Aktualno

Foto: Lidija Diklič
Foto: Barbara Kralj
Testiranje in selekcija govedi ženskega spola na genotip A2 beta-kazeina za pripravo funkcionalnih mlečnih proizvodov višje dodane vrednosti
Foto: Irena Kos, na sliki sta oče Stanko in sin Rok v klavnici
Foto: Lidija Diklič, krave dojilje s teleti na paši
Foto: Lidija Diklič
Vabilo na demonstracijski projekt - živinoreja
Foto: Rok Samec
Krškopoljski prašič foto: Marjeta Ženko
foto: Tatjana Pevec
Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, 22. 08. 2022

Sporočanje višje sile zaradi suše v letu 2022

Kmetijska gospodarstva, ki zaradi posledic suše v letu 2022 ne morejo izpolniti zahtev ali obveznosti za ukrepe kmetijske politike, ki so jih prijavila na zbirni vlogi za leto 2022 oziroma v vlogi na javni razpis, morajo sporočiti višjo silo. V navodilih v prilogi  je obrazloženo, kdaj in kako uveljavljati primer višje sile zaradi suše.

 

Koruza sama zbira najmanjše kapljice vode.  foto: T. Pevec
foto: Dominik Pečovnik
Strnišče priprava za setev in zapleveljeno neposejano strnišče foto: T. Pevec
vir: MKGP
STROKOVNO SREČANJE PRI REJI DROBNICE
Koruza poškodovana od toče, se bo obrastla  foto: T. Pevec
Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, 27. 05. 2022

Kako ukrepati po toči?

V zadnjih dneh je po različnih delih Slovenije klesti toča. Pripravili smo nekaj kratkih priporočil kako ukrepati na kmetijskih zemljiščih in v posameznih posevkih prizadetih od toče.

Dobrobit živali – krave molznice v hlevu
Utrinek s pogovora o gnojenju, vodila ga je novinarka Klara Lovenjak, govorec Igor Škerbot KGZS Zavod CE, Foto: matjazocko.com
Ekološko kmetovanje in mladi prevzemniki
Spomladi na paši foto: Helena Prepadnik
foto: Robert Kranvogel
Kurjenje brežine, foto: T. Pevec
Potrošnik mora vedeti, od kod prihaja meso na trgovske police
katalog bikov za leto 2022, Vir: OC Preska, OC Ptuj
Gnojenje kmetijskih zemljišč tudi z malo snega ni dovoljeno, tudi po 15.2. ne
Vir: MKGP, Mreža za podeželje
foto: Polona Starc
Posnetek nadaljevalnega izobraževanja za ekološko kmetovanje za področje poljedelstva in vrtnarstva
Foto: Igor Škerbot
Anaerobna obdelava gnojevke na bioplinski napravi. Foto:Lobe Barbara
Foto: Igor Škerbot
foto: Dominik Pečovnik
Krškopoljski prašič foto: Marjeta Ženko
Teleta iz postopka embriotansfer na kmetiji Napotnik, foto: Janez Strašek
Primer dobre prakse - novogradnja hleva za pitanje puranov, dva stolpna silosa in zbiralnik za vodo
foto: Tatjana Pevec
Foto: Janez Strašek
V odprtih hlevih se pozimi ovce rade nastavijo sončnim žarkom. Foto: P.Pšaker
foto: Dominik Pečovnik
foto: Tatjana Pevec
Rast lucerne in varovalnega posevka, foto: T. Pevec
Najbolj naraven način reje krav dojilj. Foto: Peter Pšaker
Žetev koruze za zrnje  foto: T. Pevec
Setev koruze v posebnih razmerah in križanec,  foto: T. Pevec
Uspešno zaključena e-usposabljanja KOPOP 2020
https://www.fwi.co.uk/livestock/livestock-feed-nutrition/5-zinc-oxide-alternatives-for-pigs-compared
Foto: Dominik Pečovnik
Foto: Mitja Zupančič
foto: Rok Samec
foto: Polona Starc
Mlečna kontrola - navodila za čas epidemije
Foto: Polona Starc
Izvajanje mlečne kontrole v času epidemije
krave molznice
Identifikacija in registracija živali v času epidemije covid-19
Foto: Iris Škerbot
foto: Dominik Pečovnik

Paša in vročina

Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo | 17. 09. 2019
foto: Dominik Pečovnik

Urea v mleku

Kmetijstvo, Živinoreja, Ekološko kmetijstvo | 17. 09. 2019
foto: Dominik Pečovnik
foto: Dominik Pečovnik