Aktualno

Poplavljena njiva na kmetiji Štriker
30. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2024
Ozkolistni trpotec (vir: splet)
Pes na povodcu (vir: splet)
Foto: Barbara Kralj
Vir: arhiv KGZS, paša govedi
OBVESTILO kmetijam, ki kmetujete na vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov na območju občin Šmartno ob Paki, Polzele in Braslovč, Slovenj Gradca ter Celja in Žalca in imate zemljišča na VVO I –nadomestila
Foto: Andreja Marguč Kavc
Foto: Simon Gajšek
Foto: Vesna Čuček
Agencija je pričela z izdajanjem odločb za intervencijo OMD za leto 2023
Foto: Lidija Diklič
Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, 05. 12. 2023

Ekološko kmetovanje kot razvojna priložnost kmetij

Ekološko kmetovanje je način kmetovanja, kjer se celostno dopolnjujeta rastlinska pridelava in reja živali in s tem sledenje naravnim metodam in kroženju snovi v naravi. Ob pridelavi visoko kakovostne in varne hrane ekološko kmetijstvo pomeni trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri ter uveljavljanje načela dobrobiti živali

Prvi in osnovni pogoj za vstop v sistem ekološkega kmetovanja in tudi za pridobitev finančnih podpor je prijava v kontrolo ekološkega kmetovanja pri eni od kontrolnih organizacij. Skrajni rok za prijavo v sistem kontrole je do 31.12 tekočega leta za prihodnje leto.

foto: Igor Škerbot
foto: Igor Škerbot, kumare po toči
VABILO NA 7. POSVET ZA REJCE DROBNICE
15 m varovalni pas na njivi ob vodotoku 1. reda, foto Igor Škerbot 2023
Foto: Lidija Dikič, pester prezimni posevek
vir: AKTRP
Brezplačna psihosocialna podpora za kmete - pomoč po poplavah
vir: MKGP
vir: MKGP
Poplavljena koruza na Kroškem
Foto: Rok Samec
Afriška prašičja kuga (APK)
Foto: Barbara Kralj
Odcvetele rastline orjaške zlate rozge, foto: Lidija Diklič
Foto: Lidija Diklič - Košnja kot ukrep proti širjenju invazivnih tujerodnih rastlin,
Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, 24. 04. 2023

Napotki vlagateljem pred vnosom zbirnih vlog za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike za leto 2023

Z 31. 3. 2023 se je pričela oddaja zbirnih vlog za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike za leto 2023, ki bo trajala do 10. 7. 2023. Zbirno vlogo lahko vlagatelji oddajo sami v elektronski sistem Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja ali za vnos pooblastijo svojega kmetijskega svetovalca in vnos opravijo na eni od izpostav kmetijske svetovalne službe.

Foto: Lidija Diklič - sejalnica za vsejavanje v travno rušo
VABILO NA 7. DRŽAVNO RAZSTAVO GOVEDI RJAVE PASME SLOVENIJE
Foto: Irena Kos
Video predstavitev intervencij KOPOP, ekološko kmetovanje in ekološko čebelarjenje, lokalne pasme in sorte ter biotično varstvo rastlin
Foto T. Pevec: Jemanje vzorca za določitev suhe snovi
Foto T. Pevec: Jemanje vzorca silaže za določitev suhe snovi
Foto: Barbara Kralj
Foto: Lidija Diklič - aplikacija gnojevke s cevmi
Pašnik za kokoši na strmih površinah in kostanji (foto: Vesna Čuček)
Foto: Barbara Kralj
Gnojenje kmetijskih zemljišč tudi z malo snega ni dovoljeno, tudi po 15.2. ne
Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, 09. 02. 2023

Do kdaj veljajo prepovedi gnojenja z organskimi in mineralnimi gnojili ob koncu zime?

Zaradi splošnih in časovnih omejitev je potrebno v od začetka februarja z gnojenjem še počakati vsaj do sredine februarja in kasneje do začetka meseca marca, ko bo potrebno biti še posebej preudaren ob odločitvi, kdaj je za vašo njivsko površino primeren čas za prva gnojenja, tako z dovoljenimi organskimi gnojili, kot tudi z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik. 

Foto T. Pevec: Cvetoči krmni grah
Živalim prilagojena reja, foto: Barbara Lobe
V RKG prijavljene obdelane kmetijske površine, foto Lidija Diklič
Foto: Lidija Diklič - raztros apnenca po njivi
vir: MKGP
Foto: Barbara Kralj
PASMA KRŠKOPOLJSKI PRAŠIČ IN PREDSTAVITEV PROJEKTA »SLEDLJIVOST POREKLA PRI PASMI KRŠKOPOLJSKI PRAŠIČ«
Foto: Lidija Diklič
Foto: Barbara Kralj
Testiranje in selekcija govedi ženskega spola na genotip A2 beta-kazeina za pripravo funkcionalnih mlečnih proizvodov višje dodane vrednosti
Foto: Irena Kos, na sliki sta oče Stanko in sin Rok v klavnici
Foto: Lidija Diklič, krave dojilje s teleti na paši
Foto: Lidija Diklič
Vabilo na demonstracijski projekt - živinoreja
Foto: Rok Samec
Krškopoljski prašič foto: Marjeta Ženko
foto: Tatjana Pevec
Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, 22. 08. 2022

Sporočanje višje sile zaradi suše v letu 2022

Kmetijska gospodarstva, ki zaradi posledic suše v letu 2022 ne morejo izpolniti zahtev ali obveznosti za ukrepe kmetijske politike, ki so jih prijavila na zbirni vlogi za leto 2022 oziroma v vlogi na javni razpis, morajo sporočiti višjo silo. V navodilih v prilogi  je obrazloženo, kdaj in kako uveljavljati primer višje sile zaradi suše.

 

Koruza sama zbira najmanjše kapljice vode.  foto: T. Pevec
foto: Dominik Pečovnik
Strnišče priprava za setev in zapleveljeno neposejano strnišče foto: T. Pevec
vir: MKGP
STROKOVNO SREČANJE PRI REJI DROBNICE
Koruza poškodovana od toče, se bo obrastla  foto: T. Pevec
Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, 27. 05. 2022

Kako ukrepati po toči?

V zadnjih dneh je po različnih delih Slovenije klesti toča. Pripravili smo nekaj kratkih priporočil kako ukrepati na kmetijskih zemljiščih in v posameznih posevkih prizadetih od toče.

Utrinek s pogovora o gnojenju, vodila ga je novinarka Klara Lovenjak, govorec Igor Škerbot KGZS Zavod CE, Foto: matjazocko.com
Ekološko kmetovanje in mladi prevzemniki
Spomladi na paši foto: Helena Prepadnik
foto: Robert Kranvogel
Kurjenje brežine, foto: T. Pevec
Potrošnik mora vedeti, od kod prihaja meso na trgovske police
katalog bikov za leto 2022, Vir: OC Preska, OC Ptuj
Vir: MKGP, Mreža za podeželje
foto: Polona Starc
Posnetek nadaljevalnega izobraževanja za ekološko kmetovanje za področje poljedelstva in vrtnarstva
Foto: Igor Škerbot
Anaerobna obdelava gnojevke na bioplinski napravi. Foto:Lobe Barbara
Foto: Igor Škerbot
foto: Dominik Pečovnik
Krškopoljski prašič foto: Marjeta Ženko
Teleta iz postopka embriotansfer na kmetiji Napotnik, foto: Janez Strašek
Primer dobre prakse - novogradnja hleva za pitanje puranov, dva stolpna silosa in zbiralnik za vodo
foto: Tatjana Pevec
Foto: Janez Strašek
V odprtih hlevih se pozimi ovce rade nastavijo sončnim žarkom. Foto: P.Pšaker
foto: Dominik Pečovnik
foto: Tatjana Pevec
Rast lucerne in varovalnega posevka, foto: T. Pevec
Najbolj naraven način reje krav dojilj. Foto: Peter Pšaker
Žetev koruze za zrnje  foto: T. Pevec
Setev koruze v posebnih razmerah in križanec,  foto: T. Pevec
Uspešno zaključena e-usposabljanja KOPOP 2020
https://www.fwi.co.uk/livestock/livestock-feed-nutrition/5-zinc-oxide-alternatives-for-pigs-compared
Foto: Dominik Pečovnik
Foto: Mitja Zupančič
foto: Rok Samec
foto: Polona Starc
Mlečna kontrola - navodila za čas epidemije
Foto: Polona Starc
Izvajanje mlečne kontrole v času epidemije
krave molznice
Identifikacija in registracija živali v času epidemije covid-19
Foto: Iris Škerbot
foto: Dominik Pečovnik

Paša in vročina

Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo | 17. 09. 2019
foto: Dominik Pečovnik

Urea v mleku

Kmetijstvo, Živinoreja, Ekološko kmetijstvo | 17. 09. 2019
foto: Dominik Pečovnik
foto: Dominik Pečovnik