Ozelenitev njiv preko zime

Ozelenitev njiv preko zime

Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo, Ekološko kmetijstvo  | 
Foto: Lidija Dikič, pester prezimni posevek

Foto: Lidija Dikič, pester prezimni posevek

Jeseni, po spravilu posevkov z njiv, je čas za setev ozimnih žit in prezimnih dosevkov za krmo ali za zeleni podor spomladi. Njive je potrebno za setev ustrezno pripraviti ter oskrbeti posevke s hranili.  Ob tem je potrebno upoštevati tudi nove zahteve pogojenosti.

Ključne besede: Ozimna žita, prezimni posevki, priprava tal, gnojenje, pogojenost, varovalni pasovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeseni, po spravilu posevkov z njiv, je čas za setev ozimnih žit in prezimnih dosevkov za krmo ali za zeleni podor spomladi.

Tla je potrebno za setev ustrezno pripraviti. Če bomo površino preorali, to storimo 7 do 14 dni pred setvijo (lahka tla 7-10 dni pred setvijo, težka tla 10 -14 dni pred setvijo). V tem času se tla sesedejo, da posejemo seme v sklenjena tla. Globina oranja naj bo do 18 cm, glede na lastnosti in globino tal. Po oranju brazde razrežemo z brano in površino tik pred setvijo obdelamo s predsetvenikom do drobnogrudičaste strukture. Lahko pa pripravo tal in setev opravimo kar z vrtavkasto brano ali krožno brano v kombinaciji s pnevmatsko sejalnico ali s podrahljalnikom v kombinaciji s sejalnico (primerno za dosevke). S tem prihranimo čas in gorivo.

Setev žit je potrebno opraviti v času med 1. in 25. oktobrom, pri čemer je treba upoštevati optimalne roke za posamezne vrste ozimnih žit. V začetku oktobra je primeren čas za setev ječmena. Čas setve za pšenico pa je od 5. do 25. oktobra. Tako imajo žita dovolj časa, da do zime dovolj razvijejo koreninski sistem in v fazi začetka razraščanja dočakajo zimo. Prezgodnje in prepozne setve imajo za posledico nižje pridelke.  Seveda so ti optimalni roki odvisni od vremenskih razmer po setvi.

Tudi setev prezimnih dosevkov, kot so ozimni krmni grah, ozimna grašica, trave, travno deteljne mešanice, mešanice za zeleni podor je potrebno opraviti pravočasno, v oktobru, da bodo do zime dovolj razvili koreninski sistem in dočakali pomlad v dobrem stanju. Če ste se v letošnjem letu odločili za izvajanje sheme za podnebje in okolje (SOPO)- ozelenitev ornih površin preko zime (ZEL), je potrebno izvesti setev vnaprej izbrane mešanice najmanj dveh prezimnih kmetijskih rastlin pravočasno, da bo 15.11.2023 posejana površina lepo ozelenjena.     

Žitom običajno ne gnojimo s hlevskim gnojem. Po gnojenju s hlevskim gnojem, zlasti, če je bil nepreperel, se rado primeri, da so posevki zapleveljeni. Zaradi tega za jesensko gnojenje uporabimo mineralna gnojila z nižjo vsebnostjo dušika ( npr. 500 kg/ha NPK 8:26:26 ali 400 kg/ha NPK 7:20:30 ali 450 kg/ha NPK 6:12:24). Dve tretjini gnojila zaorjemo, eno tretjino pa potrosimo po brazdi pred brananjem, oziroma ob predsetveni obdelavi tal. Za visoke in kakovostne pridelke v spomladanskem času ne smemo zanemariti dognojevanja z dušikom.

Dosevki potrebujejo okoli 60 – 80 kg fosforja/ha in 80 – 100 kg kalija/ha. Potrebe dosevkov po kaliju in fosforju lahko pokrijemo že pri gnojenju glavnega posevka. Za gnojenje dosevkov ob setvi običajno uporabimo domača organska gnojila (gnoj, gojevko). 15 do 20 m2 nerazredčene gnojevke na hektar vsebuje dovolj hranil.

Zakaj je setev prezimnih dosevkov tako pomembna?

  •  preko zime zaščitijo tla pred erozijo,
  •  preprečujejo izpiranje hranil in ostankov fitofarmacevtskih sredstev
  •  povečujejo vsebnost organske snovi v tleh,
  •  izboljšujejo rodovitnost tal in rahljajo tla
  •  zadržujejo vlago v tleh
  •  zmanjša se potreba po gnojenju z dušikom
  •  zanesljivejša pridelava krme zaradi manjšega tveganja suše ali drugih pojavov ( toče, ujme..)

Letos so tudi začela veljati nova pravila pogojenosti, ki jih morajo izpolnjevati vsi, ki vlagajo zahtevke za izplačila različnih podpor v okviru ukrepov kmetijske politike.

Opozarjam na obvezno vzpostavitev varovalnih pasov vzdolž vodotokov. Ob vodotokih 1. in 2. reda ter ob osuševalnih kanalih, širših od 2 metrov je prepovedano gnojenje, uporaba FFS in oranje. Na območju varovalnega pasu je dovoljena le priprava zemljišča za setev dovoljenih posevkov, košnja, mulčenje ali paša. Pričakuje se, da bodo te površine posejane  letos, potem načeloma ne več.

Njivske površine v pasu 5 m (ob vodotoku 2. reda) oz. 15 m (ob vodotoku 1. reda) ter 3 m (ob osuševalnih kanalih, širših od 2 m)  je potrebno že sedaj posejati s travami, mešanicami trav, detelj, travnodeteljnimi mešanicami, lucerno, deteljnotravnimi mešanicami.

Naslednja zahteva velja za vsa kmetijska gospodarstva, ki imajo njive z nagibom nad 10%. Te njive se lahko orje po plastnicah ali se v obdobju od 15.11 do 15.2. poskrbi za ozelenitev ali se jih preorje spomladi.

Prav tako morajo vsa gospodarstva upoštevati zahtevo, da v obdobju od 15. 11. do 15.2. vzdržujejo talno odejo na vsaj 80% ornih površin in trajnih nasadov. To zagotovijo z ozelenitvijo njiv s posevki, zastirko ali nepreorano površino.

Izkoristite torej lepo oktobrsko vreme in posejte vaše njive z ustreznimi posevki ter naredite nekaj dobrega za ohranitev rodovitnosti tal in okolje.

Pripravila: Lidija Diklič, kmet. inž.

Nazaj

Prihajajoči dogodki