

Kmetijstvo, Travništvo in pašništvo, Ekološko kmetijstvo  | 
foto: MKGP

foto: MKGP

Razpis je namenjen podpori za povračilo stroškov, nastalih pri odpravi zaraščanja na kmetijskih zemljiščih s podporo 5.000, EUR/ha . Vlaganje vlog bo potekalo od 4. oktobra do porabe sredstev.

Ključne besede: Odprava zaraščanja, podpora

 

 

 

 

 

 

 

Predmet podpore je povračilo stroškov, nastalih pri izvedbi agromelioracijskih del za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih v zaraščanju, ki so določeni v pavšalnem znesku 5000 EUR/ha. Upravičenec je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki se ukvarja s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov in izpolnjuje pogoje za pridobitev podpore po tej uredbi (biti mora lastnik ali zakupnik zemljišča, vpisan v Register kmetijskih gospodarstev.

Podpora se dodeli upravičencu kot enkratna pomoč v obliki nepovratnih sredstev v višini 5.000 eurov/ha kmetijskega zemljišča v zaraščanju oziroma sorazmerno s površino, na kateri je bilo odpravljeno zaraščanje, ki ne sme biti manjša od 3000 m2 strnjene površine; posamezna zaraščena površina ne sme biti manjša od 1000 m2.

Priložiti mora seznam zemljiških parcel za posamezni GERK, ki je vrisan v Register kmetijskih gospodarstev kot GERK 1411 – površina za ukrep odprava zaraščanja, na katerem zaraščanje še ni bilo odpravljeno;

Pri odpravi zaraščanja na zemljiščih, ki so v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč opredeljena z vrsto dejanske rabe 2000 – gozd, priložiti ustrezno dovoljenje Zavoda za gozdove Slovenije;

Pridobiti je treba tudi lokacijsko informacijo.

Vloge se vlaga v pismeni obliki od 4. oktobra do porabe sredstev.

Za več informacij in pomoč pri pripravi vloge pokličite svojega kmetijskega svetovalca.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Živinoreja , Govedoreja , Poljedelstvo

Vabilo na demonstracijski projekt - poljedelstvo

04. 07. 2024 ob 09:00

Turistična kmetija Pri Martinovh-Krh...

Vabimo vas na brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse s področja POLJEDELSTVA – KOMBINIRANE SETVE RAZLIČNIH VRST RASTLIN IN NOVI TIPI PRIDELAVE SILAŽ KOT KRMNE BAZE ZA PREŽVEKOVALCE,  ki je organizirano v okviru Programa razvoja podeželja, pod ukrep Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja.