Spremembe v Registru kmetijskih gospodarstev

Spremembe v Registru kmetijskih gospodarstev

Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, Sadjarstvo, Varstvo rastlin, Ekološko kmetijstvo, Ekonomika in PRP, Dopolnilne dejavnosti, Izobraževanja  | 
V RKG prijavljene obdelane kmetijske površine, foto Lidija Diklič

V RKG prijavljene obdelane kmetijske površine, foto Lidija Diklič

Spremembe v Registru kmetijskih gospodarstev so posledica spremembe Zakona o kmetijstvu v marcu 2022. Ukinja se namestnik kmetijskega gospodarstva ter obvezen vpis članov kmetijskega gospodarstva v RKG. Uvaja se preverjanje pravice do uporabe kmetijskih zemljišč.

Ključne besede: Register kmetijskih gospodarstev, nosilec, namestnik, prenos kmetije, GERKI

 

 

 

 

 

 

Spremembe v Registru kmetijskih gospodarstev so posledica spremembe Zakona o kmetijstvu v marcu 2022.

Po novem je nosilec kmetijskega gospodarstva kmet za skupno kmetijsko politiko, odgovoren za kmetijsko dejavnost in za vse obveznosti, ki jih ima do države. 

Ukinja se namestnik nosilca. V primeru smrti nosilca se kmetija prenese na novega nosilca s soglasjem večine oseb, ki so na smrtovnici navedene kot dediči. Ni več avtomatskega prenosa kmetijskega gospodarstva na namestnika. Upravna enota pozove člane kmetije oz. dediče oz. lastnike zemljišč, da sporočijo, kdo bo novi nosilec. Če je bila zbirna vloga oddana, nov nosilec obvesti Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja o prenosu kmetijskega gospodarstva in vloži vlogo za plačilo pomoči, podpore ali spremembe obveznosti pravice do sredstev. 

V ostalih primerih prenosa kmetije (prodaja, zakup, dedovanje ali podobni pravni posel) mora novi nosilec pridobiti pravico do uporabe vseh kmetijskih zemljišč kmetije, ki niso v njegovi lasti, za najmanj pet let in ustrezna dokazila predložiti upravni enoti. Upravne enote bodo tudi pri vsaki spremembi podatkov o zemljiščih od nosilca, ki ni lastnik zemljišč, tudi če gre za lastništvo družinskih članov, zahtevale, da priloži dokazilo o pravici do uporabe zemljišč, npr. zakupno pogodbo ali soglasje lastnika zemljišč ali drugo pravno podlago, iz katere izhaja pravica do uporabe zemljišč. To velja za nove vpise GERKOV. Za spremembe pri že vpisanih zemljiščih pravice do uporabe zemljišč ne bodo preverjali.

Ukinja se tudi obvezen vpis članov kmetije v RKG. Kot člani kmetije se po novem lahko vpišejo osebe, starejše od 15 let, ki so sorodniki nosilca (nabor ostaja nespremenjen) ali živijo na istem stalnem prebivališču kot nosilec in podajo soglasje k vpisu na kmetijo. V januarju 2023 bodo vsi člani kmetije, ki bodo izpolnjevali pogoj za vpis, ostali vpisani v RKG. Izbrisali se bodo lahko ali na zahtevo nosilca ali na lastno zahtevo.

Poleg podatkov o kmetijskih zemljiščih, se bodo v RKG vodili tudi podatki o krajinskih značilnostih. Za ta namen je MKGP pridobil sloj Krajinske značilnosti na območjih, kjer je več njivskih površin. Novi sloj bo osnova za pripis krajinske značilnosti na posamezno kmetijsko gospodarstvo. Nosilci bodo krajinsko značilnost lahko pripisali k svojim GERK-om, če je krajinska značilnost del zemljišč kmetijskega gospodarstva in če bodo imeli pravico do njene uporabe. Krajinsko značilnost bodo nosilci vpisali na upravni enoti, ob usklajevanju GERK-ov kmetijskega gospodarstva. Površina krajinske značilnosti, ki bo sodila v okvir pogojenosti pod DKOP 8, se bo štela k največji upravičeni površini bloka. Med krajinske značilnosti sodijo: skupina dreves ali grmičevja, mejica, obvodna vegetacija, posamezno drevo, drevesa v vrsti, vodna prvina. Suhozidi, naravne vrednote in vse krajinske značilnosti, ki jih je potrebno ohranjati po pogojenosti DKOP8, se vodijo v posebnem sloju. Informacija, na katerih GERKIH se nahajajo, bo na voljo kmetom na javnem pregledovalniku RKG in tudi na predtisku za zbirno vlogo 2023.

Na izpisu podatkov o kmetijskem gospodarstvu je sedaj naveden tudi podatek o standardnem dohodku in tipu kmetovanja, ki je pomemben v primeru kandidiranja nosilca na javnih razpisih (npr. pomoč mladim prevzemnikom kmetij). V Register kmetijskih gospodarstev se bo lahko vpisal tudi podatek o doseženi izobrazbi kmetijske smeri in najvišje dosežene izobrazbe, kar je pomembno za tiste nosilce, ki izobrazbo potrebujejo za kandidiranje na javnih razpisih. V letu 2024 bo vzpostavljena tudi evidenca pridelovalcev zelenjave in zelišč.

V javnem pregledovalniku RKG že lahko preverite podatke za vašo kmetijo. Za  nekatera območja so naloženi novi posnetki, zato je napak na GERKIH več.  Pomembno je, da GERKE natančno pregledate, napake odpravite, prijavite vsa kmetijska zemljišča v uporabi in vse spremembe rabe kmetijskih zemljišč ter izločite nekmetijsko rabo. Uredite tudi ostale podatke pravočasno, pred datumom za oddajo zbirne vloge 2023. Ker bo z letom 2023 kontrola kmetijskih zemljišč uradno potekala s pomočjo satelitskih posnetkov, je to še toliko bolj pomembno.

Pripravila: Lidija Diklič, kmet. inž.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!