Ukrep za pomoč rejcem prašičev in rejcem drobnice

Ukrep za pomoč rejcem prašičev in rejcem drobnice

Kmetijstvo, Živinoreja  | 
foto: Dominik Pečovnik

foto: Dominik Pečovnik

V naslednjih dveh tednih je predvidena objava naslednjih odlokov za:
- Finančno nadomestilo zaradi izpada pri reji drobnice zaradi drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021
- Finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka pri reji prašičev zaradi epidemije COVID-19 za obdobje 1. novembra 2020 do 31. januarja 2021

Ključne besede: reja prašičev, finančna pomoč, reja drobnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do podpore bodo predvidoma upravičeni nosilci kmetijskih gospodarstev (rejci drobnice ali prašičev), ki bodo izpolnjevali pogoje iz odlokov ter med drugim tudi:


1. oddati morajo zbirno vlogo za leto 2021 v skladu z 10. členom Uredbe, ki ureja izvedbo ukrepov skupne kmetijske politike za leto 2021 (Uradni list RS, 26/21), najpozneje do 5. maja 2021; oz. v primeru pomoči pri reji prašičev najpozneje do 6. maja 2021


2. kmetijsko gospodarstvo mora biti na dan uveljavitve odloka vpisano v register kmetijskih gospodarstev


3. vpisan mora biti v Evidenci imetnikov rejnih živali v letu 2021


4. ob oddaji zbirne vloge iz točke 1. tega člena mora v Evidenco rejnih živali sporočiti podatke o staležu drobnice na dan 1. februarja 2021 in na ta dan imeti najmanj deset ovc oziroma koz, oziroma v primeru pomoči pri reji prašičev, mora imeti na ta dan najmanj tri GVŽ plemenskih prašičev oziroma petnajst GVŽ prašičev pitancev


5. na dan uveljavitve odloka ne sme biti v stečaju, prisilni likvidaciji ali v osebnem stečaju


6. na dan uveljavitve odloka ne sme imeti neporavnanih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov


7. na dan 31. decembra 2019 ne sme biti podjetje v likvidnostnih težavah, kar Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agencija) ugotavlja na podlagi zadnjih uradno objavljenih podatkov;

8. za nakazilo dodeljenih sredstev ima odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18)


9. pri določitvi višine finančnega nadomestila agencija v skladu s petim odstavkom 116. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21) upošteva višino prejetega mesečnega temeljnega dohodka na podlagi Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) za obdobje oktober 2020 (oz. november 2021 za rejce prašičev) do januar 2021, razen če upravičencu že ni bilo predhodno znižano finančno nadomestilo po drugem odloku na podlagi 116. člena zakona (podpora se zniža za prejeti mesečni temeljni dohodek, razen, če se mu je znižala po drugem odloku na podlagi 116. člena).

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Poljedelstvo

Vabilo na demonstracijski projekt - poljedelstvo

15. 03. 2024 ob 08:00

KGZS Zavod Murska Sobota

Objavljamo vabilo za brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse »PREPOZNAVANJE RAZLIČNIH TIPOV TAL, NJIHOVIH ZNAČILNOSTI IN PRILAGAJANJE KMETIJSKIH KULTUR TER RAZLIČNIH TEHNOLOGIJ NA POTREBE POSAMEZNIH KMETIJ«