Preusmeritev kmetije v ekološko kmetovanje

Preusmeritev kmetije v ekološko kmetovanje

Kmetijstvo, Travništvo in pašništvo, Ekološko kmetijstvo  | 
Foto: Irena Friškovec

Foto: Irena Friškovec

V prispevku je opisan proces v katerem na kmetiji prilagodimo kmetovanje ZAHTEVAM ekološkega kmetovanja.

Ključne besede: ekološko kmetijstvo, preusmeritev, kontrola

Kakšne so možnosti za preusmeritev lastne kmetije v ekološko kmetovanje?  

Preusmeritev kmetije v ekološko kmetovanje je proces, v katerem na kmetiji prilagodimo kmetovanje zahtevam ekološkega kmetovanja. Tako rečemo obdobju, ko kmetija prilagaja način kmetovanja, obdobje preusmeritve, ki ob zaključku in uspešni prilagoditvi kmetovanja, kmetiji omogoča na osnovi pridobljenega certifikata, s strani pooblaščene kontrolne organizacije, uporabo naziva, ekološka kmetija in prodajo pridelanih pridelkov in izdelkov z oznako ekološki. Odločitev naj temelji na osnovi korakov, ki so navedeni v nadaljevanju članka.

Zbiranje informacij; V fazi pred preusmeritvijo je najpomembnejša prava in realna informacija, na osnovi katere se boste nato na kmetiji lahko odločili. Viri informacij so lahko različni. Tako lahko informacije najdete na spletu, v različni literaturi, pri sosednjih kmetijah, ki na ta način že kmetujejo in drugje. Seveda velikokrat na osnovi pridobljenih informacij na kmetiji, nastanejo vprašanja in dileme, katere so ozko vezane na vaš način kmetovanja in jih je potrebno razrešiti pred vstopom v ekološko kmetovanje. Pri tem velikokrat pomaga posvet z dobrim poznavalcev ekološkega kmetovanja. Tako je najbolje, da se obrnete na kmetijskega svetovalca iz vašega območja, ki vam bo poleg zahtev ekološkega kmetovanja, predstavil tudi vse druge podlage, kot na primer pridobivanje plačila, ureditev kmetijskih zemljišč pred vstopom, kontrolni sistem, kombinacija z različnimi operacijami ukrepa KOPOP, možnosti izobraževanja, itd.). Lahko vam pomaga tudi ekološki kmet iz vaše soseščine, kjer boste dobili predvsem vpogled v prakso posameznega kmetijskega obrata in konkretne izkušnje posameznika v tem procesu.

Ker je najbolj intenziven del vegetacije za nami in je pred nami jesensko zimsko obdobje, v katerem običajno poskrbimo tudi za dodatno izobraževanje na kmetiji, je morda sedaj čas, da obiščete katero od ekoloških kmetij, poiščete informacije in se končno obrnete tudi na vašega kmetijskega svetovalca. Določene dileme je velikokrat najlažje razrešiti na kmetiji, zato je najbolje, da se dogovorite za obisk in svetovanje. Iz prakse lahko rečemo, da velikokrat ob razgovoru in ogledu kmetije odpremo še številna druga vprašanja, ki se navezujejo na obstoječo prakso kmetovanja in so pomemben predpogoj ekološkemu kmetovanju ali osnovnemu kmetovanju, ki ga že izvajate na vaših kmetijah.

V jesensko zimskem času na kmetijsko gozdarskih zavodih organiziramo tudi številna ciljna izobraževanja, na katere povabimo vse, ki ste izrazili zanimanje za to vrstno obliko kmetovanja. Tako lahko v procesu izobraževanja pridobite še dodatne informacije in se nenazadnje na podlagi le teh nato odločite.

Vključitev v ekološko kmetovanje; Ko boste na osnovi pridobljenih informacij sprejeli odločitev za ekološko kmetovanje, sledi prijava v sistem pri eni od kontrolnih organizacij in obdobje preusmeritve.

Večina kmetij se odloči za vključitev v ekološko kmetovanje ob koncu leta – običajno do 31.12 tekočega leta, kar je med drugim tudi pogoj za pridobivanje plačil iz naslova ukrepa ekološko kmetovanje, programa razvoja podeželja, v prihodnjem letu.

Obdobje preusmeritve;V tem času zbrane informacije realiziramo v praksi. Poleg tega jasno sledimo letnim kontrolnim poročilom izbrane kontrolne organizacije in s tem uspešno zaključimo obdobje preusmeritve.

 

Glavne zahteve pri rastlinski in živinorejski proizvodnji;

RASTLINSKA PROIZVODNJA

+Organska (živinska ali rastlinska) gnojila-kompostiran hlevski gnoj, rastlinski material, ..

+Dovoljena gnojila v ekološki pridelavi-uporaba na podlagi izkazane potrebe (analiza in gnojilni načrt)

+Preprečevanje razvoja škodljivcev in bolezni (kolobar, ustrezne sorte, varstvo rastlin na osnovi dovoljenih pripravkov za ekološko kmetovanje, ..)

+Ekološka semena in sadike

+Brez gensko spremenjenih organizmov

ŽIVINOREJSKA PROIZVODNJA

+Reja prilagojena etološkim zahtevam posameznih vrst živali (prosta reja, izpust, paša…)

+Majhne kmetije do 20 GVŽ iz govedi(izjema)– paša, ureditev zimskega izpusta, ustrezen hlev, možnost privezovanja govedi v zimskem času, minimalno 24 točk IURŽ

+Ekološka krma

+Upoštevanje zahtev za posamezne vrste živali (kokoši, prašiči, govedo, …)

 

Interesne povezave na področju ekološkega kmetovanja; V Sloveniji je tudi vse več interesnih povezav, ki nudijo svojim članom informacije o ekološkem kmetovanju. Tako so organizirana številna regijska združenja ekoloških kmetov, biodinamična društva Ajda in drugi. Na področju savinjsko koroške regije deluje Združenje ekoloških pridelovalcev in predelovalcev deteljica. Tudi tu se lahko oskrbite z informacijami. Predvsem pa je pomembno, da ne ostane nerešena nobena dilema ali vprašanje, saj ugotavljamo, da se v praksi včasih pojavljajo določene napačne razlage zahtev ekološkega kmetovanja in s tem onemogočajo odločitev na osnovi jasnih in pravih informacij.

V kolikor vas zanima tovrstno kmetovanje, je najbolje, da se povežete z vašim območnim kmetijskih svetovalcem in izoblikujeta način, ki vam bo omogočal čim širši nabor informacij o tej obliki kmetovanja (izobraževanje, svetovanje na kmetiji, prijava, …).

POMEMBNO PRI VKLJUČITVI IN IZVAJANJU EKOLOŠKEGA KMETOVANJA

+ Zbiranje informacij (izobraževanje, svetovanje na kmetiji, splet, obisk ekoloških kmetij …)

+ Prijava v kontrolo do 31.12 tekočega leta za prihodnje leto pri kontrolni organizaciji za ekološko kmetovanje

+ Prilagoditev kmetije standardom

+Pridobivanje dodatnih plačil iz programa razvoja podeželja

+Pridobitev certifikata

+Trženje (oblikovanje ponudbe in trženje)

 

Pripravil:

Mitja Zupančič, univ. dipl. inž.zoot.

Svetovalec specialist II, za ekološko

kmetovanje,

KGZS-Zavod CE

Nazaj

Prihajajoči dogodki