Aktualno

Brezplačna psihosocialna podpora za kmete - pomoč po poplavah
vir: MKGP
Pomoč prizadetim kmetijam Zgornje Savinjske doline in Mežiške doline
vir: MKGP
Spletna predstavitev 27. JAVNEGA RAZPISA IZ NASLOVA PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA 2014-2020, podukrep 4.1
Video predstavitev intervencij KOPOP, ekološko kmetovanje in ekološko čebelarjenje, lokalne pasme in sorte ter biotično varstvo rastlin
Foto: Lidija Diklič - aplikacija gnojevke s cevmi
V RKG prijavljene obdelane kmetijske površine, foto Lidija Diklič
Vir: TRPIN Švikart, Darja FADN : mreža knjigovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev / avtorji Darja Trpin Švikart ... [et al.]. -
Foto: Janez Lapanje, predelava mleka na kmetiji Na Krnicah
Foto: Lidija Diklič - raztros apnenca po njivi
Foto: Marjana Avberšek
Foto: Lidija Diklič
Krškopoljski prašič foto: Marjeta Ženko
foto: Tatjana Pevec
Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, 22. 08. 2022

Sporočanje višje sile zaradi suše v letu 2022

Kmetijska gospodarstva, ki zaradi posledic suše v letu 2022 ne morejo izpolniti zahtev ali obveznosti za ukrepe kmetijske politike, ki so jih prijavila na zbirni vlogi za leto 2022 oziroma v vlogi na javni razpis, morajo sporočiti višjo silo. V navodilih v prilogi  je obrazloženo, kdaj in kako uveljavljati primer višje sile zaradi suše.

 

foto: Tatjana Pevec
Dodatni roki za oddajo vlog po dveh kmetijskih razpisih
Vir: TRPIN Švikart, Darja FADN : mreža knjigovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev / avtorji Darja Trpin Švikart ... [et al.]. -
Vir: MKGP, Mreža za podeželje
foto: Polona Starc
Posnetek nadaljevalnega izobraževanja za ekološko kmetovanje za področje poljedelstva in vrtnarstva
foto: Dominik Pečovnik
Teleta iz postopka embriotansfer na kmetiji Napotnik, foto: Janez Strašek
Foto: Mojca Pušnik, posevek konoplje
Primer dobre prakse - novogradnja hleva za pitanje puranov, dva stolpna silosa in zbiralnik za vodo
vir: MKGP
Foto: Janez Strašek
Foto: kmetija Lapornik
Foto: Marija Vaukan
Uspešno zaključena e-usposabljanja KOPOP 2020
foto: Alenka Sekirnik
Kmetijstvo, Ekonomika in PRP 20. 11. 2020

PREDSTAVITEV 16. javnega razpisa za podukrep 4.1 PODPORA ZA NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA

Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za naložbe v ureditev hlevov in skladišč za krmo ter za naložbe namenjene izboljšanju skladiščnih kapacitet za živinska gnojila ter mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov. Višina nepovratnih sredstev je 9.015.046 evrov. Višina sofinanciranja je 30- 50%.

foto: MKGP
foto: MKGP
Foto: Iris Škerbot
Foto: Polona Starc
Foto: Irena Friškovec
vir: http://www.dobroteslovenskihkmetij.si/
Interventni ukrepi za kmete zaradi epidemije
Foto: Polona Starc
foto: Polona Starc
foto: Polona Starc
foto: Polona Starc
Mlada kmetica Katja, foto: Polona Starc
Foto: Irena Friškovec