Setev lucerne

Setev lucerne

Kmetijstvo, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo  | 
Lucerna vir: https://www.agrosaat.si/sorte-hibridi-gnojila-fitofarmacevtska-sredstva/lucerna/

Lucerna vir: https://www.agrosaat.si/sorte-hibridi-gnojila-fitofarmacevtska-sredstva/lucerna/

Vedno bolj suho podnebje nas sili, da sejemo rastline, ki suho in toplo vreme lažje prenašajo. Kraljica krmnih rastlin, ki prenaša manj padavin je lucerna,  o kateri si preberite v prispevk.

Ključne besede: lucerna, setev, metuljnice,

Vsako leto se pojavlja več njivskih površin, ki so zasejane z lucerno saj nas vedno bolj sušna poletja silijo v iskanje bolj odpornih rastlin na sušo. Je kraljica krmnih in hkrati ena najstarejših rastlin, ki so jo pridelovali že v davnini. Sejali in koristili so jo tam, kjer so bolj sušna poletja in je zato otežena pridelava voluminozne krme na travinju. Lucerna ima precej globok koreninski sistem (že v prvem letu lahko prodre do globine 1 do 2 m) in s tem bistveno lažje prenaša sušna obdobja kot trave. V zadnjem času se tudi pri nas pojavljajo vedno težji pogoji za rast travne ruše, zato se tudi na naše njive lucerna počasi vrača. Če upoštevamo iz katerih krajev prihaja, moramo najprej izbrati njej primerna tla. Najprimernejša za rast lucerne so tista tla, na katerih so jo pridelovali že naši predniki, saj so včasih bolj živeli z naravo in so poznali njene zahteve.

Glede na strukturo tal, lucerna najbolje uspeva na srednje težkih tleh. Tla morajo biti globoka z dobrim zračnim, vodnim in tudi toplotnim režimom. Potrebuje dobra, globoka, uležana tla. Zelo težko prenaša močno glinena in zbita tla, a še težje peščena tla, ki so močno prepustna za vodo. Lažje prenaša zasoljena tla kot  visoko podtalnico.

Lucerni, tako kot vsem metuljnicam, ne ugajajo preveč kisla tla. Najbolje ji ugajajo tla s pH od 6,0 do 7,0. V skrajnem primeru in ob dobri agrotehniki (gnojenje s hlevskim gnojem in apnenje) uspeva tudi na zemljišču s pH 5,0 do 5,9.

Pred setvijo morajo biti tla primerno uležana in drobno grudičaste strukture. Če ste se odločili za setev lucerne na njive šele sedaj in ni opravljenega globokega oranja, je potrebno to njivo čim prej preorati, jo obdelati s krožno brano, da se zemlja do setve še primerno uleže. Če pa boste oranje opravili tik pred setvijo, je potrebno to površino povaljati z ježastim valjarjem.

Lucerna potrebuje za svojo rast veliko hranilnih snovi, zato ji moramo ta hranila dati že ob setvi. Lucerna ne potrebuje nujno hlevski gnoj, vendar, če ga imamo na razpolago dovolj, lahko gnojimo ob setvi s 30 do 50 t/ha. Ob setvi ji lahko pognojimo s 40 do 60 kg dušika (N)/ha in z 80 do 100 kg fosforja (P2O5)/ha ter s 120 do 140 kg kalija (K2O)/ha, če so tla na osnovi kemične analize tal  dobro preskrbljena. Na kislih tleh je potrebno apnenje in sicer 1500 do 3000 kg apnenega prahu na hektar v odvisnosti od vrednosti pH. Za uspešnejšo rast lucerne priporočamo na kislih tleh tudi gnojenje z borom in molibdenom.

Setev lucerne lahko opravimo v katerem koli času rastne sezone le da imamo dovolj padavin za vznik in rast. Najugodnejši čas za setev je zgodaj spomladi (15. marec do 15. april), da se še dobro ukorenini pred poletno sušo oziroma pozno poleti oz. zgodaj jeseni (15. avgust-15. september), da se ukorenini do zime.

Spomladanska setev je malo bolj zahtevna, saj v tem času tudi pleveli zelo hitro rastejo in se razvijajo, zato je potrebno položiti več pozornosti pripravi zemlje, setvi in izboru varovalnega posevka. Največja nevarnost pri zgodnji spomladanski setvi je pojav nizkih temperatur (-4 do –6 °C), pri katerih mlade rastlinice lucerne pomrznejo. Za varovalni posevek lahko vzamemo ozimna in jara žita ali mnogocvetno ljuljko, največkrat pa v praksi uporabimo oves in sicer 40 kg/ha. Preveč plevela ali pregost varovalni posevek nam v lucerni lahko povzroča preglavice, saj naj bi prvo košnjo  lucerne opravili šele takrat, ko je v polnem cvetenju. Zato moramo  varovalni posevek in s tem plevel pravočasno pokositi in previdno odstraniti s površine, da nam ne bo začel delati škode na mladih rastlinah. Po opravljeni čistilni košnji naslednjo košnjo opravimo šele v polnem cvetenju, da se mlade  rastline lahko dobro  ukoreninijo. V naslednjih letih lahko kosimo štiri do petkrat v fazi brstenja. Med predzadnjo in zadnjo košnjo naj bo 55 do 60 dni razlike. Lucerna si tako nabere dovolj rezervnih snovi v koreninah. Če je dovolj časa med predzadnjo in zadnjo košnjo, je zadnja košnja lahko zelo pozna .

Sejemo jo lahko tudi v juniju-juliju, če smo le prepričani, da bo dovolj padavin.
Septembrsko setev lucerne lahko priporočamo samo tam kjer ni nevarnosti, da bi rastlinice prehitro končale razvoj in bi šle v zimo preslabo ukoreninjene.
Lucerne v čisti setvi sejemo 25 do 30 kg/ha. Po nekaterih avtorjih jo lahko sejemo tudi redkeje (15 do 20 kg/ha), vendar je pri tem pridelek prve košnje manjši. Zmanjšanje količine semena na hektar lahko pri nas priporočamo le tam kjer so tla res odlično pripravljena (drobno grudičasta, uležana tla, brez plevela).
Ob izbiri zanjo primernih tal ter pravilnih agrotehničnih ukrepih, bomo tako doma pridelali precejšnje količine kvalitetne beljakovinske krme.

mag. Tatjana PEVEC, univ. dipl. inž. agr.
svetovalec specialist II
(za področje travništva, pašništva
in pridelovanja krme)

Nazaj

Prihajajoči dogodki