Finančna pomoč pri reji prašičev v letu 2020

Finančna pomoč pri reji prašičev v letu 2020

Kmetijstvo, Živinoreja, Ekološko kmetijstvo  | 
https://www.fwi.co.uk/livestock/livestock-feed-nutrition/5-zinc-oxide-alternatives-for-pigs-compared

https://www.fwi.co.uk/livestock/livestock-feed-nutrition/5-zinc-oxide-alternatives-for-pigs-compared

Obveščamo vas, da je bil včeraj v Uradnem listu RS, št. 167/2020 objavljen Odlok o finančni pomoči pri reji prašičev v letu 2020.

Ključne besede: reja prašičev, finančna pomoč

 

 

 

 

 

 

PRAVNA PODLAGA:

10., 12. in 23. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18)

Odlok o finančni pomoči pri reji prašičev v letu 2020 (Uradni list RS, št. 167/2020, v nadaljevanju: odlok)

KAJ: Finančna pomoč kmetijskim gospodarstvom pri reji prašičev, zaradi poslabšanja ekonomskih razmer v sektorju prašičjega mesa v letu 2020.

KDO JE UPRAVIČEN: Vlagatelj je nosilec KMG, ki redi:

- kategorijo prašičev pitancev od 30 kg dalje, pitane na višjo težo, in kmečko rejo prašičev  oziroma kategorijo prašičev pitancev od 30 do 110 kg,

- kategorije plemenskih merjascev, plemenskih mladic oziroma plemenskih svinj.

Upravičenec do finančne pomoči je vlagatelj, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev finančne pomoči.

POGOJI: Za pridobitev finančne pomoči mora vlagatelj izpolnjevati naslednje pogoje:

  • Ø vpisan je v evidenco imetnikov rejnih živali v letu 2020;
  • Ø na dan 1. februar 2020 je sporočil podatke o staležu prašičev v evidenco rejnih živali in preračun števila živali na GVŽ izkazuje na ta dan najmanj tri GVŽ plemenskih prašičev oziroma petnajst GVŽ prašičev pitancev;
  • Ø kmetijsko gospodarstvo je na dan oddaje zahtevka vpisano v register kmetijskih gospodarstev;
  • Ø na dan oddaje zahtevka ne sme biti v stečaju, prisilni likvidaciji ali v osebnem stečaju in ne sme imeti neporavnanih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov.

Preračun prašičev pitancev v GVŽ – upošteva se podatek o številu vpisanih živali na dan 1. februar 2020 ali podatek o povprečnem številu živali v turnusu za leto 2020. Če sta podana oba podatka, se upošteva podatek z višjo vrednostjo.

VIŠINA FINANČNE POMOČI

Višina pomoči za upravičenca se izračuna tako, da se višina pomoči na GVŽ prašiča pitanca oziroma višina pomoči na GVŽ plemenskega prašiča pomnoži s številom GVŽ upravičenih prašičev pitancev oziroma s številom GVŽ  plemenskih prašičev upravičenca.

Višina pomoči na GVŽ prašiča pitanca se izračuna tako, da se zagotovljena sredstva, ki so namenjena za izplačilo finančne pomoči, delijo s seštevkom vseh skupnih GVŽ iz upravičenih zahtevkov.

Višina pomoči na GVŽ plemenskega prašiča se izračuna tako, da se višina pomoči na GVŽ prašiča pitanca iz prejšnjega odstavka pomnoži s faktorjem dve.

  • POSTOPEK: Podpisan obrazec »Zahtevek za dodelitev finančne pomoči pri reji prašičev za leto 2020« (skupaj s Izjavo vlagatelja in Izjavo vlagatelja glede enotnega podjetja) mora vlagatelj vložiti na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »finančna pomoč pri reji prašičev« do 25. novembra 2020.

O zahtevku odloči Agencija z odločbo, najpozneje do 1. decembra 2020.

 

Obrazec "Zahteve za dodelitev finančne pomoči pri reji prašičev za leto 2020" je dostopen tukaj.

Nazaj

Prihajajoči dogodki