Aktualno

Nepovratna sredstva za prevzemnike kmetij in prenosnike za prenašanje znanja na mladega kmeta
OBVESTILO kmetijam, ki kmetujete na vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov na območju občin Šmartno ob Paki, Polzele in Braslovč, Slovenj Gradca ter Celja in Žalca in imate zemljišča na VVO I –nadomestila
Agencija je pričela z izdajanjem odločb za intervencijo OMD za leto 2023
Foto: Lidija Diklič
Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, 05. 12. 2023

Ekološko kmetovanje kot razvojna priložnost kmetij

Ekološko kmetovanje je način kmetovanja, kjer se celostno dopolnjujeta rastlinska pridelava in reja živali in s tem sledenje naravnim metodam in kroženju snovi v naravi. Ob pridelavi visoko kakovostne in varne hrane ekološko kmetijstvo pomeni trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri ter uveljavljanje načela dobrobiti živali

Prvi in osnovni pogoj za vstop v sistem ekološkega kmetovanja in tudi za pridobitev finančnih podpor je prijava v kontrolo ekološkega kmetovanja pri eni od kontrolnih organizacij. Skrajni rok za prijavo v sistem kontrole je do 31.12 tekočega leta za prihodnje leto.

Brezplačna psihosocialna podpora za kmete - pomoč po poplavah
vir: MKGP
vir: MKGP
Spletna predstavitev 27. JAVNEGA RAZPISA IZ NASLOVA PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA 2014-2020, podukrep 4.1
Video predstavitev intervencij KOPOP, ekološko kmetovanje in ekološko čebelarjenje, lokalne pasme in sorte ter biotično varstvo rastlin
Foto: Lidija Diklič - aplikacija gnojevke s cevmi
V RKG prijavljene obdelane kmetijske površine, foto Lidija Diklič
Vir: TRPIN Švikart, Darja FADN : mreža knjigovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev / avtorji Darja Trpin Švikart ... [et al.]. -
Foto: Janez Lapanje, predelava mleka na kmetiji Na Krnicah
Foto: Lidija Diklič - raztros apnenca po njivi
Foto: Marjana Avberšek
Foto: Lidija Diklič
Krškopoljski prašič foto: Marjeta Ženko
foto: Tatjana Pevec
Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, 22. 08. 2022

Sporočanje višje sile zaradi suše v letu 2022

Kmetijska gospodarstva, ki zaradi posledic suše v letu 2022 ne morejo izpolniti zahtev ali obveznosti za ukrepe kmetijske politike, ki so jih prijavila na zbirni vlogi za leto 2022 oziroma v vlogi na javni razpis, morajo sporočiti višjo silo. V navodilih v prilogi  je obrazloženo, kdaj in kako uveljavljati primer višje sile zaradi suše.

 

foto: Tatjana Pevec
Dodatni roki za oddajo vlog po dveh kmetijskih razpisih
Vir: TRPIN Švikart, Darja FADN : mreža knjigovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev / avtorji Darja Trpin Švikart ... [et al.]. -
Vir: MKGP, Mreža za podeželje
foto: Polona Starc
Posnetek nadaljevalnega izobraževanja za ekološko kmetovanje za področje poljedelstva in vrtnarstva
foto: Dominik Pečovnik
Teleta iz postopka embriotansfer na kmetiji Napotnik, foto: Janez Strašek
Foto: Mojca Pušnik, posevek konoplje
Primer dobre prakse - novogradnja hleva za pitanje puranov, dva stolpna silosa in zbiralnik za vodo
vir: MKGP
Foto: Janez Strašek
Foto: kmetija Lapornik
Foto: Marija Vaukan
Uspešno zaključena e-usposabljanja KOPOP 2020
foto: Alenka Sekirnik
Kmetijstvo, Ekonomika in PRP 20. 11. 2020

PREDSTAVITEV 16. javnega razpisa za podukrep 4.1 PODPORA ZA NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA

Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za naložbe v ureditev hlevov in skladišč za krmo ter za naložbe namenjene izboljšanju skladiščnih kapacitet za živinska gnojila ter mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov. Višina nepovratnih sredstev je 9.015.046 evrov. Višina sofinanciranja je 30- 50%.

foto: MKGP
foto: MKGP
Foto: Iris Škerbot
Foto: Polona Starc
Foto: Irena Friškovec
vir: http://www.dobroteslovenskihkmetij.si/
Interventni ukrepi za kmete zaradi epidemije
Foto: Polona Starc
foto: Polona Starc
foto: Polona Starc
foto: Polona Starc
Mlada kmetica Katja, foto: Polona Starc
Foto: Irena Friškovec

VABILO NA USPOSABLJANJE IZ INTERAKTIVNEGA STRATEŠKEGA MANAGEMENTA ~ kmetovanje z vizijo ~