Trendi v turizmu, ki so v prid turističnim kmetijam

Trendi v turizmu, ki so v prid turističnim kmetijam

Dopolnilne dejavnosti  | 
foto: Jošt Gantar/arhiv STO

foto: Jošt Gantar/arhiv STO

Turizem predstavlja pomembno gospodarsko dejavnost. V zadnjih letih je tudi v Sloveniji postal ena vodilnih, hitrorastočih panog, saj predstavlja 13% bruto domačega proizvoda ter 40 % izvoza storitev. Turistične kmetije, ki so pomemben del slovenske turistične ponudbe, so za turiste zelo zanimive zaradi bogate in privlačne naravne in kulturne dediščine podeželja, miru, ki ga ponuja podeželje, avtentičnosti, hišnih, lokalnih in regionalnih jedi in pijač pridelanih na zemlji in pripravljenih v sozvočju z letnimi časi.

Ključne besede: turizem na kmetiji, doživetja, naravna in kulturna dediščina, skrb za naravo in okolje

 

  

 

Trendi v turizmu, ki so v prid turističnim kmetijam

Turizem predstavlja pomembno gospodarsko dejavnost. V zadnjih letih je tudi v Sloveniji postal ena vodilnih, hitrorastočih panog, saj predstavlja 13% bruto domačega proizvoda ter 40 % izvoza storitev. Zaradi povečanega obiska predvsem tujih turistov se je v zadnjih štirih letih povečalo število turistov tudi na turističnih kmetijah, in sicer v povprečju za 15% na leto, pri nekaterih celo za 50 in več odstotkov. Turistična dejavnost na kmetijah je pomemben del slovenske turistične ponudbe. V Sloveniji ima dolgo tradicijo. Velja za eno najzahtevnejših dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, s katero  se ukvarja več kot 1000 kmetij. Zaradi velikega povpraševanja tako domačih kot tujih turistov po tovrstni ponudbi, se je število teh kmetj v preteklih dvajsetih letih več kot podvojilo.

Glede na aktualne trende v turizmu pomenijo turistične kmetije v slovenski turistični ponudbi izjemno popestritev, saj je v turizmu aktualen trend vračanja k naravi in avtentičnosti.

V Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 je kot strateška vizija slovenskega turizma  zapisano, da je Slovenija globalna zelena butična destinacija za zahtevnega gosta, ki išče raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi. In vse to lahko gost najde/dobi na turistčnih kmetijah.

Zakaj na kmetijo

Turistične kmetije so za turiste zelo zanimive zaradi bogate in privlačne naravne in kulturne dediščine podeželja, miru, ki ga ponuja podeželje, avtentičnosti, hišnih, lokalnih in regionalnih jedi in pijač pridelanih na zemlji in pripravljenih v sozvočju z letnimi časi. Prednost kmetije je tudi v nemasovnosti in individualnem pristopu do gostov. Pobeg iz mesta in vsakdanjega vrveža, pristen stik z naravo in nepozabna doživetja si danes želi vedno več ljudi.

Na podlagi študije med gosti na turističnih kmetijah o njihovih pričakovanjih, ki jo je naredil KGZS-Zavod Celje v sodelovanju z Združenjem turističnih kmetij Slovenije, je bilo potrjeno, da sta prijaznost in gostoljubnost kmečke družine ena najpomembnejših prednosti kmetije. Gosti zelo cenijo osebni stik, srčnost in preprostost.

Avtentičnost kot konkurenčna prednost

Avtentičnost igra tako v turizmu kot v trajnostnem razvoju pomembno vlogo, saj turisti pričakujejo, da bodo imeli možnost spoznati značilno kulinariko, izdelke domače obrti, kulturno dediščino (šege in navade) območja, na katerega potujejo. Ob tem je potrebno poudariti, da so turisti, ki jih zanima avtentičnost, v povprečju višje izobraženi, starejši in okoljevarstveno bolj osveščeni. Trendi v zahodnem svetu kažejo, da se delež takih turistov povečuje in da bo v prihodnje še več povpraševanja, zanimanja prav po teh vsebinah. Trenutno se ponudniki pomena avtentičnih vsebin še ne zavedajo dovolj in ga ne izkoriščajo v polni meri. Eden od razlogov za to je zagotovo v pomanjkanju zavedanja o njegovi vrednosti in pomenu. Dejstvo je namreč, da je to, kar je za kmeta vsakdanje (pridelava hrane, priprava lokalnih jedi, spravilo sena, krmljenje živali) za turista lahko nepozabno doživetje.

Na kmetijah delujejo naravi prijazno

Turizem na kmetijah je že v svojem bistvu trajnostno naravnan, saj je odgovoren in spoštljiv do naravnega, kulturnega in družbenega okolja. Kmetje že stoletja s svojim kmetovanjem ohranjajo naravne potenciale za pridelavo hrane in trajnostno gospodarijo z gozdovi. Poleg tega se zavedajo, da je kmetija del širšega okolja in narave v najširšem smislu. Na več kot 200 turističnih kmetijah v Sloveniji kmetujejo ekološko, veliko jih je vključenih tudi v kmetijske okoljsko podnebne ukrepe. Tako kmetije s svojim trajnostno naravnanim  odnosom do okolja pozitivno vplivajo tudi na turiste, ki jih obiščejo.

Zmanjšujejo prevoze z avtomobili

Turistične kmetije so odlično izhodišče za številne aktivnosti v naravi, še posebej za hojo, planinske pohode, kolesarjenje, ježo konj, muharjenje, vodne športe na rekah, sankanje, drsanje in tek na smučeh pozimi, opazovanje in fotografiranje živali, rastlin in krajine, ,… Omogočajo tudi nepozabna doživetja v okolici kmetije, kamor se lahko gostje odpravijo peš ali s kolesi. Hoja in kolesarjenje nas sproščajo in omogočajo opazovanje z vsemi čutili. Ponekod organizirajo izposojo koles ali celo prevoz z vprežnimi vozili.

Varčujejo z energijo in vodo

Na večini kmetij za ogrevanje in gretje vode uporabljajo obnovljive vire energije, predvsem drva ali sekance. Voda na kmetijah, ki  je dragocena in neprecenljiva dobrina, je pitna in zelo kakovostna.

Na turističnih kmetijah je hrana, ki jo postrežejo gostom, doma pridelana in ni pakirana v embalaži, kar prispeva k zmanjšanju gospodinjskih odpadkov. Prav tako ne uporabljajo izdelkov za enkratno uporabo ( plastičnih skodelic, krožnikov, pribora,…). 

Za uspeh so ključni prisotnost na spletu, socialnih omrežjih in rezervacijskih sistemih ter medsebojno sodelovanje

Vsaka kmetija si želi veliko obiskovalcev, zato mora poskrbeti za učinkovito promocijo svoje ponudbe.  Danes vse več ljudi dnevno uporablja informacijske-komunikacijske tehnologije (IKT). Raziskave kažejo, da več kot 87% posameznikov na potovanjih uporablja pametne telefone za komuniciranje s ponudniki. Poleg tega IKT omogoča tako turistu kot ponudniku številne prednosti in nove oblike turistične izkušnje.

Uspeh slovenskih turističnih kmetij temelji na dolgoletni povezanosti in sodelovanju v okviru Združenja turističnih kmetij Slovenije. Več kot dvajset let združenje skrbi za skupen nastop turističnih kmetij na trgu, razvoj ponudbe in promocijo podeželja, informiranje in usposabljanje nosilcev turistične dejavnosti na kmetijah ter zastopanje interesov članov (www.turisticnekmetije.si). Zelo pomebno vlogo pri razvoju turistične dejavnosti na kmetijah imajo tudi svetovalci in svetovalke Kmetijsko gozdarskih zavodov po Sloveniji.

 

Pripravila:

Renata Kosi, strokovna sodelavka za področje turizma na kmetijah na KGZS-Zavodu CE

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Živinoreja , Govedoreja , Poljedelstvo

Vabilo na demonstracijski projekt - poljedelstvo

04. 07. 2024 ob 09:00

Turistična kmetija Pri Martinovh-Krh...

Vabimo vas na brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse s področja POLJEDELSTVA – KOMBINIRANE SETVE RAZLIČNIH VRST RASTLIN IN NOVI TIPI PRIDELAVE SILAŽ KOT KRMNE BAZE ZA PREŽVEKOVALCE,  ki je organizirano v okviru Programa razvoja podeželja, pod ukrep Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja.