Aktualno

Zaradi snega poležan posevek ječmena, S. Gajšek, april 2024
Poplavljena njiva na kmetiji Štriker
30. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2024
Ozkolistni trpotec (vir: splet)
Pes na povodcu (vir: splet)
Foto: Barbara Kralj
Vir: arhiv KGZS, paša govedi
OBVESTILO kmetijam, ki kmetujete na vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov na območju občin Šmartno ob Paki, Polzele in Braslovč, Slovenj Gradca ter Celja in Žalca in imate zemljišča na VVO I –nadomestila
Foto: Vesna Čuček
Agencija je pričela z izdajanjem odločb za intervencijo OMD za leto 2023
Foto: Lidija Diklič
Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, 05. 12. 2023

Ekološko kmetovanje kot razvojna priložnost kmetij

Ekološko kmetovanje je način kmetovanja, kjer se celostno dopolnjujeta rastlinska pridelava in reja živali in s tem sledenje naravnim metodam in kroženju snovi v naravi. Ob pridelavi visoko kakovostne in varne hrane ekološko kmetijstvo pomeni trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri ter uveljavljanje načela dobrobiti živali

Prvi in osnovni pogoj za vstop v sistem ekološkega kmetovanja in tudi za pridobitev finančnih podpor je prijava v kontrolo ekološkega kmetovanja pri eni od kontrolnih organizacij. Skrajni rok za prijavo v sistem kontrole je do 31.12 tekočega leta za prihodnje leto.

foto: Igor Škerbot - semena kmetijskih rastlin
foto: Igor Škerbot
vir: splet
foto: Igor Škerbot, kumare po toči
15 m varovalni pas na njivi ob vodotoku 1. reda, foto Igor Škerbot 2023
Foto: Lidija Dikič, pester prezimni posevek
Brezplačna psihosocialna podpora za kmete - pomoč po poplavah
vir: MKGP
vir: MKGP
Poplavljena koruza na Kroškem
Foto: Rok Samec
Poškodovane bučke se bodo po listni aplikaciji z biostimulativnimi sredstvi na osnovi aminokislin hitro opomogle, Foto IGŠ 2023
Poškodovanim posevkom zelenjave najprej pomagamo z listno aplikacijo biostimulativnih sredstev na osnovi aminokislin, Foto IGŠ 2023
foto: Julija Kordež, ZSPM
Odcvetele rastline orjaške zlate rozge, foto: Lidija Diklič
Foto: Lidija Diklič - Košnja kot ukrep proti širjenju invazivnih tujerodnih rastlin,
Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, 24. 04. 2023

Napotki vlagateljem pred vnosom zbirnih vlog za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike za leto 2023

Z 31. 3. 2023 se je pričela oddaja zbirnih vlog za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike za leto 2023, ki bo trajala do 10. 7. 2023. Zbirno vlogo lahko vlagatelji oddajo sami v elektronski sistem Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja ali za vnos pooblastijo svojega kmetijskega svetovalca in vnos opravijo na eni od izpostav kmetijske svetovalne službe.

Foto: Lidija Diklič - sejalnica za vsejavanje v travno rušo
Video predstavitev intervencij KOPOP, ekološko kmetovanje in ekološko čebelarjenje, lokalne pasme in sorte ter biotično varstvo rastlin
Foto T. Pevec: Jemanje vzorca za določitev suhe snovi
Foto T. Pevec: Jemanje vzorca silaže za določitev suhe snovi
Foto: Lidija Diklič - aplikacija gnojevke s cevmi
Pašnik za kokoši na strmih površinah in kostanji (foto: Vesna Čuček)
Gnojenje kmetijskih zemljišč tudi z malo snega ni dovoljeno, tudi po 15.2. ne
Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, 09. 02. 2023

Do kdaj veljajo prepovedi gnojenja z organskimi in mineralnimi gnojili ob koncu zime?

Zaradi splošnih in časovnih omejitev je potrebno v od začetka februarja z gnojenjem še počakati vsaj do sredine februarja in kasneje do začetka meseca marca, ko bo potrebno biti še posebej preudaren ob odločitvi, kdaj je za vašo njivsko površino primeren čas za prva gnojenja, tako z dovoljenimi organskimi gnojili, kot tudi z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik. 

Foto T. Pevec: Cvetoči krmni grah
V RKG prijavljene obdelane kmetijske površine, foto Lidija Diklič
Foto: Lidija Diklič - raztros apnenca po njivi
Foto: Lidija Diklič
Foto: Igor Škerbot, japonski dresnik
Testiranje in selekcija govedi ženskega spola na genotip A2 beta-kazeina za pripravo funkcionalnih mlečnih proizvodov višje dodane vrednosti
Foto: Lidija Diklič, krave dojilje s teleti na paši
Foto: Lidija Diklič
Foto: Marjan Dolenšek
Foto: Marjan Dolenšek
foto: Tatjana Pevec
Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, 22. 08. 2022

Sporočanje višje sile zaradi suše v letu 2022

Kmetijska gospodarstva, ki zaradi posledic suše v letu 2022 ne morejo izpolniti zahtev ali obveznosti za ukrepe kmetijske politike, ki so jih prijavila na zbirni vlogi za leto 2022 oziroma v vlogi na javni razpis, morajo sporočiti višjo silo. V navodilih v prilogi  je obrazloženo, kdaj in kako uveljavljati primer višje sile zaradi suše.

 

foto: Tatjana Pevec
Koruza sama zbira najmanjše kapljice vode.  foto: T. Pevec
foto: Dominik Pečovnik
Strnišče priprava za setev in zapleveljeno neposejano strnišče foto: T. Pevec
STROKOVNO SREČANJE PRI REJI DROBNICE
Koruza poškodovana od toče, se bo obrastla  foto: T. Pevec
Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, 27. 05. 2022

Kako ukrepati po toči?

V zadnjih dneh je po različnih delih Slovenije klesti toča. Pripravili smo nekaj kratkih priporočil kako ukrepati na kmetijskih zemljiščih in v posameznih posevkih prizadetih od toče.

Utrinek s pogovora o gnojenju, vodila ga je novinarka Klara Lovenjak, govorec Igor Škerbot KGZS Zavod CE, Foto: matjazocko.com
Cvetoči dosevki v septembru na ekološki kmetiji Krajnc, foto: Mitja Zupančič
Spomladi na paši foto: Helena Prepadnik
foto: Robert Kranvogel
Kurjenje brežine, foto: T. Pevec
Vir: MKGP, Mreža za podeželje
Posnetek nadaljevalnega izobraževanja za ekološko kmetovanje za področje poljedelstva in vrtnarstva
foto: Tatjana Pevec
foto: Tatjana Pevec
Foto: Igor Škerbot

DŽ govedo

Kmetijstvo, Travništvo in pašništvo | 20. 12. 2021
foto: Tatjana Pevec

DŽ Drobnica

Kmetijstvo, Travništvo in pašništvo | 14. 12. 2021
foto: Tatjana Pevec
Foto: Igor Škerbot
foto: Dominik Pečovnik
foto: Tatjana Pevec
foto: MKGP
Poškodbe v posevku oljnih buč na območju občine Žalec. Foto Tatjana Pevec
foto: Tatjana Pevec
Foto: Marija Vaukan
foto: Tatjana Pevec
Rast lucerne in varovalnega posevka, foto: T. Pevec
Dokler je tudi po 15.2.2021 na poljih še sneg in so tla zmrznjena, gnojenje še ni dovoljeno. Foto Igor Škerbot
Uspešno zaključena e-usposabljanja KOPOP 2020
Foto: Dominik Pečovnik
Foto: Slavica Hudina
foto: Rok Samec
Ščavje, foto: Iris Škerbot
Foto: Polona Starc
foto: Polona Starc
Spravilo mrve prve košnje in nevarnost samovžiga
Foto: Irena Friškovec

Setev lucerne

Kmetijstvo, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo | 17. 09. 2019
Lucerna vir: https://www.agrosaat.si/sorte-hibridi-gnojila-fitofarmacevtska-sredstva/lucerna/
foto: Dominik Pečovnik

Paša in vročina

Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo | 17. 09. 2019
foto: Dominik Pečovnik
foto: Dominik Pečovnik