Varstvo domačih živali pred divjimi zvermi in varovanje kmetijskih zemljišč

Varstvo domačih živali pred divjimi zvermi in varovanje kmetijskih zemljišč

Živinoreja, Travništvo in pašništvo  | 
foto: Dominik Pečovnik

foto: Dominik Pečovnik

Površine pod pašniki se na našem območju povečujejo, hkrati pa se povečuje tudi število škodnih primerov na njivskih površinah. na kratko je napisnih nekaj idej kako varovati svoje premoženje in živali.

Ključne besede: domače živali, divje zveri, varovanje

Zaščita kmetijskih zemljišč pred divjadjo in domačih živali pred divjimi zvermi:

Navodilo je narejeno na osnovi pravilnika: Pravilnik o minimalnih pogojih za zaščito posameznih nelovnih površin pred škodo od divjadi (UL 3/2013)

Jelen, damjak, srna, muflon

Mreža ograje za zaščito pred navadnim jelenom, damjakom, gamsom in alpskim kozorogom mora biti visoka najmanj 150 cm. Velikost okenc na mreži ograje 15 cm x 15 cm. Nad mrežo morata biti napeti dve kovinski žici debeline najmanj 2 mm, in sicer mora biti prva žica napeta 20 cm nad vrhom mreže in druga žica 20 cm nad prvo žico.

Če že imamo postavljeno obodno elektro ograjo je najenostavneje, da jo povišamo z dvema žicama kot 3 D ograjo, tako, da je nagnjena zgornji del proti strani od koder prihajajo živali.

Divji prašič, jazbec

Mreža ograje za zaščito pred divjim prašičem mora biti visoka najmanj 150 cm, od katerih je 20 cm vkopanih v tla. Spodnja nosilna žica mora biti od tal oddaljena največ 10 cm. Skica ograje z navedeno mrežo je prikazana v prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.  

Lahko pa postavimo tudi klasično elektro ograjo, ki ima najnižjo žico na 20 cm, potem naslednjo na 45 cm in zadnjo na 75 cm višine. Zelo pomembna je ozemljitev pašnega aparata.

Lahko uprabimo tudi električno ograjo v obliki številke 7.

Poljski zajec, nutrija

Mreža ograje za zaščito pred poljskim zajcem, nutrijo in pižmovko mora biti visoka najmanj 150 cm, od katerih je 20 cm vkopanih v tla. Spodnja nosilna žica mora biti od tal oddaljena največ 10 cm. Nad mrežo mora biti napeta ena kovinska žica debeline najmanj 2 mm, in sicer mora biti napeta 20 cm nad vrhom mreže.

Medved, volk in pa tudi šakal

Medved in volk izvajata večino svojih napadov v nočnem času in da preprečimo izgube naših živali moramo živali varovati z močnejšimi ograjami predvsem v nočnem času.

Lahko postavimo elektro mreže za nočno zapiranje. Višina ograje mora biti vsaj 160 cm, ograja pa mora biti neprestano pod električno napetostjo najmanj 5 kV, tudi ko živali niso v ograji. Ograja je premčna, saj moramo paziti, da ne pride do pregaženja površine. Živali moramo vsako jutro spustiti na ograjen pašnik in zvečer zapreti v ogrado. To elektro mrežo lahko nadomestijo tudi dobre staje. Če imamo urejeno stalno ograjo višine 160 cm iz farmskega pletiva ali železobetonska ograja ali tako ograjo kot jo ima večina urejenih obor za pašo damjakov, smo dosegli svoj namen .Pred volkom in morda tudi šakalom bomo živali zaščitili z dobro električno ograjo ali pa s pastirskimi psi.

http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/velike_zveri/zgibanka_medved_06.pdf

Več o volku v zgibanki:

http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/velike_zveri/zgibanka_volk_06.pdf

 

 

Zapisala:

Mag. Pevec Tatjana

Nazaj

Prihajajoči dogodki