Spremembe v navodilih za uporabo fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo aktivno snov terbutilazin

Spremembe v navodilih za uporabo fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo aktivno snov terbutilazin

Kmetijstvo, Poljedelstvo, Varstvo rastlin  | 
Foto: Iris Škerbot

Foto: Iris Škerbot

Ob koncu leta 2021 so se pri nekaterih herbicidih, ki se uporabljajo v koruzi, spremenili pogoji uporabe teh sredstev. Prav tako se je spremenil tudi seznam aktivnih snovi, ki jih je prepovedano uporabljati na najožjih vodovarstvenih območjih

Ključne besede: Herbicidi, koruza, vodovarstveno območje, aktivne snovi

 

 

 

 

 

 

Novembra 2021 so se spremenili pogoji uporabe herbicidov, ki vsebujejo aktivno snov terbutilazin. Uporabljajo se v koruzi za zatiranje širokolistnega in ozkolistnega plevela. Nov pogoj, ki ga je potrebno upoštevati je, da se lahko sredstvo na osnovi terbutilazina uporabi na isti površini vsako 3. leto.

Seznam fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo aktivno snov terbutilazin:

Fitofarmacevtsko sredstvo

Uporaba

AKRIS

Kombiniran herbicid za zatiranje enoletnega ozkolistnega in enoletnega širokolistnega plevela v koruzi za zrnje in silažo

CALARIS PRO

Sistemični selektivni herbicid za zatiranje enoletnega širokolistnega in nekaterih vrst ozkolistnega plevela v koruzi

KOBAN TX

Selektivni talni herbicid za zatiranje širokolistnega in ozkolistnega plevela v koruzi

LUMAX

Selektivni herbicid za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela v koruzi

LUMAX H 537.5 SE

Sistemični selektivni herbicid za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela v koruzi za zrnje in silažo

PRIMEXTRA TZ GOLD 500 SC

Selektivni herbicid za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela v koruzi

 

Vse pridelovalce koruze opozarjamo, naj bodo pozorni pri uporabi navedenih herbicidov in naj upoštevajo navodila za uporabo.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je objavila nov Seznam aktivnih snovi, ki jih je prepovedano uporabljati na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO I).

Upoštevajoč vsa registrirana fitofarmacevtska sredstva ter podatke o toksičnosti ter možnem spiranju aktivnih snovi v podzemno vodo, se na seznam aktivnih snovi, ki jih je na VVO I prepovedano uporabljati uvrstijo sledeče aktivne snovi: bentazon, dikamba, dikloprop-p, dimetaklor, dimetenamid-p, flufenacet, flurokloridon, klopiralid, klorantraniliprol, mcpa, mekoprop-p (mcpp-p),  metalaksil/metalaksil-m, metamitron, metazaklor, metribuzin, nikosulfuron, petoksamid, rimsulfuron, S-metolaklor, terbutilazin, tritosulfuron.

Aktivne snovi bensulfuron, mefentriflukonazol in sulfoksaflor, ki so bile registrirane za uporabo v fitofarmacevtskih sredstvih v RS v letu 2019 se uvrstijo v monitoring kakovosti podzemnih in površinskih voda, lahko pa se uporabljajo tudi na najožjih vodovarstvenih območjih.

Seznam aktivnih snovi, ki ga je treba upoštevati pri kmetovanju na VVOI, velja na območju sprejetih Uredb o VVO za vodno telo vodonosnika/VVO območje:

 • Selniške dobrave;
 • Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja;
 • Apaškega polja;
 • Dravsko-ptujskega polja;
 • Ljubljanskega barja in okolice;
 • za območja občin Šmartno ob Paki, Polzela in Braslovče;
 • na območju občine Jesenice;
 • Ljubljanskega polja;
 • na območju Slovenj Gradca;
 • za območje Celja in Žalca;
 • za območje občin Črnomelj, Metlika in Semič;
 • za občini Škofja Loka in Gorenja vas – Poljane, v skladu s prehodnimi določbami;
 • za območje občine Ormož, v skladu s prehodnimi določbami.

   

  Pripravila:

  Vesna Kunst, mag. inž. hort.,

  svetovalka specialistka II (za področje varstva rastlin)

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Živinoreja , Govedoreja , Poljedelstvo

Vabilo na demonstracijski projekt - poljedelstvo

04. 07. 2024 ob 09:00

Turistična kmetija Pri Martinovh-Krh...

Vabimo vas na brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse s področja POLJEDELSTVA – KOMBINIRANE SETVE RAZLIČNIH VRST RASTLIN IN NOVI TIPI PRIDELAVE SILAŽ KOT KRMNE BAZE ZA PREŽVEKOVALCE,  ki je organizirano v okviru Programa razvoja podeželja, pod ukrep Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja.