30. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2024

30. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2024

Živinoreja, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo  | 
30. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2024

V petek, 1. marca 2024, je bil objavljen javni razpis, namenjen naložbam v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva.

Ključne besede: razpis, naložbe v zmanjšanje emisij TGP

 

 

 

 

 

 

 

 

V sklopu razpisa so podprte naložbe v izboljšanje učinkovitosti rabe živinskih gnojil ter zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in amonijaka, in sicer:

– ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,

– nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,

– zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil,

– nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov (nova)

ter naložbe v ureditev hlevov oziroma nakup pripadajoče opreme, če z isto vlogo na javni razpis uveljavlja podporo za naložbo v povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil, ki presegajo minimalne zahteve iz predpisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem iz kmetijskih virov za najmanj deset odstotkov oziroma bo rezultat naložbe v ureditev hleva oziroma nakup pripadajoče opreme povečanje obnovljivih virov energije oziroma učinkovite rabe energije za najmanj deset odstotkov glede na stanje pred naložbo.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 5.000.000 EUR, od tega 500.000 EUR za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A), 3.000.000 EUR za naložbe fizičnih oseb (sklop B) ter 1.500.000 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C).

Glede na velikost naložbe ločimo:

- enostavne naložbe, ki zajemajo naložbe do vključno 200.000 eurov skupne priznane vrednosti in

- zahtevne naložbe nad 200.000 eurov skupne priznane vrednosti

Za določitev upravičenih stroškov pri nakupu se uporablja Seznam upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti  za 30. JR za leto 2024 (Priloga 1). Za stroške, ki so določeni v seznamu stroškov mora upravičenec k vlogi na javni razpis priložiti eno ponudbo. Upravičeni stroški se priznajo do najvišje priznane vrednosti na enoto mere. Če vrednosti niso določene v Seznamu upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti mora upravičenec k vlogi na javni razpis priložiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov.

Na razpisu se lahko uveljavljajo stroški naložb, ki so nastali pred vložitvijo vloge na javni razpis, vendar ne pred 4. 8. 2023, če gre za naložbe, ki se izvajajo zaradi škode zaradi poplav in zemeljskih plazov v avgustu 2023, ki je razvidna iz ocene škode, določene v skladu z uredbo, ki ureja metodologijo za ocenjevanje škode ter splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali od 1.januarja 2014 do vložitve zadnjega zahtevka.

Stopnja javne podpore je 50% upravičenih stroškov in se poveča za:

- 20 %, če je KG razvrščeno v OMD,

- 20 %, če je naložba povezana z ukrepom iz Ekološko kmetijstvo oz. KOPOP in ima upravičenec najmanj 50 % kmetijskih površin vključenih v enega iz med ukrepov (ZV 2022),

- 20% za naložbe mladih kmetov.

Stopnje podpore iz prejšnjega odstavka se lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči 90 % upravičenih stroškov. Najnižji znesek javne podpore je 2.000 eurov na posamezno vlogo.

Vstopni prag je 25% možnega številka točk. In sicer za sklop A je to 25 točk ter za sklopa B in C 30 točk. Med vlogami, ki presežejo vstopni prag točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe sredstev za posamezni sklop javnega razpisa.

Vnos in vložitev vloge v elektronski sistem bo možen od 25. marca do vključno 22. maja 2024.

Zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 30. junij 2025. Pred vložitvijo zahtevka mora biti naložba zaključena in vsi računi plačani.

Za več informacij glede pogojev ob vložitvi vloge na javni razpis, obveznostih se obrnite na vašo kmetijsko svetovalno službo.

 

Barbara Kralj, mag. kmet.

Prispevek si lahko prenesete tukaj.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!