Finančna pomoč pri reji prašičev v letu 2020

Finančna pomoč pri reji prašičev v letu 2020

Kmetijstvo, Živinoreja, Ekološko kmetijstvo  | 
https://www.fwi.co.uk/livestock/livestock-feed-nutrition/5-zinc-oxide-alternatives-for-pigs-compared

https://www.fwi.co.uk/livestock/livestock-feed-nutrition/5-zinc-oxide-alternatives-for-pigs-compared

Obveščamo vas, da je bil včeraj v Uradnem listu RS, št. 167/2020 objavljen Odlok o finančni pomoči pri reji prašičev v letu 2020.

Ključne besede: reja prašičev, finančna pomoč

 

 

 

 

 

 

PRAVNA PODLAGA:

10., 12. in 23. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18)

Odlok o finančni pomoči pri reji prašičev v letu 2020 (Uradni list RS, št. 167/2020, v nadaljevanju: odlok)

KAJ: Finančna pomoč kmetijskim gospodarstvom pri reji prašičev, zaradi poslabšanja ekonomskih razmer v sektorju prašičjega mesa v letu 2020.

KDO JE UPRAVIČEN: Vlagatelj je nosilec KMG, ki redi:

- kategorijo prašičev pitancev od 30 kg dalje, pitane na višjo težo, in kmečko rejo prašičev  oziroma kategorijo prašičev pitancev od 30 do 110 kg,

- kategorije plemenskih merjascev, plemenskih mladic oziroma plemenskih svinj.

Upravičenec do finančne pomoči je vlagatelj, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev finančne pomoči.

POGOJI: Za pridobitev finančne pomoči mora vlagatelj izpolnjevati naslednje pogoje:

  • Ø vpisan je v evidenco imetnikov rejnih živali v letu 2020;
  • Ø na dan 1. februar 2020 je sporočil podatke o staležu prašičev v evidenco rejnih živali in preračun števila živali na GVŽ izkazuje na ta dan najmanj tri GVŽ plemenskih prašičev oziroma petnajst GVŽ prašičev pitancev;
  • Ø kmetijsko gospodarstvo je na dan oddaje zahtevka vpisano v register kmetijskih gospodarstev;
  • Ø na dan oddaje zahtevka ne sme biti v stečaju, prisilni likvidaciji ali v osebnem stečaju in ne sme imeti neporavnanih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov.

Preračun prašičev pitancev v GVŽ – upošteva se podatek o številu vpisanih živali na dan 1. februar 2020 ali podatek o povprečnem številu živali v turnusu za leto 2020. Če sta podana oba podatka, se upošteva podatek z višjo vrednostjo.

VIŠINA FINANČNE POMOČI

Višina pomoči za upravičenca se izračuna tako, da se višina pomoči na GVŽ prašiča pitanca oziroma višina pomoči na GVŽ plemenskega prašiča pomnoži s številom GVŽ upravičenih prašičev pitancev oziroma s številom GVŽ  plemenskih prašičev upravičenca.

Višina pomoči na GVŽ prašiča pitanca se izračuna tako, da se zagotovljena sredstva, ki so namenjena za izplačilo finančne pomoči, delijo s seštevkom vseh skupnih GVŽ iz upravičenih zahtevkov.

Višina pomoči na GVŽ plemenskega prašiča se izračuna tako, da se višina pomoči na GVŽ prašiča pitanca iz prejšnjega odstavka pomnoži s faktorjem dve.

  • POSTOPEK: Podpisan obrazec »Zahtevek za dodelitev finančne pomoči pri reji prašičev za leto 2020« (skupaj s Izjavo vlagatelja in Izjavo vlagatelja glede enotnega podjetja) mora vlagatelj vložiti na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »finančna pomoč pri reji prašičev« do 25. novembra 2020.

O zahtevku odloči Agencija z odločbo, najpozneje do 1. decembra 2020.

 

Obrazec "Zahteve za dodelitev finančne pomoči pri reji prašičev za leto 2020" je dostopen tukaj.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Poljedelstvo

Vabilo na demonstracijski projekt - poljedelstvo

15. 03. 2024 ob 08:00

KGZS Zavod Murska Sobota

Objavljamo vabilo za brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse »PREPOZNAVANJE RAZLIČNIH TIPOV TAL, NJIHOVIH ZNAČILNOSTI IN PRILAGAJANJE KMETIJSKIH KULTUR TER RAZLIČNIH TEHNOLOGIJ NA POTREBE POSAMEZNIH KMETIJ«